An Analysis of Tourism Expenditure beyond Economic Perspectives: Applying Configurational Model and Complexity Theory

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ghasem, Hossein (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Alipour, Habib (Supervisor)
dc.contributor.author Mehran, Javaneh
dc.date.accessioned 2019-10-11T07:38:07Z
dc.date.available 2019-10-11T07:38:07Z
dc.date.issued 2017-08
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Mehran, Javaneh. (2017). An Analysis of Tourism Expenditure beyond Economic Perspectives: Applying Configurational Model and Complexity Theory. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4162
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Co-Supervisor: Assist. Prof. Dr. Hossein Ghasemi T. Olya, Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract This study contributes to the existing literature of tourism expenditure by offering a novel analytical approach to solve complex interactions of expenditure antecedents. It also advance the theory for linkage of socioeconomic indicators of prosperity with expenditure pattern of tourists during outbound travel. This thesis tries to enlighten the significant role of other social, cultural and psychographic variables beyond economic variables, in country of origin to address emerging trend of tourism expenditure behavior at global scale. Although, a wide range of indicators were employed to predict tourism expenditure, this study explores sufficient complex configurations for simulation of both high and low scores of outbound tourism expenditures, which provide policy implications in both destination countries and countries of origin. The thesis adopts complexity theory and fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) to analyze a composite score of 5-year data for 105 countries. By applying asymmetrical modelling, this study proposes to identify combinations of five indicators of prosperity leading to both high and low scores for tourism expenditure at the macro level. The results of predictive validity indicated that capacity of the proposed model to predict future outcome using other samples. One of the key findings of this study is the importance of socio-cultural and socio-political conditions in origin countries that consistently contribute in formulating the low level of expenditure as well the high level of expenditure as a complex behavior of tourists beyond their geographical borders. The results extends our knowledge of the asymmetrical relationships of tourism expenditure and its antecedents. Plus the fact that, the role of global contemporary issues should take in to consideration when it comes to modelling expenditure behavior of tourist, particularly, in global scale. Keywords: Outbound Tourism Expenditure, Prosperity, Configuration, fsQCA, Predictive validity, Asymmetrical relationships, Global crisis en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, turizm harcamalarının mevcut literatürüne, harcama değişkenlerinin karmaşık etkileşimlerini çözmek için yeni bir analitik yaklaşım önererek. katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, dışa seyahat sırasında turistlerin harcama modelleri ile bağlantılı refahın sosyo-ekonomik göstergelerinin teorisini geliştirir. Bu tez, küresel ölçekte turizm harcamaları davranışının ortaya çıkmakta olan eğilimine değinmek için, menşe ülkede ekonomik değişkenler ötesinde diğer sosyal, kültürel ve psikolojik değişkenlerin önemli rolünü aydınlatmaya çalışmaktadır. Turizm harcamalarını öngörmek için çok çeşitli göstergeler kullanılmış olsa da, bu çalışma, hem varış ülkeleri hem de menşe ülkelerinde politika çıkarımı sağlayan hem yüksek hem de düşük düzeylerdeki dışa yönelik turizm harcamalarının simülasyonu için yeterli karmaşık yapılandırmaları araştırmaktadır. Tez, 105 ülke için 5 yıllık verilerin bileşik bir puanı analiz etmek amacıyla karmaşıklık teorisini ve bulanık küme niteliksel karşılaştırmalı analizi (fsQCA) benimsemektedir. Bu çalışma, asimetrik modelleme uygulayarak, makro düzeyde turizm harcamaları için hem yüksek hem de düşük puanlara yol açan refahın beş göstergesinin kombinasyonlarını tanımlamayı önermektedir. Tahmin geçerliğinin sonuçları, önerilen modelin gelecek örneklerin diğer örnekleri kullanarak öngörme kapasitesini gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın temel bulgularından biri, düşük harcama seviyesinin yanı sıra turistlerin coğrafi sınırlarının ötesinde karmaşık bir davranış olarak yüksek harcama seviyesini formüle etmeye sürekli katkıda bulunan menşe ülkelerindeki sosyo-kültürel ve sosyo-politik koşulların önemi olmasıdır. Sonuçlar, turizm harcamalarının ve değişkenlerinin asimetrik ilişkileri hakkındaki bilgimizi genişletmektedir. Ayrıca, küresel çağdaş konuların rolü, özellikle küresel ölçekte, turistin harcama davranışını modellemek söz konusu olduğunda dikkate alınmalıdır. Anahtar Kelimeler: Dış Turizm Harcamaları, Refah, Yapılandırma, fsQCA, Kestirimsel Geçerlilik, Asimetrik İlişkiler, Küresel Kriz en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Outbound Tourism Expenditure en_US
dc.subject Prosperity en_US
dc.subject Configuration en_US
dc.subject fsQCA en_US
dc.subject Predictive validity en_US
dc.subject Asymmetrical relationships en_US
dc.subject Global crisis en_US
dc.title An Analysis of Tourism Expenditure beyond Economic Perspectives: Applying Configurational Model and Complexity Theory en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record