Stereotypical Representation of Women: A Case Study of Nigerian Television Advertisements

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gümüş, Agah
dc.contributor.author Sanni, Samira Oziohu
dc.date.accessioned 2018-04-12T13:00:14Z
dc.date.available 2018-04-12T13:00:14Z
dc.date.issued 2016-07
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Sanni, Samira Oziohu. (2016). Stereotypical Representation of Women: A Case Study of Nigerian Television Advertisements. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3597
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Agah Gümüş. en_US
dc.description.abstract The consistent representation of women in the media has received a huge amount of responses and has been an area of study for many researchers. Amongst other forms of media, television advertisement has been regarded as the most effective form of communication in the capitalist marketing industry. Advertisers have been found to spend so much money on researches related to gender and sex, because it enables good market segmentation. However, the advertisement industry has been blamed for prevalent stereotypes that exist in our society especially because these stereotypes reinforce gender inequality and subordination where women belong to a marginalized group. The aim of this research is to contribute to existing researches done in creating an understanding of the prevailing stereotypes in television advertising and to create an awareness of how gender is represented in Nigerian television advertisements, using 40 television commercials randomly chosen form 3 different Nigerian broadcast stations namely NTA, AIT and STV. This research is important because it serves as a form of media literacy especially because the research employs cultivation theory to explain how media cultivates us and influences our identity. The study also urges potential and prospective advertisers to practice advertising more ethically and also provide substantial evidence to audiences and consumers so as to be more critical and aware of the effect of TV on our values, beliefs and ideas. This research was carried out in order to reveal the consistency in how women are portrayed by the kinds of roles women play in Nigerian television advertisements. The researcher used content analysis to achieve this because it is a suitable method used to analyse texts especially media texts. Further, the researcher used survey method and distributes questionnaires to find out audience responses towards the stereotypical portrayal of women in Nigeria television advertisements. One major finding among others from this research is that the roles women play are limited based on the stereotypes that exists in the Nigerian culture. Hence, women play roles as the perfect house wife in other words, domesticated, i.e. as mothers, cooks, chid carers, and cleaners. Keywords: Television, TV, stereotypes, media, Nigerian, advertisement, gender, sex, representation, culture, society en_US
dc.description.abstract ÖZ : Kadınların medyadaki tutarlı temsili bir çok araştırmacı için büyük oranda üzerinde çalışılan bir araştırma alanı olmuştur. Kapitalist piyasada televizyon reklamlarının medyanın diğer biçimlerine göre en etkili iletişim biçimi olduğu kabul edilmektedir. Reklamcılar, iyi bir market segmentasyonunu etkin hale getirdiği için toplumsal cinsiyet ve cinsiyet üzerine araştırma yapılması için harcama yapmaktadırlar. Ancak reklam endüstrisi yaygın basmakalıpların oluşturulması konusunda ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadınların ötekileştirilen bir gruba dahil edilmesinin pekiştirilmesi konusunda suçlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı televizyon reklamlarındaki yaygın basmakalıpların anlaşılması konusunda mevcut araştırmalara katkı yapmak ve Nijerya televizyon reklamlarında toplumsal cinsiyetin nasıl temsil edildiğine dair farkındalık yaratmaktır. Araştırma için NTA, AIT ve STV adlı 3 farklı Nijerya yayın istasyonundan rastgele seçilen 40 televizyon reklamı kullanılıyor. Medya okuryazarlığının bir şeklini sunması açısından bu araştırma önemlidir. Araştırma bilhassa medyanın kimliğimizi nasıl işleyerek geliştirdiğini ekme teorisini kullanarak açıklamaktadır. Bu çalışma potansiyel ve geleceğin reklamcılarının, reklamları daha etik olarak gerçekleştirmelerini teşvik etmektedir. Araştırma ayrıca izleyiciler ve tüketicilerin televizyonun değerlerimiz, inançlarımız ve düşüncelerimiz üzerindeki etkisi konusunda daha eleştirel ve bilinçli olabilmeleri için önemli deliller sağlamaktadır. Bu araştırma Nijerya televizyon reklamlarındaki kadın rolleriyle kadınların nasıl resmedildiğinin tutarlılığını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı metin analizi ve özellikle medya metinlerinin analizi konusunda uygun bir yöntem olduğu için içerik analizini kullanmıştır. Bunun yanında, araştırmacı sormaca yöntemini kullanmış ve izleyicilerin Nijerya televizyon reklamlarında kadınların basmakalıp resmedilmesi konusundaki tepkilerini ölçmek için anket sorularını dağıtmıştır. Bu araştırmanın ana bulgusu kadınlar tarafından oynanan rollerin Nijerya kültüründe varolan basmakalıplarla sınırlı olduğudur. Bunun sonucu olarak, kadınlar mükemmel ev kadını; diğer bir deyişle anne, aşçı, çocuk bakıcısı ve temizlikçi gibi roller oynamaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Televizyon, basmakalıp, medya, Nijeryalı, reklam, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, temsil, kültür, toplum en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Women in mass media en_US
dc.subject Women in advertising. en_US
dc.subject Television en_US
dc.subject TV en_US
dc.subject stereotypes en_US
dc.subject media en_US
dc.subject Nigerian en_US
dc.subject advertisement en_US
dc.subject gender en_US
dc.subject sex en_US
dc.subject representation en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject society en_US
dc.title Stereotypical Representation of Women: A Case Study of Nigerian Television Advertisements en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record