Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kılıç, Hülya Fırat
dc.contributor.author Borataş, Selma
dc.date.accessioned 2019-04-30T06:17:21Z
dc.date.available 2019-04-30T06:17:21Z
dc.date.issued 2017-05
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Borataş, Selma. (2017). Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4079
dc.description Hemşirelik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2017. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç. en_US
dc.description.abstract The study was conducted in order to determine the compliance of the patients with hypertension to drug treatment and its affecting factorsin accordance with the descriptive cross-sectional study design. The study's universe constitutes 154 hypertensive patients who applied to Akdoğan Health Center between the dates December 2016 and February 2017. During the research process of the study sample was not chosen, but the universe has been studied, and with those who accepted to participate voluntarily in the study. Sociodemographic Data Form' and 'Affiliation to Drug Therapy / Compliance Self-efficacy Scale' were used as data collection tools. Moreover, Mann-Whitney U test and Kruskal-wallis H test were used in the statistical analysis of the data. According to the results obtained from the research; 44.2% of the patients were 61 years old or older, 66.7% were women, 83.7% were married and 45.6% were primary school graduates.77.6% of the patients do not match with the coming income and 77.6% of them live together with their spouse.When the characteristics of the patients participating in the research were examined, 38.1% of the patients‟ hypertension duration was between 2-6 years, and 66% had no other chronic diseases besides the hypertension. In addition to these, 70.7% of the patients go to control once a month, 70.1% know the name of the hypertension drug and 76.2% know the side effects of the drug they use. 69.4% of the patients found that they used hypertension medication once a day and 91.2% of them use it regularly.95.2% of patients participating in the study have their bloodpressure measured once a week and 97.3 % of them do not use medication to remind them to take medication.72.8% of the patients do not use any alternative methods. Luckily, no drug side effects developed in 91.8% of patients. 29.3% of the patients received education about drug use and 74.4% of them received this education from their doctor. It has been seen that patient‟s age, the frequency of going to the hypertension control, regular medication intake, frequency of blood pressure measurement,and alternative methods of controlling hypertension in drug compliance are all effective (p<.05). In hypertensive patients, it is suggested thatin order to increase compliance with drug treatment and control blood pressure of the patients‟ nurses should organize training programs and have follow up programs and control patients thoroughly. KeyWords: Hypertension, Drug therapy, Compliance en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu araştırma; Hipertansiyon tanısı almış hastaların ilaç tedavisine uyumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı-kesitsel araştırma tasarımına uygun olarak yapılmıştır.Araştırmanın evrenini Aralık 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında Akdoğan Sağlık Merkezine başvuran 154 hipertansiyon hastası oluşturmuştur. Araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 147 hipertansiyon hastası örnekleme dahil edilmiştir.Veri toplama aracı olarak „Tanıtıcı Bilgi Formu‟ ve„İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyum Öz Etkililik Ölçeği‟kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Yüzdelik, Mann-whitney U testi ve Kruskal-wallis H testi kullanılmıştır. Hastaların %44,2‟si 61 yaş ve üstü, %66,7‟si kadın, %83,7‟si evli ve %45,6‟sı ilkokul mezunudur. Hastaların %77.6‟sında geliri gideri karşılamamakta ve %77,6‟sı eşiyle birlikte yaşamaktadır. Araştırmaya katılan hastaların hastalık ve ilaç kullanım ile ilgili özellikleri incelendiğinde, hastaların% 38,1‟inin hipertansiyon hastalık süresi 2-6 yıl arasında olup, % 66‟sında hipertansiyon hastalığına ek başka kronik bir hastalığın olmadığı görülmüştür. Hastaların % 70,7‟si ayda bir kere kontrole gitmekte,% 70,1‟i kullandığı hipertansiyon ilacının ismini, %76,2‟siise ilacın yan etkilerini bilmektedir. Hastaların% 69,4‟ü hipertansiyon ilacını günde bir kere ve % 91,2‟sinin ilacını düzenli kullandığı bulunmuştur. Çalışmaya katılan hastaların % 95,2‟si haftada bir kez kan basıncını ölçtürmekte, %97‟3‟ü ilaç almayı hatırlatan araç kullanmamamaktadır. Hastaların % 72,8‟i alternatif yöntem kullanmamaktadır. Hastaların %91,8‟inde herhangi bir ilaç yan etkisi gelişmemiştir. Hastaların % 29,3‟ü ilaç kullanımı ile ilgili eğitim almakla birlikte,%74,4‟ü bu eğitimi doktordan almıştır. Hastalarınyaş, hipertansiyon hastalık süresi, hipertansiyon için kontrole gitme sıklığı, İlacını düzenli alma durumu, kan basıncını ölçtürme sıklığı ve hipertansiyonu kontrol etmek için alternatif yöntem kullanma durumunun ilaç uyumlarında etkili olduğu görülmüştür (p<.05). Hipertansif hastalarda ilaç tedavisine uyumun arttırılmasına ve dolayısıyla kan basıncının kontrol altına alınmasına yönelik, hemşireler tarafından eğitim programlarının düzenlenmesi ve hasta takip ve kontrollerinin daha özenli ve düzenli şekilde yapılması önerilmektedir. Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, İlaç tedavisi,Uyum en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Hemşirelik en_US
dc.subject Tansiyon Hastalığı-Hipertansiyon en_US
dc.subject Hypertension en_US
dc.subject Drug therapy en_US
dc.subject Compliance en_US
dc.title Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record