Effect of job insecurity on frontline employee’s performance: Looking through the lens of psychological strains and leverages

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Araslı, Hüseyin (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Kılıç, Hasan (Supervisor)
dc.contributor.author Darvishmotevali, Mahlagha
dc.date.accessioned 2019-12-26T12:42:14Z
dc.date.available 2019-12-26T12:42:14Z
dc.date.issued 2016-09
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Darvishmotevali, Mahlagha. (2016). Effect of job insecurity on frontline employee’s performance: Looking through the lens of psychological strains and leverages . Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4236
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2016. Co-Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin Araslı, Supervisor: Prof. Dr. Hasan Kılıç. en_US
dc.description.abstract Purpose - The aim of present research is to examine the mediating role of psychological strain and also the moderation role of psychological leverage on the relation between job insecurity and job performance. Methodology - A sample of 288 frontline employees was selected through random and non-random sampling from five and four star hotels in north Cyprus. Findings - Results showed that anxiety as a psychological strain mediate the impact of job insecurity on job performance. Also, psychological leverages (supervisor support and intrinsic motivation) play a role as a delimiter against negative effect of job insecurity on job performance. Implication/limitation - This research extends the job insecurity literature to better understand the work stress consequences, and further takes note of the effective role of supervisor support and intrinsically motivated employee to cope with stress in workplace. By implication, lacking time lag is considered as the limitation. Originality/value – The main thrust of this research is the effect of job insecurity on frontline employees in the hospitality industry which has been overlooked by most contemporary researches. Therefore, particular focus is to test the role of intrinsic motivation as a damper on the relationship between job insecurity and its behavioral consequence. Keywords: Job Insecurity, Job Performance, Hotel, KKTC, Tourism Industry en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı, çalışanların iş ortamında maruz kaldığı iş güvencesizliğinden kaynaklanan etkileri ile iş performansı üzerindeki etkilerini ölçmek, aynı zamanda bu ilişkideki psikolojik gerginlik ve baskı algılarının aracı rolünü belirlemektir. İş güvencesizliğinin etkisi örgüt seviyesinde geçmiş araştırmalarda incelenmiş olmasına rağmen, iş performansı üzerine psikolojik gerginlik ve baskı aracılığıyla ve moderasyonuyla ilgili etkisi henüz hiç bir çalışma tarafından araştırılmamıştır. KKTC‟ de bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde görev yapan 288 otel çalışanına anket yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS ve LISREL istatistik programları yardımıyla faktör analizi, tanımlayıcı betimsel istatistik, korelasyon ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulguları, iş güvencesizliğinin iş performansını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini, çalışanların endişelerinin iş performansı üzerine negatif ve anlamlı bir etkiye sahip oldugunu göstermiştir. Danışman ve içsel motivasyon değişkenlerinin bahsedilen ilişki üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu da göstermiştir. Araştırma bulgularına dayanan yönetimsel tavsiye ve önerilere sonuç kısmında yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: İş Güvensizliği, İş Performansı, Otel, KKTC, Turizm Endüstrisi en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism Faculty en_US
dc.subject Employee motivation-Psychology, Industrial-Work-Psychological aspects-Employees-Attitudes-Personnel management-Work environment en_US
dc.subject Job Insecurity en_US
dc.subject Job Performance en_US
dc.subject Hotel en_US
dc.subject KKTC en_US
dc.subject Tourism Industry en_US
dc.title Effect of job insecurity on frontline employee’s performance: Looking through the lens of psychological strains and leverages en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record