Sliding Mode Controller for Single Phase Grid Connected Voltage Source Inverter with LCL Filter

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kükrer, Osman
dc.contributor.author Al Ahmad, Ahmad Khodor
dc.date.accessioned 2018-12-03T06:04:41Z
dc.date.available 2018-12-03T06:04:41Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Al Ahmad, Ahmad Khodor. (2017). Sliding Mode Controller for Single Phase Grid Connected Voltage Source Inverter with LCL Filter. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4035
dc.description Master of Science in Electrical and Electronic Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Osman Kükrer. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Many researchers have focused widely on suppressing the steady state sinusoidal tracking error and the total harmonic distortion in grid-connected inverter systems. In this thesis, a sliding mode control strategy with integral and mutli-resonant controllers is used to control a single phase voltage source grid connected inverter. This method leads to a sliding surface where all the states of the system remain on and sliding until reaching the equilibrium point which is the origin in the steady state. Integral term for grid current error is added to suppress the magnitude of the error in grid current but the results show that this term has no effect on the harmonic distortion of the system especially when an external disturbance is applied to the system from the grid voltage. So, another term called multi-resonant is added. This multi-resonant term is able to suppress the magnitude of the disturbance and the total harmonic distortion in the system. Simulation results for single-phase grid-connected inverter is shown using Simulink (matlab 2015) to prove the effectiveness of the proposed control strategy. These results are compared with the results in [11] where the tracking precision of the grid current is improved from 0.91% to 0.17% and the THD of the grid current from 0.76% to 0.05%. Keyword: Voltage source inverter (VSI), LCL filter, Sliding mode control (SMC), Integral controller, Multi-resonant controller, Grid current tracking error, Total Harmonic Distortion (THD) en_US
dc.description.abstract ÖZ: Birçok araştırmacı, şebekeye bağlı evirgeç sistemlerindeki akımların durağan durumdaki takip hatasını ve toplam harmonik bozunumunu azaltmaya yoğunlaşmıştır. Bu tezde, şebekeye bağlı voltaj kaynaklı tek faz bir evirgeçin denetimi için integral ve çoklu-rezonant denetleyiciler kullanan bir kayan kipli bir denetim yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem, dizge durum değişkenlerinin üzerinde olduğu ve kayarak, dizgenin durağan durumdaki denge noktasına ulaştığı bir kayma yüzeyi yaratmaktadır. Denetleyiciye, şebeke akımındaki hatanın büyüklüğünü gidermek için akım hatasını kullanan bir integral terim eklenmiştir. Fakat sonuçlar bu terimin, özellikle şebeke voltajindan kaynaklanan bir dış bozucu etki uygulandığında sistemin harmonik bozunumuna fazla etki etmediğini göstermektedir. Dolayısiyle, denetleyiciye çoklu-rezonantlı bir terim eklenmiştir. Bu terim dış bozucunun etkisini ve akımdaki harmonik bozunumu giderdiği görülmüştür. Şebekeye bağlı evirgeçin önerilen denetim yöntemi ile çalıştırılmasının benzetim sonuçları Simulink (Matlab) kullanılarak elde edilmiş, ve yöntemin gücü bu yolla kanıtlanmıştır. Bu sonuçlar, [11] verilenlerle karşılaştırılmış, ve bunlara göre takip etme hatasında %0.91 den %0.17 ye, THD de ise %0.76 dan %0.03 e iyileştirme sağlandığı görülmüştür. Anahtar sözcükler: Voltaj kaynaklı evirgeç, LCL süzgeç, Kayan kipli denetim, İntegral denetim, Çoklu-rezonant denetim, Şebeke akımı takip hatası, Toplam harmonik bozunum. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Electrical and Electronic Engineering Department en_US
dc.subject Electric inverters - Distributed generation of electric power en_US
dc.subject Voltage source inverter (VSI), LCL filter, Sliding mode control (SMC), Integral controller, Multi-resonant controller, Grid current tracking error, Total Harmonic Distortion (THD) en_US
dc.title Sliding Mode Controller for Single Phase Grid Connected Voltage Source Inverter with LCL Filter en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record