A Qualitative Comparative Study of Tourism Planning Process in North Cyprus and Slovenia

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alipour, Habib
dc.contributor.author Jelercic, Tanja
dc.date.accessioned 2016-09-27T11:30:35Z
dc.date.available 2016-09-27T11:30:35Z
dc.date.issued 2016-02
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Jelercic, Tanja. (2016). A Qualitative Comparative Study of Tourism Planning Process in North Cyprus and Slovenia. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2911
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract Sustainability concept has become the most used paradigm in tourism and development. Now-a-days, tourism sector strategies are embedding sustainable planning as an objective as well as a process. This concept has also captured by numerous institutions and organizations in the context of EU’s planning and development guidelines. Tourism is also a significant economic sector in both Slovenia and North Cyprus with tremendous implications socially, culturally and environmentally. Therefore, it is necessary that long-term plans are envisaged and active involvement of stakeholders are facilitated in a meaningful way. This study aims to investigate and analyse the trajectories of tourism planning and development in the context of sustainability framework in both economies through a comparative research framework. For this purpose, qualitative research method has been utilized based on semi-structured interviews with relevant informants. Data analysis is conducted based on the canons of qualitative and comparative research. Further to this, the study aims to explore the extent of sustainable principles that are practiced and adhered to in the processes of tourism planning and development in both economies. Therefore, behaviour of institutions is also revealed by this study. The findings revealed that there are shortcomings in both economies in terms of involving stakeholders in the process of planning and policy making at the local levels. Furthermore, the study revealed that the concept of sustainability, as an organic part of tourism planning process, not only it should focus on economic issues, but also it should address the social, cultural, environmental as well as quality of life aspects, especially at the local levels (Woo et al. 2015). The study has also revealed that an active and dynamic tourism mater plan is prepared and implemented in the case of Slovenia; however, this significant undertaking is lacking in the case of North Cyprus. Keywords: Tourism planning, sustainability, sustainable tourism, comparative study, cases of Slovenia and North Cyprus. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sürdürülebilirlik kavramı, turizm ve geliştirmede en çok kullanılan paradigma haline gelmiş; günümüzde, turizm sektörü stratejilerinin bir amacının olmasının yanı sıra bir süreç olarak da algılanmasının dönüm noktası olmuştur. Bu kavram aynı zamanda AB'nin planlama ve geliştirme rehberleri bağlamında sayısız kurum ve kuruluşlar tarafından da tercih edilmektedir. Turizm aynı zamanda Slovenya ve Kuzey Kıbrıs'ta sosyal, kültürel ve çevresel muazzam etkileri olan önemli bir ekonomik sektördür. Bu nedenle, uzun vadeli planlar öngörülmekte ve paydaşların aktif katılımını gerekli kılmaktadır. Bu çalışma, karşılaştırmalı bir araştırma çerçevesinde, ekonomilerde sürdürülebilirlik bağlamında turizm planlama ve geliştirmeyi analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden ilgili bilgilere dayalı yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi nitel ve karşılaştırmalı araştırma kurallarına uygun olarak yapılmıştır. Bunun ötesinde, çalışma, her iki ekonomilerde uygulanan turizm planlama ve geliştirme süreçlerinde yapışık sürdürülebilir ilkeler kapsamını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, kurumların davranışı da bu çalışma ile ortaya çıkmaktadır. Bulgular, yerel düzeydeki planlama ve politika üretme sürecinde paydaşların da dahil olduğu ekonomilerde eksiklikler olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalışma turizm planlama sürecinin organik bir parçası olarak sürdürülebilirlik kavramı, sadece ekonomik konular üzerinde odaklanması gerektiğini, özellikle de, yaşam alanlarında sosyal, kültürel, çevresel yanı sıra kaliteyi ele almalıdır ortaya yerel düzeyde.Çalışma aynı zamanda, hazırlanan aktif ve dinamik bir turizm master planının Slovenya örneğindeki uygulamalarını ortaya koymuştur. Ancak, bu önemli bir girişim Kuzey Kıbrıs örneğinde mevcut bulunmamaktadır. Anahtar Kelimeler: Turizm planlaması, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm, karşılaştırmalı çalışma, Slovenya ve Kuzey Kıbrıs vakaları. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Cyprus, North en_US
dc.subject Tourism - Slovenia en_US
dc.subject Tourism planning en_US
dc.subject sustainability en_US
dc.subject sustainable tourism en_US
dc.subject comparative study en_US
dc.subject cases of Slovenia and North Cyprus en_US
dc.title A Qualitative Comparative Study of Tourism Planning Process in North Cyprus and Slovenia en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record