An Investigation of Anxiety among EFL Pre-service Teachers and their Beliefs about Language Learning

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Akinmulegun, Taye Emmanuel
dc.date.accessioned 2019-05-03T09:34:22Z
dc.date.available 2019-05-03T09:34:22Z
dc.date.issued 2015-07
dc.identifier.citation Akinmulegun, Taye Emmanuel. (2015). An Investigation of Anxiety among EFL Pre-service Teachers and their Beliefs about Language Learning . Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4121
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Naciye Kunt. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study was to investigate the foreign language anxiety levels and beliefs about language learning of pre-service teachers at Eastern Mediterranean University in English language teaching department of North Cyprus. The sample population of the present study was 31 students from the third year and fourth year English Language Teaching department of EMU. The instrument used in the present study were (1) semi-structured interviews, (2) Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), (3) Beliefs about Language Learning Inventory (BALLI), and (4) a background questionnaire. The present study has various similarities and differences as observed between the North Cyprus pre-service teachers responses to the BALLI and those of other studies: Horwitz (1988) American foreign language students, Yang (1992) Taiwanese EFL students, Truitt (1995) Korean EFL students, Kern (1995) American students of Japanese, Oh (1996) American students of French, and Kunt (1997) Turkish-speaking students of English. The North Cyprus subjects in this study reported higher levels of foreign language anxiety when compared with the subjects in previous studies. This study adds to the body of knowledge on the understanding of EFL pre-service teachers‟beliefs about language learning, and the level of anxiety and troubles they experience in foreign language classrooms. Keywords: English as a foreign language, language learner beliefs, pre-service teachers. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs‟ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi, İngili Dili Eğitimi Bölümündeki öğretmen adaylarının yabancı dil kaygı düzeyleri ve inançlarını,dil öğrenimlerine nasıl yansıttıklarını araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın evrenini, İngilizce Öğretmenliği Bölümün üçüncü ve dördüncü sınıflarında eğitim gören 31 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçme araçları; (1) yarı yapılandırılmış anketler, (2)Yabancı Dil Sınıfı Kaygı Ölçütü (FLCAS) , (3) Dil Öğrenme Hakkında İnançlar Envanteri (BALLI) , ve (4)demografik soruları içeren anketlerdir. Elde edilen verilere göre dil öğrenme hakkında inançlar envanterine öğretmen adaylarının verdiği cevaplar ile daha önce yapılan çalışmalar arasında birtakım benzerlik ve farklılıklar saptanmıştır. Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde; Horwitz, (1988), Amerikalı yabancı dil öğrencileri; Yang (1992), Tayvanlı İngilizce yabancı dil öğrencileri;Truitt (1995), Koreli İngilizce yabancı dil öğrencileri; Kern (1995), Fransız Amerikalı öğrenciler; Oh (1996), Japon Amerikalı öğrenciler; Kunt (1997), İngilizce‟yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerle yapılan çalışmalara rastlanır. Önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında, bu çalışmadaki öğrencilerin yabancı dil kaygısının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma dil öğrenme konusunda öğretmen adaylarının inançlarının anlaşılması ve dil öğrenimlerine, dil sınıflarındaki daha önce edinilmiş kötü deneyimlerinin ve kaygılarının nasıl elde ettiğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: İngilizce yabancı dil, dil inançları, öğretmen adayları. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) en_US
dc.subject English Language-Study and Teaching en_US
dc.subject Language and languages-Study and teaching-Psychological aspects-Anxiety-Language and emotions en_US
dc.subject English as a foreign language en_US
dc.subject language learner beliefs en_US
dc.subject pre-service teachers en_US
dc.title An Investigation of Anxiety among EFL Pre-service Teachers and their Beliefs about Language Learning en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record