Comparative analysis of European internal quality standards with Tourism Faculty / EMU applications

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Kılıç, Ezgi
dc.date.accessioned 2014-11-17T12:15:26Z
dc.date.available 2014-11-17T12:15:26Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.citation Kılıç, Ezgi. (2013). Comparative analysis of European internal quality standards with Tourism Faculty / EMU applications. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, School of Tourism and Hospitality Management, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1483
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2013. Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Altınay. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: As in the past and present Higher Education Institutions (HEI) have been reputable authorities that are recognised by the society. In many countries and many cultures, the issue of ‘quality’ in HEI always been a matter of debate. Although various theories and approaches regarding the assurance of quality in HEI were in the literature for a long time, progress and practice, is very new. Nevertheless, there is not a common understanding about how to ensure the QA in HEI. This study aims to measure and evaluate the current internal QA policy and procedures of Tourism Faculty taking as basis the EUA report on internal QA processes and standards & criteria of European Standards & Guidelines. The main objective of the study is to benchmark the EUA report results and the Tourism Faculty survey results based on similar criteria. As a result, the similarities and differences that arise will determine the strengths and weaknesses of the Tourism Faculty regarding internal QA standards. This paper presents a comparative study of the applications to the internal QA standards of Tourism Faculty and EUA report standards. The study used quantitative analysis approach using descriptive statistics in the findings. The significance of this thesis is that it is the first study on its own case in Tourism Faculty and universities in North Cyprus. Keywords: Quality Assurance, Tourism Education, Quality Management, EUA, ESG. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Günümüzde ve geçmişte Yükseköğretim kurumları her zaman toplum tarafından kabul gören saygın otoriteler olmuştur. Birçok ülkede ve kültürde yükseköğretimde kalite meselesi hep bir sorun teşkil etmiştir. Kalite güvence ile ilgili literatürde çeşitli teoriler ve yaklaşımlar uzun zamandır olmasına rağmen, gelişimi ve pratiği çok yenidir. Yine de yükseköğretimde kalite güvenceyi temin etme konusunda ortak bir anlayış gelişmemiştir. Bu çalışma, kalite güvence süreçleri ve Avrupa iç kalite Standart ve İlkelerini içeren Avrupa Üniversiteler Birliği (AÜB) raporunu baz alarak Turizm Fakültesinin şuan ki iç kalite güvence standart ve ilkelerini ölçmeyi ve değerlendirmeyi hedeflemiştir. Bu çalışmanın temel amacı, AÜB raporu ve Turizm Fakültesi anket sonuçları arasında kıyaslama yaparak elde edilen sonuçları sunmaktır. Bunun sonucunda ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar, Turizm Fakültesinin iç kalite güvence standart ve ilkeleri bağlamında güçlü ve zayıf yönleri saptanacaktır. Bu çalışma, Turizm Fakültesi iç kalite güvence standartları uygulanmaları ile AÜB standartları raporunun karşılaştırmalı bir çalışmasıdır. Çalışma, sonuçların betimsel istatistiklerini kullanarak, nicel analiz yaklaşımını uygulayacaktır. Bu çalışmanın önemi, Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde ve DAÜ Turizm Fakültesinde, konusunda yapılan ilk çalışma olmasıdır. Anahtar Kelimeler: Kalite Güvence, Turizm eğitimi, Kalite Yönetimi, AÜB, Avrupa Standart ve İlkeleri. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Higher Education en_US
dc.subject Quality Assurance, Tourism Education, Quality Management, EUA, ESG. en_US
dc.title Comparative analysis of European internal quality standards with Tourism Faculty / EMU applications en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record