Profiles under influence: Third person effect in the context of Facebook

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Balyemez, Mehmet
dc.date.accessioned 2014-10-16T11:25:39Z
dc.date.available 2014-10-16T11:25:39Z
dc.date.issued 2014-03
dc.identifier.citation Balyemez, Mehmet. (2014). Profiles under influence: Third person effect in the context of Facebook. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1414
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2014. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Fırat Tüzünkan. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The aim of this research is to find out the perceptual differences for negative effects of Facebook between high school and college students. As Internet, SNS, finally Facebook has become indispensable parts of our daily lives, whether they agree or not, all audiences were affected from Facebook in different proportions. Especially for the young generation, Facebook has become a part of daily life and it affects their social and psychological behavior. The present research takes place in the TRNC with Turkish and international students attending the Eastern Mediterranean University, Namık Kemal Lisesi, Near East University, 20 Temmuz Fen Lisesi, The Girne American University, Girne Anafartalar Lisesi, European University of Lefke and Lefke Gazi Lisesi in the Fall semester of 2013-2014 academic year. This study sets out to explore the students’ perceived level of media effects on themselves and on others in the context of Facebook. In addition, present study also measures the Internet addiction levels and Facebook addiction levels of the high school and college students. Also, present study places out to examine whether there is statistically significant difference between gender and addiction to Facebook towards the perceived negative effects from Facebook. Third Person Effect basically measures the perceptual differences between “me and them” over the effects of media messages. In a typical Third Person studies, perceived effects on others are expected more than perceived effects on themselves. Present study found strong support for the Third Person Theory. The findings of the study suggest that students from both education levels perceive that Facebook has more negative effects on others. Both high school and college students agree that others’ behaviors and opinions are affected more by Facebook than their behaviors and opinions. The results revealed that college students’ perceptions are in-line with social distance. However, high school students agree that college students in general are affected less than high school students in general. The most important finding is that perceived knowledge is more dominant than social distance in perceived effects from media. Majority of the participants found not addicted to Facebook but there is a tendency toward addiction. Gender is statistically non-significant in the present study. Keywords: Third-person Effect, Addiction, Facebook, Social Distance, Percieved Knowledge, Social Mediav. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin Facebook’un olumsuz etkileri hakkındaki algısal farklarını ortaya koymaktır. İnternet, devamında sosyal paylaşım siteleri ve nihayetinde Facebook günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, kabul etsin veya etmesin, tüm kullanıcıları Facebook’tan farklı oranlarda etkilenmektedirler. Özellikle genç nesil için Facebook, günlük bir rutin haline gelirken aynı zamanda düşünce ve davranışlarını da etkilemektedir. Bu araştırma 2013-2014 akademik yılı güz döneminde, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Namık Kemal Lisesi, Yakın Doğu Üniversitesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Anafartalar Lisesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Gazi Lisesinde okuyan KKTC, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma öğrencilerin Facebook’un kendileri, arkadaşları ve diğer öğrenciler üzerindeki tahmin edilen etkilerinin farklılıklarını ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Buna ek olarak mevcut çalışma, öğrencilerin İnternet ve Facebook bağımlılık derecelerini ölçmekte ve bu değerlerin Facebook’un kullanıcıları tarafından algılanan etkileriyle istatiksel açıdan anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığına bakmaktadır. Ayrıca bu çalışmada cinsiyetin bağımlılık ve algılanan etkiler bakımından istatiksel olarak anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı da incelenmektedir. Mevcut çalışmada veriler dört bölümden oluşan anket aracılığıyla toplanmaktadır. Anketin ilk bölümü 19 soru ile kullanıcıların internet bağımlılığını ölçmeyi amaçlarken ikinci bölümde 14 soru ile kullanıcıların Facebook bağımlılıkları ölçülmektedir. Üçüncü bölümde beş dereceli Likert ölçeği ile hazırlanmış 21 soru ile Facebook’un öğrencilerin kendileri ve diğerleri üzerindeki etkilerine dair tahminleri ölçülmektedir. Anketin son bölümü kullanıcıların demografik bilgilerini elde etmek için 4 soru sorulmaktadır. Üçüncü Kişi Etkisi temelde medya mesajlarının “kendim ve diğerleri” üzerinde algılanan olumsuz etki farkını ölçen bir teoridir. Tipik bir Üçüncü Kişi çalışmasında kişilerin diğerlerini medya mesajlarından oluımsuz yönde daha çok etkilendiğini düşüneceğini öngörür. Bu çalışmanın sonuçları Üçüncü Kişi Etkisini kuvetli bir şekilde desteklemektedir. Bu çalışmanın bulgularıyla, hem lise hem de üniversite öğrencilerinin Facebook’un diğer kullanıcıları daha fazla etkilediğine inandıkları, diğer kullanıcıların düşüncülerinin ve hareketlerinin Facebook tarafından olumsuz yönde daha fazla etkilendiğini düşündükleri bulunmuştur. Üniveriste öğrencilerinin algıları, sosyal yakınlık açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark oluştururken, lise öğrencileri genel olarak Facebook’un üniversite öğrencileri üzerinde daha az etkili olduğuna inandıkları bulunmuştur. Bu çalışmadaki en önemli bulgu ise bilgi birikiminin medyanın algılanan olumsuz etkileri üzerinde sosyal yakınlıktan daha etkili olmasıdır. Kullanıcıların çoğunluğunda bağımlılık tespit edilmese de bağımlılığa doğru bir yönelim bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Üçüncü Kişi Etkisi, Bağımlılık, Facebook. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Online social networks - Social Media - University Students - College Students - Cyprus, North en_US
dc.subject Online social networks - Psychological Aspects en_US
dc.subject Internet, Communication en_US
dc.subject Third Person Effect, Addiction, Facebook, Social Distance, Percieved Knowledge, Social Media en_US
dc.subject Facebook, Interpersonal Communication, Socialization, Interpersonal relations en_US
dc.title Profiles under influence: Third person effect in the context of Facebook en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record