Analysis of Converted Historical Mediterranean Churches and Mosques

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öngül, Zehra
dc.contributor.author Albrifkany, Mahmood
dc.date.accessioned 2019-05-03T09:27:48Z
dc.date.available 2019-05-03T09:27:48Z
dc.date.issued 2016-06
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Albrifkany, Mahmood. (2016). Analysis of Converted Historical Mediterranean Churches and Mosques. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4120
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Zehra Öngül. en_US
dc.description.abstract Mediterranean shores are one of the early places, which were inhabited by human beings. Different ethnic groups, religions and architecture were originated and spread on these shores, which are Mesopotamian, Egyptian, Canaanite, Phoenician, Hebrew, Carthaginian, Greek, Roman, Byzantine, Ottoman, Christian and Islamic cultures. These cultures are based on different of idolatry (paganism), polytheism and Monotheism. Monotheistic religions are the most popular widespread religions in the world especially around the Mediterranean Sea. More than 54% of the world‟s population believes in Monotheistic religions (in the years between 2006 & 2010); 30% believes in Christianity, 20% in Islam, 3.77% in Baha‟i and 0.23% in Judaism. Christianity and Islam were accepted by Mediterranean shores, hence being separating from each other. The largest religion in the northern shore of the Mediterranean for at least a millennium and a half has been Christianity. While the eastern and southern shores of the Mediterranean for at least a half of the millennium has been Islam. The Mediterranean basin has seen religious alterations from Christianity to Islam and from Islam to Christianity between 7th till 20th century. As a result, many changes took place in people‟s lives, traditions, communities, behaviors and architecture. Religious buildings were also mostly influenced by such shift of religions in which different Roman, Greek and Jewish temples (synagogues) were converted to churches and mosques. In addition, churches were converted to mosques and mosques to churches. iv Because of their religious value, mosques and churches are very important buildings and are of two types, basilica church and chapel in Christianity, Friday mosque and chapel (musala or mosque) in Islam. In general, churches and mosques as the symbols of religions are mostly situated in the centers of the old cities which carry an architectural and historical value in people‟s minds. This study concentrated on individual Friday mosque and basilica church, which were converted in Mediterranean countries between 13th to 20th centuries and are situated in old cities. The study aims to make a comparative analysis of church conversions and mosque conversions in order to find out similarities and differences between architectural sacred spaces, architectural religious elements and structural elements of churches and mosques. Following a qualitative research approach through literature review and site survey, literature survey was made in order to introduce and categorize the components of religious buildings and their conversion factors, levels and types. Moreover, the components of each building are kept in a systematic way, using a table for each building consisting of drawings and photography. The last step was the thesis writing which included a theoretical part to explain the historical background of the study and the analysis of some cases. The analysis was based on comparative study focusing on the study of architectural and structural features of mosques and churches. Keywords: Converted religious buildings, Converted Churches, Converted Mosques, Mediterranean region, Architectural features. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Akdeniz kıyıları insanoğlu tarafından yerleşilen ilk yerlerden biridir. Farklı birçok etnik grup, din ve mimari bu kıyılardan doğmuş ve yayılmıştır. Bunlar arasında en önemlileri Mezopotamya, Mısır, Kenan, Fenike, İbrani, Kartaca, Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı, Hristiyan ve İslam kültürleridir. Bu kültürler Pagan, çok tanrılı ve tek tanrılı çeşitli dinlere dayanmaktadır. Tek tanrılı dinlerde (2006 – 2010 yılları arasında) bölge nüfusunun %30‟u Hristiyanlık, %20‟si İslam, %3.77‟si Bahai ve %0.23‟ü Musevilik dinlerine mensuptur. Yüzyıllar boyu Hristiyanlık ve İslam Akdeniz kıyılarında yaşayan nüfus tarafından inanılan ve kıyıları birbirinden ayıran en büyük iki din olmuştur. Akdeniz'in Kuzey kıyılarında en yaygın dini inanç Hristiyanlık olarak görülmektedir 1000 ve 500 yıl öncesi periyodda. Buna karşın Akdeniz'in Güney ve Doğu Kesinlerinde 500 yıllık süreç içerisinde en yaygın inanç İslam olmuştur. Akdeniz Havzasında dini etkileşimler sıkça görülmektedir, Hristiyanlık'tan İslam'a, İslam'dan Hristiyanlığa geçişler özellikle 7. Be 20. Yüzyıllar arasında görülmektedir. Sonuç olarak, İnsanların yaşadıkları bölgelerde bir çok değişiklik gerçekleşmiştir. Bu değişiklikler en çok da dini binaları etkilemekteydi. Bu bağlamda farklı birçok Roma, Yunan ve Yahudi tapınakları (Sinegog) kilise ve camilere dönüştürülmüştür. Buna ek olarak, belli bölgelerde kiliseler camilere camiler de kiliselerer dönüştürülmüştür. Cami ve kiliseler dini değerleri açısından oldukça önemli yapılardır. Bu tip binaların iki türü vardır. Bunlar Hristiyanlık‟ta bazilika kilise ve şapel, İslam‟da ise Cuma Camii ve şapel (musala veya cami)‟dir. Genel olarak kilise ve camiler bir dinin varlığını ve gücünü yansıtan sembol ve şahitlerdir. Bu sebeple genelde antik kentlerin tam merkezinde yer almaktadırlar. Antik kentler insaların zihninde mimari ve tarihi değere sahiptir. Bu çalışma 13. Ve 20. Yüzyıllar arasında dönüştürülmüş olan ve Akdeniz bölgesindeki antik kentlerde yer alan tekil Cuma Camileri ve Bazilika kiliseleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu tezin amacı, kutsal mimari yerler arasındaki ve cami ve kiliselerde yer alan mimari dini elementler ve yapısal elementler arasındaki benzerlik ve farkları belirlemek için Cami ve kilise dönüştürmeleri arasında karşılaştırmalı analiz yapmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Önemli bir adım olan metodoloji literatür taraması ve yerinde inceleme yöntemleri kullanılarak elde edilen verilere dayandırılmıştır. Veri toplama süreci konuyla ilgili literatürün taranması ile gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması dini binaların unsurlarını ve dönüştürlme yöntem seviye ve çeşitlerini bulgulamak ve sınıflandırmak için uygulanmıştır. Her binaya ait unsurlar çizi ve fotoğraflardan oluşan bir tablo kullanmak suretiyle sistematik bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Son adım olarak, amaçlanan çalışmanın tarihi geçmişini anlatmak için yapılan teorik bölüm ve bazı örneklerin analizinden oluşan tezin yazılması gerçekleştirilmiştir. Analiz karşılaştırma çalımasına dayanmaktadır. Bu analiz cami ve kiliselerin mimari ve yapısal özellikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Anahtar Kelimeler: Dönüştürülmüş Dini Yapılar, Dönüştürülmüş Kiliseler, Dönüştürülmüş Camiler, Akdeniz Bölgesi, Mimari Özellikler. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Interior Design en_US
dc.subject Converted religious buildings en_US
dc.subject Converted Churches en_US
dc.subject Converted Mosques en_US
dc.subject Mediterranean region en_US
dc.subject Architectural features en_US
dc.title Analysis of Converted Historical Mediterranean Churches and Mosques en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record