Media Narratives on Power Relations in Nigeria: A Critical Discourse Analysis of Three National Newspaper Columnists

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Onifade, Oluwafemi Sunday
dc.date.accessioned 2015-06-25T12:46:18Z
dc.date.available 2015-06-25T12:46:18Z
dc.date.issued 2015-02
dc.identifier.citation Onifade, Oluwafemi Sunday. (2015). Media Narratives on Power Relations in Nigeria: A Critical Discourse Analysis of Three National Newspaper Columnists. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1753
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This research examined how Nigerian newspaper columnists narrate the power relations within the country and how they reiterate and rearticulate historical and political events in their analysis of the balance of power with regard to the upcoming presidential election in March 2015. By analyzing the writings of three columnists from three different newspapers, the study examined how ownership and the geographic environment in which a newspaper is published influence the narratives employed by columnists in their bid to set agenda and mold public opinion. While doing so, triangulation of Teun Van Dijk‟s socio-cognitive approach to Critical Discourse Analysis and Norman Fairclough‟s textual, contextual and social analyses in the treatment of the subject were used. Hence, the texts of the columns were analyzed within the socio-political contexts to understand their implications for the social behavior of the readers as potential voters. Three newspapers were used to cater for the north/south political dichotomy and to give a representation to each region. The study, however, views the dichotomy differently, projecting it as a division between those who support the status quo and those who oppose it. The three newspapers used in the study were Vanguard (representing the pro status quo), Daily Trust (representing the anti-status quo), and Nigerian Tribune (providing a middle ground between the two camp). Conclusions of the study suggest that the political and economic elites use their ownership and control of the newspapers to influence the narratives of their columnists. The columnists in turn use volatile concepts like religion, and ethnicity in their narratives to divide the public and move them towards taking political decisions that favor the political elites. Keywords: Critical Discourse Analysis, Political Communication, Boko Haram, Ethno-religious crisis, Democracy, 2015 presidential election in Nigeria. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışma, Nijerya gazetelerindeki köşe yazarlarının ülkedeki güç ve iktidar ilişkilerini nasıl ele aldıkları üzerinde durmaktadır. Ülkede mart 2015 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde köşe yazarları tarihsel ve politik olayları ele alarak toplumdaki güç dengesini irdelemektedirler. Nijerya‟da bulunan üç farklı gazetenin üç farklı köşe yazarının haberlerinin incelendiği bu çalışmada bir gazetenin “sahiplik” ve “coğrafi konumunun” köşe yazarlarının haber seçimi, gündem belirleme ve kamuoyu oluşturmadaki etkileri üzerinde durulmaktadır. Eleştirel söylem analizinin kullanıldığı bu çalışmada Teun Van Dijk‟ın sosyo-bilişsel yöntemi ve Fairclough‟un metin, bağlam ve sosyal çözümlemesi kullanılmıştır. Gazetelerdeki köşe yazıları okuyucu ve seçmenlerin sosyal ve toplumsal davranışlarına olan etkilerini anlamak üzere sosyo-politik açıdan incelenmiştir. Nijerya‟daki Kuzey ve Güney arasındaki ayrımı belirlemek ve her bölgenin nasıl temsil edildiğini göstermek için üç farklı gazetenin köşe yazarının haberlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada varolan iki karşıt grup ve bu gruplar arasındaki farklılık statükonun yanında olanlar ve statükonun karşısında olanlar olarak irdelenmiştir. “Vanguard” gazetesi statükonun yanında yer alırken “Daily Trust” gazetesi statükonun karşısındadır. “ Nigerian Tribune” gazetesi ise statükoya daha yakın olmasına rağmen daha çok iki farklı grup arasında bir yerde durmayı tercih etmektedir. Sonuç olarak, politik ve ekonomik gücü elinde bulunduran iktidar seçkinleri köşe yazarlarının anlatımlarını etkilemektedirler. Bunun sonucunda köşe yazarları kendi köşelerinde din ve etnik farklılıklar gibi hassas konuları ele alarak halkı bölmeyi hedeflemekte ve onları iktidar seçkinlerinin istekleri doğrultusunda politik kararlar almaya teşvik etmektedirler. Anahtar Kelimeler: Eleştirel söylem analizi, siyasal iletişim, Boko Haram, etnik ve dinsel krizler, demokrasi, Nijerya‟daki 2015 cumhurbaşkanlığı seçimleri. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Communication in politics - Nigeria en_US
dc.subject Mass media - Political aspects en_US
dc.subject Journalism - Political aspects - Nigeria en_US
dc.subject Newspapers - Political Aspects - Power Relations - Nigeria en_US
dc.subject Critical Discourse Analysis, Political Communication, Boko Haram, Ethno-religious crisis, Democracy, 2015 presidential election in Nigeria en_US
dc.title Media Narratives on Power Relations in Nigeria: A Critical Discourse Analysis of Three National Newspaper Columnists en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record