Tourism development in historic towns: Recommendations for the walled city of Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doratlı, Naciye
dc.contributor.author Mousavi, Seyed Sina
dc.date.accessioned 2018-05-30T11:27:10Z
dc.date.available 2018-05-30T11:27:10Z
dc.date.issued 2014-01
dc.date.submitted 2014-01
dc.identifier.citation Mousavi, Seyed Sina. (2014). Tourism development in historic towns: Recommendations for the walled city of Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3714
dc.description Master of Science in Urban Design. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2014. Supervisor: Prof. Dr. Naciye Doratlı. en_US
dc.description.abstract Historic towns, being naturally attractive for their demonstration of history and heritage, are considered an obvious attraction point in the eyes of visitors especially in the last decades. This growing interest in culture and heritage made such towns an important and primary destination for tourists. However, this interest is not merely limited to the historic and heritage values of a city. Considering their complex expectations and requirements, the presence of several factors is essential for tourists to consider an area appropriate for visiting. Therefore, for a historic city, becoming a popular destination for tourists is highly dependent on facilities and services accompanying the existing historic and heritage assets, services which are practically the main contributor in achieving the primary aim of luring visitors; ‘the economic gains of tourism development’. This single issue makes a huge contradiction between similar historic towns regarding attracting visitors; to a point where the mentioned facilities and services become even more important than the very historic values that the visitor was interested in the first place. Therefore, for decision makers of such cities, the challenge of promotion and presentation and making the historic heritage of an area available for tourists to experience is not an easy task; what is at stake in this process of moneymaking is the irretrievable history and identity of the cities. The struggle of implementing necessary services within the fragile and confined urban pattern of historic towns, in order to facilitate tourism development may run in parallel with preserving the heritage, without omitting the historic characteristic of the area. Accordingly, this delicate kind of development, cultural and heritage tourism, is strongly entangled with the process of revitalization and conservation of these environments and if managed properly, may even contribute to these purposes. Therefore, tourism development, if it was to be profitable both in economic aspects and preserving the history, is a complex type of development in historic towns which includes many sides and necessities. This study is focused on realizing these advantages and disadvantages and compares them to the current situation of the Walled City of Famagusta; a magnificent historic walled city where every corner of it represents a different historic period, but is being widely neglected in every aspect, including tourism development. Although entangled with several plan proposals aimed to revitalize and enhance quality of life in the area, the current situation in the Walled City still face many shortcomings and there are only several piecemeal implementations in the area. Therefore most of the original issues, even those which motivated the development of these plans in the first place, are still persistent in the area. Related to the aim of this study, the importance of tourism development and its accompanied contributions in conservation and revitalization of the Walled City of Famagusta, if managed and developed appropriately, is arguably the most logical way to guide future developments in the area in order to build the necessary economical foundations and cultural understandings essential for conservation and revitalization of this national treasure. The discussions in this research will skip general tourism theories and deep studies in tourist expectations and behaviors in historic areas, instead, the focus will be definitions and concepts mainly related to specific characteristics and existing situation of the Walled City of Famagusta and analyzing its associated development plans in developing tourism in the area. Therefore, the discussions will contain an overall research on the concepts of cultural and heritage tourism along with examining the role of tourism development in historic towns followed by several recommendations and suggestions for enhancing this sector in the Walled City of Famagusta. Keywords: Tourism development, historic walled towns, cultural and heritage tourism, revitalization, conservation, the Walled City of Famagusta. en_US
dc.description.abstract ÖZ : Sergiledikleri tarih ve kültür mirası ile doğal çekim noktaları olan tarihi kentler, özellikle son yıllarda ziyaretçilerin gözünde belirgin bir cazibe noktası haline gelmişlerdir. Kültür mirasına olan ilginin giderek artması ile tarihi kentler, turizm açısından önemli ve öncelikli bir hedef halini almıştır. Ancak bu ilgi, sadece bir kentin tarihi ve kültürel miras değerleri ile sınırlı değildir. Turistlerin karmaşık beklenti ve gereksinimleri göz önünde bulundurulduğu zaman, bir alanın ziyaret açısından cazip olabilmesi için bir takım başka faktörlerin de varlığı büyük bir önem arzetmektedir. Bu nedenle, tarihi bir kentin turistler için popüler bir hedef haline gelmesi, buradaki tarihi ve kültüre miras varlıklarına eşlik eden tesis ve hizmetlere bağlıdır. ‘Turizm gelişmesinin ekonomik kazancı’ konusu, birbirlerine benzeyen tarihi kentlerin turist çekmeleri bağlamında bu kentlerde bulunan tesis ve hizmetlerin mevcut tarihi ve kültürel değerlerin önüne çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durum, tarihi kentlerde karar veren makamların, kentlerini tanıtma uğraşlarında gerekli servislerin sağlanması ve tarihi değer ve kimliğin korunması arasındaki hasas bir denge üzerinde uğraş vermelerine neden olmaktadır. Bu bağlamda, tarihi alanların korunma ve canlandırılması süreci ile içiçe geçmiş bir kavram olarak kültür ve kültür mirası turizmi ve gelişmesi, eğer doğru ve gerektiği bir biçimde yönetilebilirse, koruma ve canlandırma sürecine de katkıda bulunabilir. Bu nedenle turizm gelişmesinin, hem ekonomik kazanç hem de tarihi değerlerin korunmasına katkı sağlaması bir çok boyutu içeren karmaşık bir gelişeme türü olarak nitelendirilebilir. Bu araştırmanın temel amacı, yukarıda sözü edilen avantaj ve dezavantajı irdeleyerek, eşsiz bir surlu kent olan Gazimağusa Sur-içi’nin bugünkü durumunu değerlendirmektedir. Gazimağusa Suriçi’nin korunması ve canlandırılması ile ilgili olarak bir takım plan önerileri bulunmasına ve bu önerilerin bazılarının uygulanmış olmasına rağmen, Suriçi bugün birçok problemle karşı karşıyadır. Bu araştırmada, turizmle ilgili genel teoriler ve turistlerin tarihi alanlardaki beklenti ve davranışları üzerinde durulmayacak, Gazimağusa Suriçi’nin belli özellikleri ve mevcut durumuna ilişkin bir takım tanım ve kavramlar temel alınacaktır. Tartışmalar, kültür ve kültür mirası turizmi, turizm gelişmesinin tarihi kentlerdeki rolüne ilişkin genel araştırma ve Gazimağusa Suriçi’nde turizm sektörünün gelişmesi için öneriler içermektedir. Anahtar Kelimeler: Turizm gelişmesi, tarihi surlu kentler, kültür ve kültür mirası turizmi, canlandırma, koruma, Gazimağusa Suriçi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject Historic Buildings - Sustainability - Famagusta (Cyprus, North). en_US
dc.subject Historic buildings - Conservation - Walled City - Famagusta (Cyprus, North). en_US
dc.subject Tourism - Historical Towns - Cyprus, North en_US
dc.subject Tourism Development en_US
dc.subject Historic Walled Towns en_US
dc.subject Cultural and Heritage Tourism en_US
dc.subject Revitalization en_US
dc.subject Conservation en_US
dc.subject the Walled City of Famagusta. en_US
dc.title Tourism development in historic towns: Recommendations for the walled city of Famagusta en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record