Measuring Sense of Interior Space through Symbolic Elements of Thematic Hotels in Bafra, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boğaç, Ceren
dc.contributor.author Salamat, Nasim
dc.date.accessioned 2018-06-20T05:55:27Z
dc.date.available 2018-06-20T05:55:27Z
dc.date.issued 2016-01
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Salamat, Nasim. (2016). Measuring Sense of Interior Space through Symbolic Elements of Thematic Hotels in Bafra, North Cyprus . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3821
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2016. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ceren Boğaç. en_US
dc.description.abstract During the recent years the theory of ‘sense of place’ has become important for the designer since it indicates the uniqueness of any space and development of bonding towards this space. The concept has been studies through various levels whereas still there is not much study related to the interior space. Therefore this study focuses on the interior qualities and elements in the thematic hotels that are aimed to be designed with the specific purpose of creating unique and memorable space for people during their short stay. The study examines the degree of sense of interior spaces in the thematic hotels and the conceivable effects of symbolic aesthetics and elements inside the environment to discuss if they enhance the degree of sense of place or users satisfaction accordingly. To answer the problem, this study aims to identify the symbolic aesthetics elements in interior space of thematic hotels and learn the influence of these elements on defining the quality of space in user’s perception and their sense of place. For the aim of the study, the related literature on development of symbolic elements and forms and their perception in interior spaces, theories of sense of place and its measurements in the interior spaces of the chosen thematic hotels from all over the world has been studies. A pilot study has also been conducted in Bafra region of İskele City, North Cyprus that currently holds thematic hotels. A questionnaire survey has been conducted with 60 participant through the selected user group who spend short time period in the selected thematic hotels; Noah Ark hotel and Kaya Artemis. Findings of the case study showed that the use of symbolic forms and elements in those hotels have been easily perceived and identified by the users and this increased their sensual connection with the environment, which increased their sense of place. It is concluded that the symbolic elements carries meaning for the users and increasing their sense of place in a hotel environment. Keywords: Sense of place, thematic hotels, interior space, symbolism en_US
dc.description.abstract ÖZ : Son yıllarda, ' yer duygusu ' teoremi, bir yerin özgünlüğü ve insanların bu bağlamda geliştirdikleri bağlılığı ortaya koyduğu için tasarımcılar için önemli hale gelmiştir. Bu teorem çeşitli düzlemlerde incelenmiş olsa da, halen daha iç mekâna yönelik fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma insanlara kısa ziyaretleri boyunca eşsiz ve unutulmayacak bir mekan sunma amacı ile tasarlanmış tematik otellerin, iç mekân özellik ve elemanlarına ve bunun yer duygusu ilen olan ilişkisine odaklanmaktadır. Çalışmada iç mekân duygusunun derecesi, sembolik estetik ve elemanların mekan duygusu ve kullanıcı memnuniyetini arttırıp arttırmadığına dair olası etkileri incelenmektedir. Bu soruya yanıt aramak için, çalışma tematik otellerin iç mekanlarının sembolik elemanları tanımlama ve bu elemanların kullanıcı algısı ve mekan duygusu bağlamında, mekan kalitesine olan etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacına ulaşmak için, sembolik eleman ve formlar, bunların iç mekânda nasıl algılandığı, mekân duygusu ve dünya genelinden seçilen tematik otel örnekleri üzerinden yer duygusunun nasıl ölçümlenebileceğine dair alan taraması yapılmıştır. Tematik otellerin yer aldığı Kuzey Kıbrıs’ın İskele şehrine bağlı Bafra bölgesinde ise bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma için seçilen Kaya Artemis ve Nuh’un Gemisi tematik otellerinde, konaklama için kısa süreli olarak otelde bulunan 60 kullanıcı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Alan çalışması gösteriştir ki seçilen otellerde kullanılan sembolik formlar ve elemanlar kullanıcılar tarafından kolaylıkla algılanabilmekte, böylece çevrileriyle olan duyumsal bağ artmakta ve yer duygularını gelişmektedir. Sonuç olarak sembolik elemanların kullanıcılar için anlam taşıdığı ve otel mekanlarında yer duygusunu arttırdığı söylenebilmektedir. Anahtar kelimeler: Yer duygusu, tematik oteller, iç mekân, sembolizm en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Interior Design - Interior Architecture - Cyprus, North en_US
dc.subject Sense of place en_US
dc.subject thematic hotels en_US
dc.subject interior space en_US
dc.subject symbolism en_US
dc.title Measuring Sense of Interior Space through Symbolic Elements of Thematic Hotels in Bafra, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record