Personal Constructs Tertiary Students Adopt with Respect to Johari Window on Facebook Pages

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Yıldız, Ecem
dc.date.accessioned 2018-08-10T05:30:37Z
dc.date.available 2018-08-10T05:30:37Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015-09
dc.identifier.citation Yıldız, Ecem. (2015). Personal Constructs Tertiary Students Adopt with Respect to Johari Window on Facebook Pages. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/3917
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Nowadays, most people prefer to use the most popular social network site, Facebook. Some people may not be able to express themselves in real life,but, can express to other Facebook users in virtual life. This study is designed upon the personal constructs (Kelly, 1950) the EMU students who study in 2015 Spring term adopt with respect to the interpersonal communication continuum put forth by Buber (1974) and Johari Window (Joseph Luft, Harry Ingham; 1955). For the present study, data have been collected through a survey which has 60 questions. It is related to students‟ demographic information and usage habits related to Facebook. 28 questions are prepared as 5-point Likert Scale questions, and based on personal constructs students adopt in real and virtual life with respect to the 4 areas mentioned in the Johari Window. The t-test run with respect to sex and all 5-point Likert Scale questions indicate there is a statically significant relationship with respect to at p≤ 0.05 level. This is only found at one question. One-way ANOVA test results indicate with respect to questions of, 3,4,5,6 and 15 questions and all 5-point Likert Scale questions show a statistically significant difference with respect to 15 questions at p≤0.05 level. This is found only in 16 questions. It is observed that students use Facebook parallel to four areas of Johari Window. In terms of communication and people mostly share their interests and likes on Facebook while hiding their personal information and relationship status participants show difference in the personal constructs they adopt according to 4 areas of the Johari Window in real and virtual life. Keywords: Interpersonal communication continuum, personal construct, johari window, Facebook and real and virtual life en_US
dc.description.abstract ÖZ : Bugünlerde birçok kişi en popüler sosyal paylaşım sitesi olan Facebook‟u kullanmayı tercih etmektedirler. Bazı kişiler kendilerini gerçek yaşamda ifade edememekte ancak sanal yaşamda diğer Facebook kullanıcılarına ifade edebilmektedirler. Bu çalışma, 2015 Bahar döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesi‟nde öğrenim gören öğrencilerin kişisel yapılarına (Kelly,1950s) uyarlanarak Buber (1974)‟in kişilerarası iletişim sürecine ve Johari penceresine uyarlanarak tasarlanmıştır (Joseph Luft, Harry Ingham; 1955). Bu çalışma için veriler 60 sorudan oluşan ankette toplanmıştır. Anket öğrenciler hakkında demografik bilgi, Facebook kullanımı ve 5‟li 4 Likert ölçeğine göre hazırlanan 28 sorudur ve bunlar öğrencilerin sanal ve gerçek yaşamda kullandıkları kişisel yapılar, ve Johari penceresindeki 4 alana dayanmaktadır. Tüm 5‟li Likert ölçeği sorularına p≤0.05 seviyesinde istatistiksel olarak önemli bir ilişki olup olmadığına bakmak için cinsiyet ile t-test uyguanmıştır. Bu sadece bir soruda bulunmuştur. Tek yönlü ANOVA test, tüm 5‟li Likert ölçeği soruları ve 3,4,5,6 ve 15 sorularına uygulayıp p≤0.05 seviyesinde istatistiksel önemi olup olmadığına bakılmış. Bu 16 soruda buunmuştur. Kişilerarası iletişim açısından Johari penceresinin her 4 alanına paralel olarak Faceboook‟ta öğrenciler tarafından kullanıldığı gözlemlenmiştir. Katılımcılar çoğunlukla kendi kişisel bilgilerini ve ilişki durumunu gizleyerek ilgi ve beğenilerini Facebook‟ta paylaşmaktadırlar. Katılımcılar uyguladıkları kişisel yapıların Johari penceresinin her 4 alanına hem gerçek hem de sanal yaşamda uygulamaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Kişilerarası iletişim süreci, kişisel yapılar kuramı, johari penceresi, Facebook, gerçek ve sanal yaşam en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Online social networks - Social Media - University Students - Communication - Cyprus, North. en_US
dc.subject Interpersonal communication - Students - Eastern Mediterranean University - Cyprus, North en_US
dc.subject Online social networks - Social media - Digital communications en_US
dc.subject Online social networks - Psychological Aspects en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject Communication en_US
dc.subject Interpersonal relations en_US
dc.subject Interpersonal communication continuum en_US
dc.subject personal construct en_US
dc.subject johari window en_US
dc.subject Facebook and real and virtual life en_US
dc.title Personal Constructs Tertiary Students Adopt with Respect to Johari Window on Facebook Pages en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record