A Methodological Approach To The Usage of Colour on Façade Design: Case of Salamis Road, Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dağlı, Uğur Ulaş
dc.contributor.author Güley, Kamil
dc.date.accessioned 2018-07-27T09:28:50Z
dc.date.available 2018-07-27T09:28:50Z
dc.date.issued 2014-06
dc.date.submitted 2014-06
dc.identifier.citation Güley, Kamil. (2014). A Methodological Approach To The Usage of Colour on Façade Design: Case of Salamis Road, Famagusta. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3903
dc.description Doctor of Philosophy in Architecture. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2014. Supervisor: Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı. en_US
dc.description.abstract Today potentials of colour are not adequately appreciated in architecture and urban design, although colour has many abilities in functional, formal and symbolic terms. Colour, like in all visual arts, is an indivertible mean of design in architecture. Advantage is taken from visual arts when considering the magic of the colour. A part from the professional projects, the colour on the surface of the buildings is applied without considering the environment. Whereas, it is not possible to perceive the building on its own. They are the part of the natural and build environment where they are located. Sometimes they have colour and proportion harmony but sometimes they can be unharmonious. This thesis has five parts which argue that some effects can be given to the buildings in natural and build environment be using colour on their surface. In the first part of the thesis, the problem is defined. Method and limitations have been expressed. In the second part, the perception of colour, colours in architecture and colour perceptions are defined by using the information in literature. In the third part, the culture, geographical conditions, climatica factors, design notions and gestalts are investigated related to colour and they are defined through examples. In the fourth part, methods are improved for the usage of colour on the building façades. Through this method, using tables and sample street silhouette how to create the colour effects on the building according to its location in an environment and in the street is explained. The last part of the thesis, the fifth part, includes conclusion and recommendations. The aim of this thesis is to help to maintain the accurate usage of colour on the façades of architectural surface. Keywords: Colour, Colour in Architecture, Colour in Façade design, Design Notions, Gestalt, Gestalt perception, Colour Perception. en_US
dc.description.abstract Öz: Simgesel, biçimsel ve işlevsel anlamda küçümsenmeyecek yetenekleri bünyesinde barındırmasına karşın renk bugün, mimarlık ve kentsel tasarım gündeminde potansiyeli yeterince değerlendirilmeyen bir öğedir. Renk, tüm görsel sanatlarda olduğu gibi mimarlıkta da vazgeçilmez bir tasarım öğesidir. Ancak mimaride kullanımının hak ettiğince gerçekleştirildiğini söylemek mümkün değildir. Bilir kişiler tarafından gerçeklestirilen projeler dışında, genel olarak bina yüzeylerinde kullanılan renk, çevre dikkate alınmadan uygulanmaktadır. Oysa ki binalar yalnız başlarına algılanmaları mümkün değildir. Bulundukları doğal veya yapay çevrenin birer parçasıdırlar. Kimi zaman oran ve renk olarak, bulundukları bu çevre içerisinde uyumlu, kimi zaman ise uyumsuz olabilirler. Bina yüzeylerinde kullanılan renklerle, bulundukları doğal veya yapay çevre içerisinde binalara birtakım etkilerin verilebilineceği savunulduğu bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Tezin ilk bölümünde problemin ne olduğu ortaya konulmuş; metot ve limitasyonlar belirtilmiştir. İkinci bölümünde literatürdeki bilgilerden yararlanılarak, renk, mimari yapılarda renk ve renk kullanımı ve renk algısı anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise mimari cephede renk kullanımını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu faktörler beş ana başlık altında özeltenmiştir. Bunlar sırası ile kültür, iklimsel ve coğrafik yapı, tasarım prensipleri, geştalt prensipleri ve malzeme ile doku olup bu faktörler bina cephelerinde, renk bağlamında incelenip, örneklerle anlatılmıştır. Tezin dördüncü bölümünde ise bina cephelerinde renk kullanımına yönelik bir metot geliştirilmiştir. Geliştirilen methot ile binaların bulundukları çevrede, sokak içerisindeki konumlarına ve oranlarına göre binaya verilmek istenilen etkinin renk ile nasıl yapılabilineceği tablolar ve örnek sokak siluetleri yardımıyle anlatılmış ve yorumlanmıştır. Tez, sonuç ve önerilerin bulunduğu beşinci ve son bölümle sonlanmaktadır. Bu çalışma mimari yapıların dış yüzeylerinde renk öğesinin yeterli ve doğru biçimde kullanılmasına yardımcı olamak üzere bir başvuru kaynağı oluşturma amacına yönelmiştir. Anahtar Kelimeler: Renk, Mimarlıkta Renk, Cephe Tasarımdında Renk, Temel Tasarım Prensipleri, Geştalt, Geştalt algı, Renk Algısı. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Facades en_US
dc.subject Architectural Design en_US
dc.subject Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Color in architecture en_US
dc.subject Colour en_US
dc.subject Colour in Façade design en_US
dc.subject Design Notions en_US
dc.subject Gestalt en_US
dc.subject Gestalt perception en_US
dc.subject Colour Perception en_US
dc.title A Methodological Approach To The Usage of Colour on Façade Design: Case of Salamis Road, Famagusta en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record