Tourism Destination Branding as a Marketing Factor: The Case of TRNC

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Ghaedi, Azar
dc.date.accessioned 2015-04-03T06:39:18Z
dc.date.available 2015-04-03T06:39:18Z
dc.date.issued 2014-06
dc.identifier.citation Azar, Ghaedi. (2014). Tourism Destination Branding as a Marketing Factor: The Case of TRNC. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1683
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The aim of this study is to assess the implications of ‗branding‘ on customer satisfaction and loyalty in the context of marketing management studies. Therefore, an examination of customer satisfaction and customer loyalty measured through two mediators: brand image and destination brand loyalty. The assumption is that destination‘s profitable tourism sector is highly dependent upon accommodation business success (i.e., four and five star hotels). However, the successful accommodation sector is possible if a pool of loyal and satisfied customers exist. Branding is a powerful factor to mediate this outcome. The study focused on North Cyprus as a case to investigate and explore the factors that determine the ‗brand‘ definition for the island and how such branding can become a marketing tool. Seven hypotheses established to examine the case. Survey questionnaires were administered to the international tourists in four and five star hotels. Data analysis conducted through SPSS, ANOVA, R Square, t-test, Beta coefficient and Pearson correlation coefficient. 250 questionnaires distributed among international tourists and 220 were collected. Out of seven hypotheses, six hypotheses were accepted and one rejected. The study revealed that the customer involvement which is the plan for tourism agencies to involve tourists in trip plan to make customer feel that they are part of the process themselves. Effects of customer involvement on brand image of destination and brand image as a mediator for customer involvement and destination brand loyalty are not supported and thus in tourists involvement in delivering and using of destination services has no positive effects on destination image. This can be explained regarding the willingness of customers to be served with zero involvement. International tourists travel to enjoy their trip without participating in any form of working. Following the footsteps of previous studies, customer satisfaction is accepted as a positive influence on destination image and vice versa. The effect of service quality is in line with previous studies that positively influences the loyalty. Service quality has positive effects on customer satisfaction but the results were not high as expected but nonetheless it was positive. Keywords: Destination Branding; Brand Image; service Quality; Profitability; North Cyprus. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZET: Bu çalışmanın amacı ‗markalaşma‘ çalışmalarının, müşteri memuniyeti ve sadakati üzerindeki etkisini pazarlama yönetimi bağlamında incelemektir. Bu amaca uygun olarak müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati, marka imajı ve destinasyon marka sadakatinin ara bulucu etkisi de göz önüne alınarak incelenmiştir. Destinasyonların turizm sektöründen kâr etmesinin, konaklama sektörünün başarısına bağlı olduğu varsayılmıştır (Ör. dört ve beş yıldızlı oteller). Ancak, başarılı bir konaklama sektörünün olması, sadık bir müşteri kitlesi olmasıyla mümkün olabilir. Markalaşma bu sonuca ulaşmak için çok güçlü ara bulucu bir etkendir. Çalışma, Kuzey Kıbrıs‘ı bir vaka olarak ele alarak ada için ‗marka‘ tanımını belirleyen faktörleri ve bu markalaşmanın nasıl pazarlama aracı haline gelebileceğini araştırmaktadır. Vakayı incelemek için yedi hipotez oluşturulmuştur. Dört ve beş yıldızlı otellerin uluslararası müşterilerine ölçekler uygulanmıştır. Veriler SPSS üzerinden varyans analizi, regresyon analizi, t-testi, beta katsayısı ve Pearson ilişki katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Uluslararası müşterilere 250 ölçek dağıtılmış, 220‘si geri toplanmıştır. Yedi hipotezden altısı desteklenmiş, biri reddedilmiştir. Çalışma göstermiştir ki, müşteri katılımı (turizm acentelerinin turistleri gezi planlamasına dahil etme stratejisi), müşterilere bu işlemin bir parçası olduğunu hissettirmektedir. Müşteri katılımı ve destinasyon marka sadakati üzerinde, müşteri katılımının destinasyon marka imajı üzerindeki etkisi ve marka imajının ara bulucu etkisi desteklenmemiştir. Bu sonuca göre, turist katılımının destinasyonda olanaklara sahip olma ve onları kullanma olarak destinasyon imajı üzerinde olumlu bir etkisi yoktur. Bu sonuç, müşterilerin katılım göstermeden hizmet almak istemesi ile açıklanabilir. Uluslararası turistler, tatillerinde çalışmak istemeyebilir ve tatillerinin zevkini bu şekilde yaşayabilirler. Önceki çalışmalara bakıldığında, müşteri memuniyeti destinasyon imajı üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır, aynı etki ters yönde de işlemektedir. Hizmet kalitesinin etkisi, müşteri sadakatini olumlu olarak etkilemekte ve önceki çalışmalara tutarlılık göstermektedir. Hizmet kalitesinin müşteri memuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır ancak sonuçlar pozitif olmasına rağmen beklendiği kadar yüksek seviyede çıkmamıştır. Anahtar Kelimeler: Destinasyon Markalama; Mark İmajı; Hizmet Kalitesi; Kârlılık; Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Cyprus, North en_US
dc.subject Destination Branding, Brand Image, Service Quality, Profitability, North Cyprus en_US
dc.title Tourism Destination Branding as a Marketing Factor: The Case of TRNC en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record