Culture Oriented Planning Approach for Sustainable Urban Development of Gaza City

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uluçay, Pınar
dc.contributor.author Jalala, Mohammed Said
dc.date.accessioned 2019-05-03T05:54:23Z
dc.date.available 2019-05-03T05:54:23Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Jalala, Mohammed Said. (2017). Culture Oriented Planning Approach for Sustainable Urban Development of Gaza City. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4101
dc.description Master of Science in Urban Design. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Pınar Uluçay. en_US
dc.description.abstract Culture is increasingly becoming recognized as an enabler and driver of sustainable urban development. Though ample research exists on ways in which cultural factors are incorporated into strategic urban planning for creating sustainable cities, there is a knowledge gap and negligence of cultural issues in sustainable urban development theory and practice. Yet, constructing a link between culture and urban sustainability is a challenging task; as urban planning often pays more attention to economic drives than to culture itself. Culture – including knowledge, values, rules, norms, organizations, expression, artefacts, behaviour, symbols etc. – contributes to the aim of urban development and economic growth, yet most often its real meaning is tangled in capitalized global economies. This thesis attempts to understand how culture relates to the concept of urban sustainability and whether culture can be utilized as a tool to transform unsustainable environments in urban planning. The thesis focuses on the case study of Gaza city in Palestine in its exploration of "Culture Oriented Planning Approach for Sustainable Urban Development" where selected experts on urban issues are interviewed to understand underlying problems in the planning system and whether and how culture can bring solutions to the problem of unsustainable urban development. A quantitative and qualitative mixed - methodological research approach was used to collect data including survey questionnaires, literature review, observation of Gaza city, and interviews with its people. Statistical analysis was used to analyse the survey questionnaire and the thematic analysis was used to analyse qualitative data from literature review, interviews and observation and then results of analysis were triangulated and validated. Findings of both qualitative and quantitative methods highlighted similar iv cultural factors that can determine the development of a sustainable Gaza city. This research aims to set forth some guidelines for "Culture-Oriented Planning Approach" so that sustainable urban settlements can be achieved in Gaza and such approach/ model could be adaptable for other cities/ regions under political crises. Keywords: Culture, Sustainability, Gaza city, Urban development, Political instability. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kentlerin sürdürülebilir gelişiminde belirleyici rol oynamaya başlayan kültür, kültürel mirastan kültürel ve yaratıcı endüstrilere uzanan bileşenleri ile stratejik kentsel planlamanın önemli bir aracı haline gelmiştir. Bu anlamda geniş kapsamlı araştırmalar olsa da, kuramsal tartışmaların niteliği ve uygulamada nasıl yer bulacağı düşünüldüğünde, bu ve benzeri çalışmaların literature katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Genellikle ekonomi odaklı düşünen planlama pratiği, sürdürülebilir kentsel kalkınmanın, kültürel öğelerin ön plana çıkarılması ile mümkün olacağını kabul etmiş; ve kültürü stratejik planlamanın bir aracı olarak görmeye başlamıştır. Bu anlamda kültür turizmini hedef alan kentlerde, sanat ve tasarım, mimarlık ve yaratıcı endüstriler alanlarında ilerleme kaydettiği ve bu durumun sosyal ve yapılı çevreyi de olumlu etkilediği gözlenmektedir. "Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Kültür Odaklı Stratejik Planlama Yaklaşımı" başlıklı çalışma, bahsi geçen kuramsal çerçeve ışığında Filistin'deki Gazze kentine odaklanarak, özellikle politik ambargolar dolayısı ile ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenen coğrafyalarda sürdürülebilir gelişmenin nasıl sağlanabileceği yönünde bazı öngörüler geliştirmeye çalışmaktadır. Gözlem ve ankete dayalı karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada planlama uzmanları ile görüşülerek Gazze kentinin hangi kültürel göstergeler ışığında sürdürülebilir gelişme sağlayabileceği tespit edilmiştir. Nicel yöntem, araştırma anketlerini içerirken nitel yöntemler, literatür taraması, gözlem ve halkla yapılan röportajları içermektedir. Araştırma anketlerinden elde edilen nicel verileri analiz etmek için betimsel istatistikler, korelasyon ve YapaySinirAğları (ANN) regresyon modelleri kullanılmıştır. Tematik analiz, literature taramasından, mülakatlardan ve gözlemden elde edilen nitel verileri analiz etmek için kullanılmış ve daha sonra analiz sonuçları üçgenleştirilerek, çapraz kontrol edilmiş ve doğrulanmıştır. Hem nitel hem de nicel yöntemlerin bulguları, sürdürülebilir bir Gazze şehrinin gelişmesinde etkili olabilecek benzer belirleyicileri (kültürelfaktörler) vurgulamıştır. Bununla birlikte, nicel yöntem, kent uzmanlarının ve karar vericilerin Gazze kentinin sürdürülebilir gelişiminde belirleyici olacak kültürel müdahalelerin hayata geçirilebilmesi için kültürel göstergeler, ve ağırlıklar/eğilimler oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Anahtar Kelimeler: Kültür, Sürdürülebilirlik, Gazze şehri, Kentsel gelişim, Siyasi istikrarsızlık. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject City planning-Environmental aspects-Sustainable development-Tuzla en_US
dc.subject Gazimağusa (Cyprus, North) en_US
dc.subject Planning-Environmental policy-Gaza City en_US
dc.subject Palestine en_US
dc.subject Culture en_US
dc.subject Sustainability en_US
dc.subject Gaza city en_US
dc.subject Urban development en_US
dc.subject Political instability en_US
dc.title Culture Oriented Planning Approach for Sustainable Urban Development of Gaza City en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record