Surveying Environmental Awareness- A Green Education Agenda: The Case of Eastern Mediterranean University

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Sadati, Sharareh
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:54:55Z
dc.date.available 2015-03-06T08:54:55Z
dc.date.issued 2014-09
dc.identifier.citation Sadati, Sharareh. (2014). Surveying Environmental Awareness- A Green Education Agenda: The Case of Eastern Mediterranean University. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1605
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This study investigated and evaluated the extent of university student’s environmental awareness and the depth of their understanding and knowledge about the environment that surrounds them. Knowing the fact that university environment is not an isolated entity in separation from the larger environment known as community. The community and university are both dimensions of larger environment-that includes various ecosystems. This study focuses on measuring the knowledge of university students on environmental awareness and related issues in one hand and university’s commitment to green education agenda in another hand. This study utilized survey questions that applied in other educational institutions. A survey questionnaire distributed among 500 students at EMU to measure their environmental awareness and knowledge through various attributes that addressed environmental issues and concerns. The findings revealed that overall environmental awareness and knowledge among students are low, which will have negative repercussion in the future. The study has also revealed that EMU’s commitment to green education agenda is minimal. The results of this study have significant implications for university curriculum development and coordination, community and environment, as well as, the students’ environmental behavior in the future. Overall, greening the educational institution has become an important issue as the future decision makers are prepared to have commitment to protect and value the environment. Keywords: Environmental awareness, Environmental knowledge, University students, Eastern Mediterranean University, North Cyprus. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığı düzeyinin boyutu ve kendi çevreleri hakkındaki fikir ve bilgilerinin derinliği araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Üniversite ortamının, toplum olarak bilinen daha geniş çevreden soyutlanmış bir kurum olmadığı gerçeğinden hareket edilmiştir. Toplum ve üniversite, çeşitli ekosistemleri içeren daha geniş bir çevrenin iki boyutunu temsil eder. Bu çalışma bir taraftan üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığı ve ilgili konular hakkındaki bilgi düzeyini ölçmeye, diğer taraftan ise üniversitenin yeşil eğitim gündemine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada diğer eğitim kurumlarında uygulanan anket soruları kullanılmıştır. Bir anket, DAÜ'de 500 öğrenci arasında, onların çevre duyarlılığını ve bilgi düzeyini, çevresel sorun ve endişeleri ele alan çeşitli hususlar aracılığıyla ölçmek üzere dağıtılmıştır. Bulgular öğrenciler arasında genel çevre duyarlılığı ve bilgi düzeyinin gelecekte olumsuz yankılar uyandıracak şekilde düşük olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma ayrıca DAÜ'nün yeşil eğitim gündemine yönelik taahhüdünün minimal olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonuçları, öğrencilerin gelecekteki çevresel davranışlarının yanı sıra üniversite müfredatı geliştirme ve koordinasyonu bakımından, toplum ve çevre açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Genel olarak, geleceğin karar vericilerin çevreyi koruma ve ona gerekli değeri verme taahhüdüne hazırlandığı bir ortamda eğitim kurumunu yeşillendirmek önemli bir konu haline gelmiştir. Anahtar Sözcükler: Çevre duyarlılığı, Çevre bilgisi, Üniversite öğrencileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Environmental policy - Environmental protection - Natural resources - Social Aspects en_US
dc.subject Ecology - Nature conservation - Social Aspects en_US
dc.subject Environmental Awareness, Environmental Knowledge, University Students, Eastern Mediterranean University, North Cyprus en_US
dc.title Surveying Environmental Awareness- A Green Education Agenda: The Case of Eastern Mediterranean University en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record