Psychological Capital in the Airline Industry: Antecedents and Outcomes

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karatepe, Osman M.
dc.contributor.author Talebzadeh, Niusha
dc.date.accessioned 2019-04-26T06:28:40Z
dc.date.available 2019-04-26T06:28:40Z
dc.date.issued 2015-06
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Talebzadeh, Niusha. (2015). Psychological Capital in the Airline Industry: Antecedents and Outcomes. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4049
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Osman M. Karatepe. en_US
dc.description.abstract This thesis aims to develop and test a research model that investigates the effects of servant leadership and psychological capital on work engagement and the effects of psychological capital and work engagement on service recovery performance and life satisfaction. Data were collected from flight attendants and their pursers in the three private airline companies in Iran. The relationships among study variables were tested using structural equation modeling. According to the results of the study, servant leadership enhances flight attendants’ psychological capital. Flight attendants high in psychological capital are more engaged in their work. These results suggest that psychological capital has a mediating role in the relationship between servant leadership and work engagement. The results demonstrate that psychological capital and work engagement positively influence service recovery performance and life satisfaction. The results also show that work engagement increases service recovery performance and life satisfaction. These results suggest that work engagement has a mediating role in the relationship between psychological capital and service recovery performance and life satisfaction. In the thesis management implications are offered, limitations of the empirical study are given, and implications for future research are provided at the end of the thesis. Keywords: Airline Services; Flight Attendants; Life Satisfaction; Psychological Capital; Servant Leadership; Service Recovery Performance; Work Engagement en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tez, hizmetkar liderlik ve psikolojik sermayenin işe angaje olma üzerindeki etkisi ile psikolojik sermaye ve işe angaje olmanın hizmet iyileştirme performansı ve yaşam tatmini üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bir araştırma modelini geliştirip, test etmektir. Veri, İran’da faaliyet gösteren üç özel havayolu işletmelerindeki uçuş görevlileri ile onların yöneticilerinden toplanmıştır. Araştırmaya konu olan değişkenler arası ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi yoluyla test edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, hizmetkar liderlik uygulamaları uçuş görevlilerinin psikolojik sermayesini zenginleştirmektedir. Psikolojik sermayesi yüksek olan uçuş görevlileri işe daha fazla angaje olmaktadırlar. Burada, psikolojik sermaye hizmetkar liderlik ile işe angaje olma arasında aracı rolünü oynamaktadır. Yine bulgular, psikolojik sermayenin hizmet iyileştirme performasını artırdığını ve yaşam tatminini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, işe angaje olmanın hizmet iyileştirme performansı ile yaşam tatminini artırdığını göstermektedir. Burada işe angaje olma psikolojik sermaye ve hizmet iyileştirme performansı ve yaşam tatmini arasında aracı bir rol oynamaktadır. Tezde yönetsel belirlemelere yer verilmiş, araştırmanın sınırları üzerinde durulmuş ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Havayolu Hizmetleri; Hizmet İyileştirme Performansı; Hizmetkar Liderlik; İşe Angaje Olma; Psikolojik Sermaye; Uçuş Görevlileri; Yaşam Tatmini en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Employee motivation-Work Environment-Airline Industry-Iran en_US
dc.subject Work environment en_US
dc.subject Work-Psychological aspects en_US
dc.subject Employees-Job stress en_US
dc.subject Organizational behavior-Psychological aspects en_US
dc.subject Airline Services en_US
dc.subject Flight Attendants en_US
dc.subject Life Satisfaction en_US
dc.subject Psychological Capital en_US
dc.subject Servant Leadership en_US
dc.subject Service Recovery Performance en_US
dc.subject Work Engagement en_US
dc.title Psychological Capital in the Airline Industry: Antecedents and Outcomes en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record