Budgeting in Hotels: A Contingency – Based Study in Northern Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Ramadan, Dilem
dc.date.accessioned 2015-11-20T09:41:12Z
dc.date.available 2015-11-20T09:41:12Z
dc.date.issued 2013-08
dc.identifier.citation Ramadan, Dilem. (2013). Budgeting in Hotels: A Contingency – Based Study in Northern Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, School of Tourism and Hospitality Management, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1880
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2013. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mine Haktanır. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The aim of this study is to do an empirical research on budgeting in hotels regarding the relationship between the contingent variables (structure, strategy, technology and perceived environmental uncertainty) and budgeting practices and performance measurement. Management Control System is a valuable tool which is used by managers for decision making. Budgets are seen as a management control system since they can provide a basis for comparison between actual and budgeted results to rate their performance. However, due to the fact that little has been investigated about budgeting in the service industry, this paper aims to contribute to the existing literature by surveying the hotels in Northern Cyprus through a contingency-based research. In order to reach the aim of the study 124 self – administered (delivery and collection) questionnaires were distributed to General Managers, Accounting/Finance Managers, Human Resources Managers, Front Office Managers, F&B Managers, Housekeeping Managers and Sales and Marketing Managers of 4- and 5 star hotels. Out of the 124 questionnaires 109 were received. The sample was selected by using the non-probability judgmental sampling technique. This study has found that perceived environmental uncertainty, structure, strategy and technology are all positively related with budgeting practices. However, budgeting practices is negatively related with performance measurement. Moreover, the implications, limitations and direction for future research are provided. Keywords: Management Control Systems, Management Accounting, Budgeting, Performance Measurement, North Cyprus. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu araştırmanın amacı, deneysel bir araştırma uygulayarak otellerdeki koşullu değişkenler (örgütsel yapı, strateji, teknoloji ve algılanan belirsizlik ortam) ile bütçeleme uygulamaları ve performans ölçümü arasındaki ilişkiyi ölçmektir. Yönetim bilişim sistemleri, müdürlerin karar verme sürecinde kullandığı çok etkili bir araçtır. Bütçeler, performans ölçümü için fiili sonuçların ve bütçelenen sonuçların karşılaştırılabilmesi için zemin oluşturduğundan dolayı bir yönetim bilişim sistem çeşidi olarak görülmektedir. Ancak, hizmet sektöründeki bütçeleme ile ilgili çalışmalar az olduğundan dolayı bu araştırma Kuzey Kıbrısdaki otelleri inceleyerek var olan literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşılabilmesi için 4 ve 5 yıldızlı otellerin Genel Müdürlerine ve departman müdürlerine toplam 124 adet anket dağıtılmıştır. Dağıtılan 124 anketten 109 anket geri alınmıştır. Olasılıksız yargısal örnekleme tekniğini kullanarak örneklem seçilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre algılanan belirsizlik ortamı, örgütsel yapı, strateji ve teknoloji ile bütçeleme uygulamaları arasında olumlu bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ancsk, bütçeleme uygulamaları ile performans ölçümü arasında olumsuz bir ilişki gözlemlenmiştir. Buna ek olarak yöneticiler için öneriler yapılmış, tezin sınırlılıkları açıklanmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim muhasebesi, Bütçeleme, Performans Ölçümü, Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Ramadan en_US
dc.subject Dilem en_US
dc.title Budgeting in Hotels: A Contingency – Based Study in Northern Cyprus en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record