Interface between strategic orientations, organizational learning and growth small, medium-sized enterprises (SMES) in Syria

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Zidan, Hala Hussein Wajeeh
dc.date.accessioned 2014-11-05T11:41:55Z
dc.date.available 2014-11-05T11:41:55Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.citation Zidan, Hala Hussein Wajeeh. (2013). Interface between strategic orientations, organizational learning and growth small, medium-sized enterprises (SMES) in Syria. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1472
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2013. Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin Araslı. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Despite the high number of studies that investigate effects of the market and entrepreneurial orientation on business performance, still, there is a lack of investigating effects of the technology orientations, organizational learning and market conditions on the growth of Small, Medium-Sized Enterprises (SMEs). This study is built on a research that investigates the interface between entrepreneurial orientation and SME growth in the Syrian market. It discusses the effect of strategic orientation (market, entrepreneurial and technology) on organizational learning and growth of the SMEs in Syria. Also, it discusses whether the influences of the three strategic orientations on the SME growth would be varying due to the change of market conditions. Data of this study is collected from SMEs operating in hospitality industry in the Syrian market by distributing a questionnaire in hand; the questionnaire has many questions varying 1 to 7, where 1 corresponds to strongly disagree and 7 to strongly agree, respectively. The research model of this study is tested via Structural Equation Modeling. This study provides recommendations to the SME owners on how to gain a competitive edge and sustain it through enhancing their learning capacity and strategic orientations under different market conditions. The study also offers insights for those who formulate, deliver and evaluate small, medium business policy by identifying the support needs of entrepreneurs in those areas which have not yet been adequately covered by existing national measures such as training for the development of certain skills and education of the entrepreneurs. Keywords: Small, Medium-Sized Enterprises, Strategic Orientation, Organizational Performance, Structural Equation Modeling, Syrian Markets. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: İş performansı ile alakalı pazar ve girişimcilik yöneliminin etkilerini araştırmaya yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağmen, Küçük Orta ölçekli işletmeler’de (KOBİ) teknoloji yönelimleri, örgütsel öğrenme ve piyasa şartlarının etkilerine dair hala araştırma eksiklikleri bulunmaktadır. Bu çalışma, Suriye pazarında girişimcilik eğilimi ve KOBİ arasındaki büyümeyi inceleyen bir araştırma üzerine inşa edilmiştir. Yine bu çalışma ile Suriye'deki KOBİ'lerin büyümesi ve örgütsel öğrenme üzerine stratejik yönelimin etkisi (piyasa, girişimci ve teknoloji) irdelenmektedir. Ayrıca, KOBİ büyüme üzerindeki piyasa koşullarının değişikliği nedeni ile üç stratejik yönelimin etkilerinin olup olmayacağıda bu çalışma ile incelenmektdir. Bu çalışmanın verileri elden anketlerin dağıtılması ile Suriye pazarında faaliyet gösteren KOBİ işletmelerinden sağlanmıştır; Ankette sırasıyla 1’den 7’ye kadar değişen sorular bulunmaktadır, 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 7 ise “kesinlikle katılıyorum” ibarelerine karşılık gelmektedir. Bu çalışmanın araştırma modeli “Yapısal Eşitlik Modeli” ile test edilmektedir. Yine bu çalışma farklı piyasa şartları altında KOBİ sahiplerine rekabet avantajının ve bu avantajı öğrenme kapasitesinin stratejik yönelimlerine odaklı devam ettirilmesi ile nasıl kazanılacağı yönünde önerilerde bulunmaktadır. Çalışmada ayrıca, girişimcilerin eğitimi ve belli becerilerin gelişimi için alıştırma gibi mevcut ulusal tedbirler kapsamında girişimcilerin destek ihtiyaçlarının belirlenerek KOBİ’lere gerekli görüşleri şekillendirmesine ve değerlendirmesine olanak sağlamaktadı. Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Stratejik Oryantasyon, Kurumsal Performans, Yapısal Eşitlik Modeli, Suriye Piyasası. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - (SME) Small and Medium Enterprises - Syria en_US
dc.subject Small, Medium-Sized Enterprises, Strategic Orientation, Organizational Performance, Structural Equation Modeling, Syrian Markets en_US
dc.title Interface between strategic orientations, organizational learning and growth small, medium-sized enterprises (SMES) in Syria en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record