An Analysis of Student Perceptions on Communication Barriers in Distance Education: A Case Study of Sakarya University Online Programs

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Dabaj, Fahme
dc.date.accessioned 2013-01-08T11:30:04Z
dc.date.available 2013-01-08T11:30:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Dabaj, Fahme. (2012). An Analysis of Student Perceptions on Communication Barriers in Distance Education: A Case Study of Sakarya University Online Programs. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/289
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2012. Supervisor: Prof. Dr. Süleyman İrvan. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the perceptions and experiences of university students about communication barriers in online learning as a contemporary form of distance education. Because the study was descriptive in nature, the general survey model was employed. The population of the study was defined as students enrolled to the online courses at Sakarya University in Turkey. The sample consisted of 115 students who have taken online courses in various degree programs in Adapazarı Vocational High School at Sakarya University. All the students individually volunteered to participate in the study. Data were gathered through a Likert- type scale developed specifically for the study. The scale included 40 items, each with 5 options. Data were analyzed by using techniques of factor analysis, correlation, analysis of variance, and multiple regression. The results showed that students did not experience high levels of technical barriers or communicational problems. Most of the barriers and problems that the students experienced were communicational rather than technical. There was no significant difference in terms of gender. On the other hand, relatively older students had less communication problems compared to their younger counterparts. The students studying industrial electronics as a major faced less problems than those students in other fields of study did. Barriers and problems did not show considerable difference according to the amount of online lessons taken. However, those who have taken online courses as mandatory, experienced more problems than those taking at least some of the online courses as elective. When perceptions and experiences of students were positive about online courses, they usually reported less barriers and problems. Consistent with this, the students who encountered less difficulty in online learning reported more willingness to take additional online courses in the future, and this willingness was the most powerful predictor of the students’ general perceptions of online learning. Keywords: Communication barriers, distance education, online learning …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu tez çalışmasının amacı, çağdaş uzaktan eğitimin bir uygulama biçimi olarak çevrimiçi öğrenmedeki iletişim engelleri hakkında üniversite öğrencilerinin algılarını ve deneyimlerini incelemektir. Çalışma, doğası gereği betimsel nitelikte olduğu için genel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, Sakarya Üniversitesi’nde çevrimiçi derslere katılan öğrenciler olarak tanımlanmıştır. Bu evreni temsil etmek üzere seçilen örneklem, Adapazarı Meslek Yüksekokulu’ndaki çeşitli diploma programlarının bir parçası olarak çevrimiçi ders alan 115 öğrenciyi kapsamıştır. Çalışmaya tüm öğrenciler bireysel ve gönüllü olarak katılmışlardır. Veri toplamak için doğrudan bu araştırma için geliştirilen Likert türü bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek her biri beş seçenekli toplam 40 maddeden oluşmuştur. Verilerin çözümlenmesinde faktör analizi, korelasyon, varyans analizi ve çoklu regresyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki, öğrenciler katıldıkları çevrimiçi öğrenme programlarında çok sayıda teknik sorun ya da iletişim engeli yaşamamışlardır. Çevrimiçi eğitimde yaşanan sorunların büyük bir bölümü teknik sorunlar değil iletişim engelleridir. Cinsiyet değişkeni açısından yaşanan sorunların miktarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna karşılık görece daha yaşlı olan öğrencilerin daha az sorun yaşadığı saptanmıştır. Bölüm olarak endüstriyel elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler öteki alanlarda öğrenim görenlere oranla daha az sorun deneyimlemişlerdir. Alınan çevrimiçi ders sayısına gore yaşanan sorunlar ve iletişim engelleri farklılaşmamıştır. Ancak çevrimiçi derslerin tümünü zorunlu olarak alanlar, en azından bazı derslerini çevrimiçi olarak alanlara göre daha çok sorun yaşamışlardır. Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme hakkındaki düşünceleri olumluysa daha az sorunla karşılaşmışlardır. Öte yandan, çevrimiçi öğrenme sırasında daha az sayıda teknik sıkıntı ve iletişim sorunu yaşayan öğrenciler gelecekte daha çok çevrimiçi ders almak istediklerini belirtmişlerdir. Çevrimiçi öğrenmeye ilişkin algının an güçlü yordayıcısı gelecekte de çevrimiçi ders alma isteği olmuştur. Anahtar Kelimeler: İletişim engelleri, uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Distance Education - Communication Barriers - Eastern Mediterranean University - Cyprus en_US
dc.subject Communication Barriers - Distance Education - Online Learning en_US
dc.title An Analysis of Student Perceptions on Communication Barriers in Distance Education: A Case Study of Sakarya University Online Programs en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record