Profiling Consumer Decision-Making Styles and Consumption among Young Adult Consumers in Northern Cyprus: From Marketing Communications Perspective

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kara, Nurten
dc.contributor.author Ayman, Umut
dc.date.accessioned 2019-04-26T05:25:16Z
dc.date.available 2019-04-26T05:25:16Z
dc.date.issued 2015-02
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Ayman, Umut. (2015). Profiling Consumer Decision-Making Styles and Consumption among Young Adult Consumers in Northern Cyprus: From Marketing Communications Perspective l. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4043
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nurten Kara. en_US
dc.description.abstract In the ever increasing competitive environment of today’s globalized markets due to shifts and changes on determinants of satisfaction, identification of consumer motives towards marketer’s desired section is crucial. Whether actual need recognition or a different purchase decision approach is more dominant, it has to be identified through isolating its individual drives and thus bringing about the essence of marketing communication. The aim of the study is to identify and understand the relations between the consumer decision-making styles, materialism values, symbolic consumption and marketing communication tendencies of young adults who live in Northern Cyprus, particularly during the purchases of apparel goods. Hence, this study focuses on quantitative research. The survey method was used to explore constituents of purchasing decision formation. Two scales and many variables were designed to understand the current situation in Northern Cyprus. These two scales were used to explore the situation considering Sproles & Kendall’s Consumer Style Inventory (CSI) and Richins & Dawson’s Materialism Scale and in addition to these marketing communication and symbolic consumption oriented questions were also prepared. Through exploratory factor analysis, eight main categories were identified as; Perfectionist, Brand Conscious, Confused by Over Choice, Recreational, Fashion Conscious, Happiness, Symbolic Consumption (Prestige/status) and Marketing Communication oriented styles. Also, the correlation analysis has helped to understand the statistical relationship between these factors. Then, the cluster analysis with ANOVA was used to categorize these eleven factors under three segments which are identified in the study as Status Seeker-Fashion Conscious Consumer (1st cluster), Survivor Function oriented Consumer (2nd cluster), and Brand Conscious Status oriented Consumer (3rd cluster) clusters. The findings in the study prove that, Status Seeker-Fashion Conscious Consumer clusters were being %31 (N=201) of the participants and Brand Conscious Status oriented Consumer cluster being %37 (N=235) of the participants. Since Survivor Function oriented Consumers were presented by %32 (N=209), these are the least affected ones by marketing oriented messages and symbolic consumption tendencies. The 1st and 3rd clusters are more affluent to be considered as targets for efforts of marketing communications and symbolic consumption as they are more prone to consume and purchase under influence of these messages and symbolic motives rather than solid functional needs. Keywords: Consumer Decision-making Styles, Symbolic Consumption, Marketing Communication, Factor Analysis, Cluster Analysis en_US
dc.description.abstract ÖZ: Günümüzde, global pazarlarda gittikçe artan rekabet ortamında tüketici tatminindeki kaymalar ve değişiklikler dinamiği bağlamında tüketicinin pazarlamacının istediği doğrultuda hareket dürtülerini ortaya çıkarmak hayati önem arzetmektedir. Bu doğrultuda gerçekten bir ihtiyaç hasıl olduğunda mı yoksa farklı bir satın alma hissi doğrultusunda mı harekete geçildiğinin tespiti ve bu unsurların saptanması çabalarıda pazarlama iletişiminin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışma Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan genç yetişkinlerin kılık kıyafet alımındaki karar verme stillerini, sembolik tüketim şekillerini, materyalist değerleri ile pazarlama iletişimi eğilimlerini ve ilişkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma ağırlıklı olarak nicel araştırma kullanılarak yapılmıştır ve nitel araştırma ise nicel araştırma bulgularını derinlemesine anlamak ve desteklemek için uygulanmıştır. Anket metoduyla genç yetişkinlerin satın alma kararlarını oluşturma biçimleri ve faktörleri anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’taki durum, Sproles ve Kendall’ın Tüketici Tarzları Ölçeği (TTÖ) ve Richins ve Dawson’un Materyalizm Ölçeği’nin kullanılmasının yanı sıra birçok değişkenin kullanıldığı pazarlama iletişimi ve sembolik tüketimi ortaya koymaya yönelik sorular da konuları irdelemekte kullanılmıştır. İrdeleyici faktör analizi neticesinde; mükemmelliyetçi, marka bilincine sahip, çeşit karmaşası yaşayan, eğlence odaklı, moda bilincine sahip, sembolik tüketim ve pazarlama iletişimi odaklı tüketiciler olarak sekiz tüketici karar verme stilleri ve faktörleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu stiller ve faktörler arasındaki istatistiki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik korelasyon vi analizi kullanılmıştır. Sonrasında ise kümeleme analizi ve ANOVA analizi ile sınıflandırılan faktörlerin neticesinde üç farklı tüketici segmenti bulunmuştur: Statü arayan moda odaklı tüketiciler, temkinli fonksiyon odaklı tüketiciler, ve marka bilinçli statü odaklı tüketiciler. Çalışmanın neticesinde statü arayan moda odaklı tüketiciler %31 (N=201) ve marka bilinçli statü odaklı tüketiciler %37 (N=235) ile sembolik tüketim odaklılıkla çoğunluğu oluştururmaktadırlar. Temkinli fonksiyon odaklı tüketiciler %32 (N=209) ile pazarlama odaklı mesajlardan ve sembolik tüketimden en az etkilenen grup olarak ortaya çıktığından, 1. ve 3. Grup tüketiciler pazarlama iletişimi ve sembolik tüketim çabaları için daha öncelikli olarak hedeflenmektedir. Çünkü bu iki grup ayni zamanda somut fonksiyonel ihtiyaçlardan daha ziyade pazarlama iletişimi mesajları doğrultusunda sembolik dürtülerle satınalma kararı vermektedirler. Anahtar Kelimeler: Tüketici Karar Verme Stilleri, Sembolik Tüketim, Pazarlama İletişimi, Moda, Faktör Analizi, Kümeleme Analizi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Consumer behavior - Marketing Management en_US
dc.subject Customer Relations en_US
dc.subject Consumer Preferences en_US
dc.subject Consumer Decision-making Styles en_US
dc.subject Symbolic Consumption en_US
dc.subject Marketing Communication en_US
dc.subject Factor Analysis en_US
dc.subject Cluster Analysis en_US
dc.title Profiling Consumer Decision-Making Styles and Consumption among Young Adult Consumers in Northern Cyprus: From Marketing Communications Perspective en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record