Analyzing the Effects of Abandoned Houses on Neighborhood Satisfaction in the Walled City of Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vehbi, Beser Oktay
dc.contributor.author Hafezi, Maryam
dc.date.accessioned 2018-05-17T11:57:08Z
dc.date.available 2018-05-17T11:57:08Z
dc.date.issued 2014-01
dc.date.submitted 2014-01
dc.identifier.citation Hafezi, Maryam (2014). Analyzing the Effects of Abandoned Houses on Neighborhood Satisfaction in the Walled City of Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3645
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Beser Oktay Vehbi. en_US
dc.description.abstract Housing abandonment is one of the social and physical problems in some of neighborhoods than others today. Housing abandonment emerged as problem in such areas due to wide range of factors such as social, economic and physical forces and public policies. Neighborhood is a place where people and residents spend their majority of life times in. Accordingly, it is a small community that people are gathered in and sharing their emotional feelings and things. Both in modern and tradition cities, neighborhood satisfaction depends on physical, social and economical overall condition of specific neighborhood. In addition, when housing abandonment appears in a neighborhood, it dramatically affects on neighborhood satisfaction that heading into decline of quality of life as well as neighborhood. Not only physical condition, social and economic conditions of the neighborhood had negatively affected by the housing abandonment. Any problems that can happen in these three structures of a neighborhood are directly decreasing the neighborhood satisfaction among residents. Accordingly, main aim of this study is to analyze the effects of housing abandonment on the neighborhood satisfaction. For this study, Walled City of Famagusta as a one of important historical and traditional part of the Famagusta City, is selected as a case study area. This thesis is carried on three residential districts among nine districts that each district has a dense housing pattern. Also, existence of residential abandonment in the selected districts is another reason for this selection. Thus, the case study areas are analyzed through series of analyses and the effects of housing abandonment on neighborhood satisfaction in Walled City is tried to be achieved. Accordingly, this thesis is composed of five chapters. The first chapter is included with introductory part, that relates to aim and objectives and method of the study. Chapter two defines the abandonment issue, its negative consequences and reasons. Chapter three explains the neighborhood satisfaction and its indicators. As a result of the theoretical part, it is achieved that reasons of housing abandonment relies on the neighborhood satisfaction. In the fourth chapter, case study areas are analyzed by using the indicators that are achieved at the end of the literature review in chapter three. Physical and social analyses technique-questionnaire survey is used for gathering data from the selected districts. Conclusion and recommendations are given in the fifth chapter. The findings from physical and socio-economic analysis show that, the physical and socio-economic conditions of neighborhood give impetus to increase the housing abandonment and at the same time decrease the neighborhood satisfaction. It means that residential districts of Walled City have highly deteriorated façade and structural condition, locational obsolescence, lack of environmental standards, fair level of place attachment, lack of safety and health and moderate level of new houses in housing market. Accordingly, these negative impacts are causing housing abandonment in the neighborhood. Due to this growth of housing abandonment that is obtained, from the results of analysis the residents are not satisfied to live in the neighborhoods. Keywords: Historical neighborhood, housing abandonment, neighborhood satisfaction, Walled City of Famagusta en_US
dc.description.abstract ÖZ : Terk edilmiş konutlar bazı mahallelerde sosyal ve fiziksel problem olarak görülebilmektedir. Bu mahallerde terk edilmiş konutların problem olarak görülmesi farklı sosyal, ekonomik ve fiziksel baskılar ve devlet politikaları nedeni ile ortaya çıkmaktadır. İnsan, yaşamlarının büyük bir kısmını mahallede geıçmektedir. Ayrıca mahalle, içinde insan topluluklarının buluştuğu, duygusal anların ve olayların paylaşıldığı kent parçasıdır. Hem geleneksel hem de modern kentlere, mahalle memnuniyeti bütün mahallenin sosyal, ekonomik ve fiziksel koşullarının sağlıklı olmasına bağlıdır. Buna ek olarak, konutların terk edilmesi mahalle memnuniyetini dramatic bir şekilde etkilemekte ve fiziksel çevrede kalitenin azalmasına neden olmaktadır. Sadece fiziksel çevrede değil, sosyal ve ekonomik çeverenin de olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Mahalleyi oluşturan bu üç yapısal çevrede ortaya çıkacak problemler, burada yaşyanların memuniyetini de etkilemektedir. Bu bağlamda, tez çalışması terk edilmiş konutların mahalle memnuniyetine etkisini analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu tez kapsamında Mağusa kentinin tarihi ve geleneksel merkezi olan Surlariçi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Terk edilmiş konutların yoğun olduğu üç konut mahallesi tüm surlariçerinde bulunan dokuz mahalle arasından seçilmiştir. Böylece, seçilen üç konut mahallesinde yapılan bir seri analizler sonucu, buradaki konut terk edilme sorununun mahalle memnuniyetine etkisi elde edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tezin amacı, metodu ve araştırma sorularının yer aldığı giriş verilmektedir. İkinci ve üçüncü bölümde tez çalışmasının kuramsal çerçevesini oluşturan konular tartışılmıştır. Buna göre, terk edilmiş konut tanımı, ortaya çıkan olumsuz etkileri ve nedenleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, mahalle memnuniyeti ve göstergeleri ile ilgili literatur araştırması verilmiştir. Bu tartışmalar sonucu, konut terk etme nedenlerinin, mahalle menuniyetsizliğini ortaya çıkaran nedenlerle örtüştüğü ortaya çıkmıştır. Dördüncü bölümde, çalışma alanı olarak belirlenen Surlariçi Mağusa’da bulunan konut mahalleleri üçüncü bölüm sonunda elde edilen kriterler açısından incelenmiştir. Alan çalışması için fiziksel analiz yöntemleri ve anket çalışması kullanılmıştır. Tezin son bölümünde ise sonuç ve öneriler yer almaktadır. Yapılan fiziksel ve sosyal analizler sonucunda konut mahallelerinin fiziksel, sosyal ve ekonomik durumumları, buralarda meydana gelen konut terk edilmesi hızlanmış ve aynı zamanda mahalle memnuniyeti azalmıştır. Bu sonuçlara göre Surlariçi Mağusa’da bulunan konut mahallelerinde yüksek oranda cephe ve strüktür eskimesi, bölgesel eskime, çevresel standartların eksikliği, yer/aidiyet duyusunun azlığı, sağlık ve emniyet gibi sosyal ihtiyaçların eksikliği gibi sorunlar görülmüştür. Tüm bu problemlerin var olduğu bu alanlarda yaşanların, memuniyetsizliklerinin olduğu da ortaya konmuştur. Anahtar kelimeler: Tarihi mahalle, konut terk edilmesi, mahalle memnuniyeti, Surlariçi Mağusa. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Abandoned, Vacant Houses - Walled City - Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Historical neighborhood en_US
dc.subject housing abandonment en_US
dc.subject neighborhood satisfaction en_US
dc.subject Walled City of Famagusta en_US
dc.title Analyzing the Effects of Abandoned Houses on Neighborhood Satisfaction in the Walled City of Famagusta en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record