African Maize Supply Response to the World Price

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bağzıbağlı, Kemal (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Sertoğlu, Kamil (Supervisor)
dc.contributor.author Olakunle, Oladipo Samuel
dc.date.accessioned 2019-04-30T06:32:55Z
dc.date.available 2019-04-30T06:32:55Z
dc.date.issued 2015-08
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Olakunle, Oladipo Samuel. (2015). African Maize Supply Response to the World Price. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4083
dc.description Master of Science in Economics. Thesis (M.S.)-Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2015. Co-Supervisor: Assist. Prof. Dr. Kemal Bağzıbağlı, Supervisor: Assist. Prof. Dr. Kamil Sertoğlu. en_US
dc.description.abstract This thesis empirically examines the supply response of maize in Africa to the changes in the world price of maize. Secondary data have been analysed for eight African countries of Burundi, Cameroon, Kenya, Mali, Morocco, Rwanda, South Africa, and Togo. We have specified and estimated a fixed effect regression model, which is among the panel data model structures. The main findings of the thesis are as follow. First, the supply response of maize in Africa depends on two factors namely; maize producer price and maize acreage. Second, maize farmers have been found to be responsive to producer price changes in the short run which means that if prices increase, farmers respond by raising maize production and acreage. This ensures that there is food security in subsequent planting seasons. Third, whereas the maize supply has been found to be inelastic in the short run (elasticity being equal to 0.162), the supply has been found to be elastic (1.12) in the long run. We conclude from our empirical findings that the maize output will increase in the long run majorly as a result of increasing output per unit area, thereby making acreage boom leading to the maize output growth in Africa. Keywords: Maize, Africa, Supply response, Food security, Price incentives. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tez Afrika mısır arzının dünya mısır fiyatlarına olan tepkisini ampirik olarak incelemektedir. Sekiz Afrika ülkesi Burundi, Kamerun, Kenya, Mali, Fas, Ruanda, Güney Afrika, ve Togo için ikincil veriler analiz edilmiştir. Tezde, panel veri model yapılarından olan sabit etki regresyon modeli belirlenmiş ve tahmin edilmiştir. Tezin ana bulguları aşağıdaki gibidir. İlk olarak, Afrika’da mısır arz tepkisi mısır üretici fiyatı ve mısır ekim alanlarından oluşan iki faktöre dayanmaktadır. İkinci olarak, mısır çiftçilerinin kısa dönemde üretici fiyat değişikliklerine duyarlı olduğu bulunmuştur ki bu da fiyatların yükselmesi durumunda çiftçilerin mısır üretimini ve ekim alanlarını artırması anlamına gelmektedir. Bu daha sonraki ekim mevsimlerinde gıda güvenliği olduğunu garanti eder. Üçüncü olarak, mısır arzının kısa dönemde inelastik olduğu bulunurken (elastiklik 0.162’ye eşittir), arzın uzun dönemde elastik olduğu (1.12) bulunmuştur. Ampirik bulgularımızdan karara varılmıştır ki, mısır üretimi büyük ölçüde birim alan başına çıktı artışından kaynaklanarak artacak, ve dolayısıyla dönüm patlaması Afrika’da mısır üretim büyümesine neden olacaktır. Anahtar Kelimeler: Mısır, Afrika, Arz Tepkisi, Gıda Güvenliği, Fiyat Teşvikleri. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Maize Industry-Africa en_US
dc.subject Corn-Economic aspects-Africa en_US
dc.subject Maize en_US
dc.subject Africa en_US
dc.subject Supply response en_US
dc.subject Food security en_US
dc.subject Price incentives en_US
dc.title African Maize Supply Response to the World Price en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record