An Assessment of Environmental Performance of Accommodation Sector with Focus on 5 and 4 Star Hotels: The Case of TRNC

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Ardekani, Elena Behjati
dc.date.accessioned 2015-03-09T08:12:33Z
dc.date.available 2015-03-09T08:12:33Z
dc.date.issued 2014-09
dc.identifier.citation Ardekani, Elena Behjati. (2014). An Assessment of Environmental Performance of Accommodation Sector with Focus on 5 and 4 Star Hotels: The Case of TRNC. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1617
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Tourism industry considered as a complicated industry made of various sectors which have been established at the core of the global economy. Thus considering its role on a sustainable base, militate against any short sighted approach to its system and processes that embedded in its structure and operation. Accommodation sector as the vital and essential part of tourism industry captures a highly measurable and expansive portion of tourism business in terms of energy use and environmental impact. Therefore, focusing on accommodation sector and its environmental performance is a convincing research agenda among tourism scholars, and this study is not short of such aim. For this purpose, this study focused on hotels in the case of TRNC to explore the accommodation sector’s management toward this aim in their conduct. To evaluate and explore the management’s approach to environmental performance, the research covers Five and Four star hotels (i.e., 50 establishments) in the cities of Lefkosa, Kyrenia, Famagusta and Karpaz region. Survey questionnaires that were administered to the managers in their respected hotels contained four dimensions: environmental protection, solid waste management, purchasing activities, and energy use. Responses on each dimension, captured by several attribute that clearly stated in the survey questions. The main assumption is that the greening of the hotel sector plays a decisive role in achieving the aims of sustainable tourism system in the destination (i.e., in this case, TRNC). Although the similar study approach in other cases did not utilize any hypothesis; however, this study applied hypothesis testing in the case of TRNC, which all of the hypothesis supported by the outcome of the data analysis. Keywords: Eco-Hotel, Green Hotel, Sustainable Destination, Management; TRNC. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Turizm sektörü, çeşitli sektörlerin birleşiminden oluşan ve dünya ekonomisinin merkezine yerleştirilmiş karmaşık bir endüstridir. Çevreci temelde oynadığı rol düşünüldüğünde, yapısında ve işlevinde bulunan ileriyi göremeyen yaklaşımlara karşı çıkılmaktadır. Turizm endüstrisinin hayati ve önemli bir parçası olarak konaklama sektörü, çevresel etkiler ve enerji kullanımı bağlamında turizm alanının yüksek derecede ölçülebilir ve geniş bir kısmını oluşturmaktadır. Bu anlamda, konaklama sektörü ve bu sektörün çevresel performansı turizm alanının araştırma gündeminde bulunmaktadır ve bu çalışmanın da amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan otellere yoğunlaşarak, konaklama sektörü yönetiminin bu konudaki idare şekli araştırılmıştır. Çevresel performans konusunda yönetimin yaklaşımını araştırmak ve ölçümlemek amacıyla; Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde bulunan Beş ve Dört yıldızlı oteller (50 otel) incelenmiştir. Otellerdeki yöneticilere dağıtılan anketler dört farklı bölümden oluşmaktadır; çevre koruması, katı atık yönetimi, satın alma faaliyetleri ve enerji kullanımı. Farklı bölümlerde, açıkça belirtilen anket soruları yanıtlanmıştır. Araştırmanın temel varsayımına göre, otel sektörünün çevreye duyarlı olması, belirli bir yerdeki (bu çalışmada, KKTC) çevreci turizm sistemine ulaşılması için önemli bir rol oynamakta olduğu yönündedir. Farklı örneklerde kullanılan benzer çalışma yaklaşımlarında hipotez kullanılmasa da; KKTC’yi inceleyen bu çalışmada hipotezler geliştirilmiş ve yapılan veri analizleri sonucunda ise hipotezlerin desteklendiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Eko-otel, Yeşil Otel, Çevreci Otel, Yönetim, KKTC. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Ecotourism - Cyprus, North en_US
dc.subject Tourism - Environmental Aspects - Cyprus, North en_US
dc.subject Eco-Hotel, Green Hotel, Sustainable Destination, Management, TRNC en_US
dc.title An Assessment of Environmental Performance of Accommodation Sector with Focus on 5 and 4 Star Hotels: The Case of TRNC en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record