Foreign direct investment, domestic savings and economic growth: The case of Russian federation

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Rajabova, Sabina
dc.date.accessioned 2014-11-26T08:05:00Z
dc.date.available 2014-11-26T08:05:00Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.citation Rajabova, Sabina. (2013). Foreign direct investment, domestic savings and economic growth: The case of Russian federation. Thesis (M.B.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1538
dc.description Master of Business Administration. Thesis (M.B.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2013. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Şule Aker. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The paper empirically investigates the relationship between real income, domestic savings and foreign direct investment in the case of Russian Federation using quarterly data covering the period 1989-2011. The correlations between variables are statistically proven by applying multiple regression analysis and the Johansen co-integration test reveals that there exist a long-run relationship between real income and domestic savings. Granger causality tests confirm that real income in Russia is FDI driven. Hence, real income is affected by foreign investment and domestic savings, one of the recommendations would be to ease the procedures of doing business in Russian Federation in order to attract foreign investors and develop investment climate in the country. Keywords: Foreign Direct Investment, Gross Domestic Product, Domestic Savings, Johansen co-integration, Granger-Causality, Russia. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışma reel gelir, yerel tasarruflar ve yabancı doğrudan yatıramlar arasındaki ilişkiyi 1989-2011 arasındaki periyod içerisinde Rusya Federasyonu için emprik olarak incelemektedir. Değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak çoklu regresyon analizi kullanılarak kanıtlanmıştır.. Uzun dönem denge ilişkisi Johansen ko-entegrasyon testi ile incelenmiştir. Bu sonuçlara göre reel gelir ve yurtiçi tasarruflar arasındaki ilişki yabancı doğrudan yatırımlardan daha yüksek bulunmuştur Granger nedensellik testi sonucunda doğrudan yabancı yatırımların reel gelirdeki artışın nedenlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır çünkü reel gelir, yabancı yatırımlar ve yurtiçi tasarruflardan etkilenir. Bunların doğrultusunda ülkedeki yatırım ortamının geliştirilmesi ve yabancı yatırımcı çekmek amacıyla Rusya'da iş yapma prosedürleri kolaylaştırmak olacaktır. Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, , Yurtiçi Tasarruf, Johansen co-integration, Granger-Causality, Rusya. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Investments, Foreign - Rusian Federation en_US
dc.subject Saving and investments en_US
dc.subject Foreign Direct Investment, Gross Domestic Product, Domestic Savings, Johansen Co-Integration, Granger-Causality en_US
dc.title Foreign direct investment, domestic savings and economic growth: The case of Russian federation en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record