Family Language Policy of an English-Turkish Bilingual Family in Northern Cyprus: A Case Study

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gilanlıoğlu, İlkay
dc.contributor.author Zheng, Yi
dc.date.accessioned 2019-05-03T05:29:34Z
dc.date.available 2019-05-03T05:29:34Z
dc.date.issued 2015-07
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Zheng, Yi. (2015). Family Language Policy of an English-Turkish Bilingual Family in Northern Cyprus: A Case Study. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4099
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Gilanlıoğlu. en_US
dc.description.abstract This study investigates the family language policies (henceforth FLP) of an English-Turkish bilingual family in Northern Cyprus. It aims to find out the FLP of this family, and the interrelationships between the three elements of FLP, i.e. parents‟ language ideologies, parents‟ language management, and parents‟ language practice. This is a case study which employs the ethnographic method of inquiry to study the family. There are four data collection instruments: a semi-structured interview, a questionnaire, observation and field notes. The data was analyzed qualitatively in reference to the research questions. The results show that there are three specific strategies that this family employs to secure the intra family language: (1) In the house we speak English; (2) Switch to Turkish when there is a Turkish guest; (3) Disciplinary house rules and obedience are out of love. The latter two strategies are the unique findings which are not seen in the literature regarding FLP. They are based on parents‟ ideologies shaped by their socio-cultural background and local social norms and values. They both promote bilingualism – the use of English and Turkish. It is evident that the parents‟ ideologies play a leading role among the three elements of the FLP, but not without interactions with one another. Based on their own upbringing, parents in this case study purposefully embrace the local language and culture and aim to help their children develop an international identity. Some important implications for bilingual parenting and English teachers in a multilingual classroom are drawn at the end. Keywords: bilingualism, biculturalism, family language policy, parents‟ ideologies, language management, language practice, identity, Turkish en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma Kuzey Kıbrıs‟ta yaşayan İngilizce-Türkçe çiftdilli bir ailenin dil politikalarını (bundan sonra FLP) incelemektedir. Bu ailenin dil politikalarına ek olarak, aile dil politakasının üç etkeni arasındaki ilişkiyi de araştırmayı hedeflemektedir: ebeveynlerin dil ideolojileri; ebeveynlerin dil yönetimi ve uygulamaları. Aileyi inceleyen bu vaka çalışmasında etnografik yöntem kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla dört araç kullanılmıştır: görüşme, anket, gözlem ve alan notları. Veri çözümlemesi araştırma soruları ışığında nitel olarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, bu ailenin aile içi dili korumak için üç belirli strateji kullandığını göstermiştir: (1) Ev içinde İngilizce konuşuruz; (2) Türk bir misafir olduğunda Türkçe‟ye döneriz; (3) Evdeki disiplin ve bağlılık sevgiden kaynaklı kurallarla elde edilir. Son iki strateji FLP bakımından literatürde rastlanmayan özgün bulgular olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar, ebeveynlerin sosyo-kültürel özgeçmişleri ve yerel sosyal normlar ve değerler tarafından şekillendirilen ebeveyin ideolojileri üzerine kuruludur. Her iki strateji de çiftdilliliği – İngilizce ve Türkçe kullanımını – desteklemektedir. Ebeveynlerin ideolojilerinin üç FLP unsuru arasında başrolü oynadığı ancak diğer etkenlerle de etkileşim halinde olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.Bu vaka çalışmasında yer alan ebeveynler yetiştirilme tarzlarına bağlı olarak yerel dili ve kültürü bilinçli bir biçimde benimseyerek çocuklarının uluslararası bir kimlik edinmelerini amaçlamışlardır. Çalışmanın sonunda ise çiftdilli ebeveynlik ve çokdilli sınıflarda İngilizce öğretmenliğine ilişkin öneriler yer almaktadır. Anahtar kelimeler: çiftdillilik, çiftkültürlülük, aile dil politikası, ebeveynlerin ideolojileri, dil yönetimi, dil uygulaması, kimlik en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) en_US
dc.subject English Language-Study and Teaching en_US
dc.subject Bilingualism en_US
dc.subject biculturalism en_US
dc.subject family language policy en_US
dc.subject parents‟ ideologies en_US
dc.subject language management en_US
dc.subject language practice en_US
dc.subject identity en_US
dc.subject Turkish en_US
dc.title Family Language Policy of an English-Turkish Bilingual Family in Northern Cyprus: A Case Study en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record