Saving-Investment Correlation and Capital Mobility- Feldstein and Horioka Approach

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Coşkuner, Çağay
dc.contributor.author Okolie, Peace Ogochukwu
dc.date.accessioned 2018-08-07T07:32:38Z
dc.date.available 2018-08-07T07:32:38Z
dc.date.issued 2015-02
dc.date.submitted 2015-02
dc.identifier.citation Okolie, Peace Ogochukwu. (2015). Saving-Investment Correlation and Capital Mobility- Feldstein and Horioka Approach . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3908
dc.description Master of Science in Economics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Çağay Coşkuner. en_US
dc.description.abstract The purpose of this paper is to investigate the existence of capital mobility in 10 newly emerging economies by using a model presented first in Feldstein and Horioka (1980). In Feldstein Horioka paper, the beta coefficient (b value) is estimated to measure the relationship between domestic investment and savings. In their original work, Feldstein and Horioka estimated a beta coefficient of 0.87, close to 1, which indicates low capital mobility contrary to the standard economy theory of perfect capital mobility. Using an annual data from 1997-2013 and panel data econometrics regression to test the relationship between savings and investment, we find results that are contradictory to that of Feldstein and Horioka puzzle. In this study, we got a relatively lower beta coefficient indicating there is some extent of capital mobility in the countries we sampled. We carried out further analysis by including the percentage GDP growth rate and inflation rate as control variables in the model since these variables are factors that influences a nation’s domestic investment. Regardless, the saving retention coefficient from all the regression results in this paper is below 0.5, which is relatively far from 1, implying that there is a degree of capital mobility among the sampled countries. Keywords: Saving, Investment, Correlation, Panel data, and Capital mobility. en_US
dc.description.abstract ÖZ : Bu çalışmanın amacı sermaye hareketliliğini 10 tane gelişmekte olan ekonomi için Feldstein ve Horioka modeli baz alinarak ölçmektir. Çalışmanın öncüsü Feldstein Horioka (1980) makalesidir ve bu makalede sunulduğu gibi, yerel yatırımlarla tasarruflar arasındaki ilişki beta katsayısı ile ölçülmeye çalışılmıştır. Orijinal çalışmalarında bilim insanları bu katsayının 0.87 ile 1 arasında değişim gösterdiğini ölçmüşlerdir. Bu ölçüm sonuçları bilim insanlarına göre düşük sermaye hareketliliğini işaret etmektedir ve bu değerler standart ekonomi teorisinde yer alan tam sermaye hareketliliğinden daha düşük olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çalışma da 1997 – 2013 yıllarını kapsayan panel veri seti kullanmış ve ekonometrik regresyonu eşliğinde tasarruflar ve yatırım arasındaki ilişkiyi ölçmüştür. Çalışma sonuçları Feldstein ve Horioka (1980) makalesinin aksine, görece düşük beta katsayısı bulmakta ve bu da sermaye hareketliliğini işaret etmektedir. Analiz daha da ileriye taşınarak, yerel yatırım üzerindeki etkileri de düşünülerek GSYİH’daki yüzde büyüme ve enflasyon oranı kontrol değişkeni olarak modele eklenmiştir. Buna rağmen tasarruf tutma katsayıları tüm regresyon sonuçları için 0,5’ten az olarak karşımıza çıkmıştır. Birden çok uzakta gözüken katsayılar bizlere sermaye hareketliliğinin örneklem olarak alınan ülkelerde düşük düzeylerde kalmadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Tasarruf, Yatırım, Korelasyon, Panel veri, Sermaye hareketliliği en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Capital Movements - Capital Mobility en_US
dc.subject International Finance en_US
dc.subject Saving en_US
dc.subject Investment en_US
dc.subject Correlation en_US
dc.subject Panel data en_US
dc.subject and Capital mobility en_US
dc.title Saving-Investment Correlation and Capital Mobility- Feldstein and Horioka Approach en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record