The Concept of Model House: from Image to the Reality

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uraz, Türkan Ulusu
dc.contributor.author Yanar, Sıla Su
dc.date.accessioned 2019-05-03T11:05:56Z
dc.date.available 2019-05-03T11:05:56Z
dc.date.issued 2015-09
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Yanar, Sıla Su. (2015). The Concept of Model House: from Image to the Reality. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4124
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Türkan Ulusu Uraz. en_US
dc.description.abstract Home is the most significant space of the individual. It is more than a shelter; it is a nurturing space where individuals can be protected from the chaos of the world, relax, act as wanted and be with the ones they love. However, as the consumer society took over our world, naïve and ordinary meaning of home rapidly started to change towards images aiding consumption. Individual’s innocent longings towards home started being manipulated by the housing market. In the course of events, home has become a consumption and investment object. Today dream home, naïve home image in individual’s mind is being used by the housing professionals and market for imposing values, requirements and standards to people for economic earnings. Former wants of people that where, humble, simple, pragmatic, budget and square meter based, have been over shaded and changed by the imposed images. On the other hand, it is evident that these images are also adopted and favoured by the customer equally. In time, popular and common house image has been formed/ deformed and model images of home came into the picture. Model houses were ready-made and mass-produced homes designed for a specific time, culture, context that had many divergent models. In this research main focus is aimed to be a critical look to the notion of model house and how these houses are in reality coordinated with the expectations of people in scale of North Cyprus. This aim will be supported in the field research by an interview conducted to 15 designers who are active both in education and market. Keywords: Dream Home, Model Home/ House, Image, Reality, Incompatibilities en_US
dc.description.abstract ÖZ: Ev insan yaşamı için çok önem taşıyan bir mekandır. Barınaktan ötedir; insanların kalıcı olarak ikamet ettiği bir mekan olmanın yanında insanın kendi olabileceği, istediği gibi davranabileceği, dünyanın kaosuna bir ara verebileceği ve sevdiği kişilerle kaliteli zaman geçirebileceği bir yerdir. Fakat, tüketim olgusunun dünyamızı ele geçirmesiyle, masum ve sıradan ev anlamı tüketimi destekleyen imajlar doğrultusunda değişmeye başlamıştır. Kişilerin ev doğrultusundaki masum özlemleri konut piyasası tarafından manipüle edilmeye başlanmıştır. Zamanla, ev bir tüketim ve yatırım objesi haline gelmiştir. Günümüzde masum ev imajı, hayal evi, konut piyasası ve tasarımcılar tarafından ekonomik kazanım için kullanıcıya değerler, ihtiyaçlar ve standartlar empoze etmek için kullanılan bir şeye dönüştürülmüştür. Geçmişteki mütevazi, basit, bütçe ve metrekare bazlı, pragmatik kullanıcı istekleri empoze edilen imajlar tarafından gölgelenmiş ve değişmiştir. Öte yandan, bu imajların müşteri tarafından da eşit ölçüde benimsenmiş olduğu ve tercih edildiği ortadadır. Bunların sonucunda, popüler ve sıradan ev imajı biçimlendirilmiş/ deforme edilmiş ve model konut imajları ortaya çıkmıştır. Model konutlar seri üretilmiş konutlar olup belli bir zaman, kültür, yer için tasarlanmıştırlar ve birçok değişken modelleri vardır. Bu araştırmada ana odak noktası model konut olgusuna kritik bir bakış olacaktır ve bu konutların gerçekte insanların beklentileriyle ne kadar koordine olduğu Kuzey Kıbrıs ölçeğinde incelenecektir. Bu amaç alan araştırmasında 15 eğitimci ve uygulamacı tasarımcıya yapılacak olan röportajlar ile de desteklenecektir. Anahtar Kelimeler: Hayal Evi, Model Ev/ Konut, İmaj, Gerçeklik, Uyumsuzluklar en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Interior Design en_US
dc.subject Interior Architecture-Houses en_US
dc.subject Dream Home en_US
dc.subject Model Home/ House en_US
dc.subject Image en_US
dc.subject Reality en_US
dc.subject Incompatibilities en_US
dc.title The Concept of Model House: from Image to the Reality en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record