An Application of the American Customer Satisfaction Index (ACSI) to the TRNC Banking Industry

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tümer, Mustafa
dc.contributor.author Latifoltojar, Amir Hossein
dc.date.accessioned 2019-05-03T08:49:14Z
dc.date.available 2019-05-03T08:49:14Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Latifoltojar, Amir Hossein. (2015). An Application of the American Customer Satisfaction Index (ACSI) to the TRNC Banking Industry . Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4116
dc.description Master of Arts in Marketing Management. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Tümer. en_US
dc.description.abstract The Banking sector plays a key role in the economy of the country. Customer satisfaction and customer loyalty are two positive outcomes achieved by customer satisfaction in the banking industry. This thesis aims to investigate the relationships among customer expectation, perceived quality, perceived value, and customer satisfaction. This study also examines the impact of customer satisfaction on customer loyalty and customer complaints. The relationship between customer complaint and customer loyalty has been assessed using data obtained from private banks in North Cyprus. A quantitative method was used to check the proposed hypotheses developed based on the ACSI model. The reliability and validity of the study measurements have been checked, and the results of a regression analysis for hypotheses testing revealed that customer expectation has significant and direct effects on perceived quality and perceived value. Perceived quality is associated significantly and positively with perceived value and customer satisfaction, where perceived value increases the satisfaction of bank customers. According to the results, a satisfied customer is more loyal, but Loyalty to the bank is decreased through an increase in customer complaints. Furthermore, recommendations for both bankers and researches have been discussed. Keywords: expectation, perceived quality, perceived value, loyalty, complaint, North Cyprus en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bankacılık sektörü ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatı, bankacılık sektöründe müşterilerin memnuniyetinin iki önemli sonucudur. Bu çalışma; müşteri beklentisi, algılanan kalite, algılanan değer ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışma, müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati ve müşteri şikayetleri üzerindeki etkisini de incelemektedir. Müşteri şikayetleri ve müşteri sadakati arasındaki ilişki Kuzey Kıbrıs’taki özel bankalardan sağlanan verilerin kullanımıyla incelenmiştir. ACSI modeline bağlı olarak geliştirilen, önerilen hipotezleri denetlemek üzere nicel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırma ölçümlerinin güvenirliliği ve doğruluğu kontrol edilmiş ve hipotez testinin regresyon analizinin sonuçları, müşteri beklentisinin algılanan kalite ve algılanan değer üzerinde doğrudan ve büyük ölçüde bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Algılanan kalite; algılanan değer ve müşteri memnuniyeti önemli ölçüde ve olumlu bir şekilde ilişkilendirilir; bunun yanı sıra algılanan değer banka müşterilerinin memnuniyetini artırır. Sonuçlara göre memnun olan bir müşterinin bankaya olan sadakati artmaktadır ancak müşteri şikayetlerinin artmasıyla bankaya olan sadakat azalmaktadır. Ek olarak, hem bankacılar hem de araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Beklenti, algılanan kalite, algılanan değer, sadakat, şikayet, Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Marketing Management en_US
dc.subject Service Quality-Customer Satisfaction-Banking Industry-Bank and Banking-Cyprus, North en_US
dc.subject Expectation en_US
dc.subject perceived quality en_US
dc.subject perceived value en_US
dc.subject loyalty en_US
dc.subject complaint en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title An Application of the American Customer Satisfaction Index (ACSI) to the TRNC Banking Industry en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record