Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Cinsel Gelişime ve Cinsel Eğitime Yönelik Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının İncelenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gürşimşek, Ayşe Işık
dc.contributor.author İşler, Seher
dc.date.accessioned 2019-05-03T06:37:41Z
dc.date.available 2019-05-03T06:37:41Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation İşler, Seher. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Cinsel Gelişime ve Cinsel Eğitime Yönelik Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının İncelenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4107
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Okul Öncesi Eğitim Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek. en_US
dc.description.abstract The main aim of this study is to introduce the parents’, whose child is continuing pre-school education, knowledge in relation to sexual development and education of children and their attitudes towards sexual education during pre-school ages, in relation with different variables. The study also aimes to meet the knowledge of the parents’ in relation to children’s sexual education requirements and change the negative attitudes if needed in order to lead further educational programs. 293 mothers and 107 fathers, whose children are studying at pre-school, were selected as the participants of this study from various regions of T.R.N.C. The data of the study were collected by the instrument named as “Parental Sexual Education Information Scale” and “Parental Sex Education Attitude Scale” which was developed by the researcher. Factor analysis and reliability analysis is applied to the instruments to determine realibility and validity of the research instruments. According to the research questions, variance analysis, t-test, regression analysis were applied to the data and the percentages of the information scale were analysed as well. According to the results, the parents think that they are not sufficient enough to give sexual education; sexual education needs to be given by an expert or parents; parents do not talk with their children about sexuality; parents think that sexual education also needs to be given during pre-school education; they also think that their children should be given the correct and relevant information about sexual education to support their development and to protect themselves from sexual abuse. When the independent variables were analysed it is also found that the level of knowledge about sexual development and education and the attitudes of parents were varied significantly. Moreover, it is revealed that their level of knowledge and attitudes were parallel to each other and they reflect to each other. The results of the study were discussed with the direction of the relevant field and also it was proposed some suggestions for the pre-school education and further studies. Keywords: Sexuality, Sexual Education, Sexual Development, Attitudes of Parents for Sexual Education, Pre-School Education en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu araştırmanın temel amacı, okulöncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin cinsel eğitim ve cinsel gelişime yönelik bilgi düzeylerinin ve çocuklarının cinsel eğitimine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından ne yönde olduğunu ortaya koymaktır. Böylece ileriki araştırmalara, ebeveynlerin çocuklarının cinsel eğitimlerine ilişkin bilgi gerekinimlerinin karşılanmasına ve varsa olumsuz tutumlarının değiştirilmesine yönelik eğitim programlarına öncülük etmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini KKTC’nin farklı bölgelerinde yaşayan, çocukları okulöncesi eğitime devam eden 293 anne ve 107 baba oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Ebeveyn Cinsel Eğitim Bilgi Ölçeği ve Ebeveyn Cinsel Eğitim Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının geçerliğini ve güvenirliğini belirlemek amacıyla faktör analizi ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amaç soruları doğrultusunda, elde edilen verilere varyans analizi, t-testi, ve regresyon analizi uygulanmış, bilgi testine verilen yanıtların yüzdelikleri hesaplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; ebeveynlerin cinsel eğitim verme konusunda kendilerini yeterli bulmadıkları, cinsel eğitimi ilk olarak uzman kişilerin ve/veya anne babaların vermesi gerektiğini, çocuklarıyla cinsellik konularında konuşma yapmadıklarını, cinsel eğitimin okul öncesi kurumlarında da verilmesi gerektiğini belirtikleri, cinsel eğitimin çocukların gelişimlerinin desteklenmesi, cinsellik konularında doğru bilgiler edinmesi ve cinsel istismardan korunabilmeleri için gerekli olduğu yönünde görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynlerin, çocuklarının cinsiyetleri dışında incelenen bağımsız değişkenlere göre cinsel eğitime ilişkin bilgi düzeylerinde ve cinsel eğitime yönelik tutumlarında anlamlı farklılaşmanın olduğu saptanmıştır. Araştırmanın bir vi diğer bulgusu ise ebeveynlerin çocuklarının cinsel eğitimlerine ilişkin bilgi düzeyleri ile onların cinsel eğitimine ilişkin tutumları arasında anlamlı ilişkinin olduğu ve bilgi düzlerinin tutumlarına yansıdığıdır. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve konuyla ilgili cinsel eğitime ve ileriki araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Eğitim, Cinsel Gelişim, Cinsel Eğitime Yönelik Ebeveyn Tutumları, Okul Öncesi Eğitimi en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İlköğretim en_US
dc.subject Okul Öncesi Eğitim en_US
dc.subject Çocuk Gelişimi-Cinsellik-Eğitim ve Öğretim en_US
dc.subject Cinsellik en_US
dc.subject Cinsel Eğitim en_US
dc.subject Cinsel Gelişim en_US
dc.subject Cinsel Eğitime Yönelik Ebeveyn Tutumları en_US
dc.subject Okul Öncesi Eğitimi en_US
dc.subject Sexuality en_US
dc.subject Sexual Education en_US
dc.subject Sexual Development en_US
dc.subject Attitudes of Parents for Sexual Education en_US
dc.subject Pre-School Education en_US
dc.title Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Cinsel Gelişime ve Cinsel Eğitime Yönelik Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının İncelenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record