Manager Mindsets and Employee Organizational Citizenship Behaviors: A Multilevel Study of Managers and their Employees in North Cyprus Hospitality Industry

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tanova, Cem
dc.contributor.author Özduran, Ali
dc.date.accessioned 2019-12-26T13:26:49Z
dc.date.available 2019-12-26T13:26:49Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Özduran, Ali. (2017). Manager Mindsets and Employee Organizational Citizenship Behaviors: A Multilevel Study of Managers and their Employees in North Cyprus Hospitality Industry . Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4239
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Cem Tanova. en_US
dc.description.abstract This study investigates how hotel managers with incremental mindsets influence the organizational citizenship behaviors of their subordinates through the process of coaching. The study also investigates how the differences in the procedural justice climate in the departments may amplify the importance of effective coaching for organizational citizenship behaviors of employees. Structured and self-administered surveys were collected from managers and employees of 12 five star hotels operating in Northern Cyprus. A sample of 216 employees and department managers in 40 departments responded to the survey. Since the employees are nested in the departments, a multilevel analysis using hierarchical linear modelling was utilized. Effects of incremental mindsets of managers on the organizational citizenship behaviors of their subordinates are mediated by the coaching behavior of the managers. Effective coaching is especially more important in departments where procedural justice climate is low. In line with the substitutes to leadership theory, the positive procedural justice climate serves as a substitute for coaching, however when the procedural justice climate is negative, the role of effective coaching becomes imperative for organizational citizenship behaviors of employees. A growth mindset oriented organizational culture should be formed in hospitality organizations with shared beliefs that peoples’ abilities are malleable and can be developed. Hotels should not only seek managers who have experience and knowledge, but should also strive to attract managers with incremental mindsets. Due to the high level of competition in the hospitality and tourism sector, having employees with high levels of organizational citizenship behaviors who will perform even when they are not monitored and who will help co-workers even when certain tasks are not spelled out in their job descriptions is a source of competitive advantage. The study demonstrates how organizational citizenship behaviors can be improved through effective coaching and how procedural justice climate influences the strength of this relationship using a multi-level model. Keywords: Implicit person theory, coaching behavior, procedural justice climate, organizational citizenship behavior, multi-level analysis. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma esnek zihniyet yapısına sahip otel müdürlerinin koçluk davranışları vasıtasıyla çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda otel departmanlarındaki prosedürel adalet ortamlarındaki farklılıkların, müdürlerin koçluk davranışlarının çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisini nasil değiştirdiğini araştırmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta faaliyette olan 12 beş yıldızlı otelde görevli müdür ve çalışanlardan, yapılandırılımış ve kendi kendine uygulanan anketler toplanmıştır. Kırk departmanda görevli toplam 216 çalışan ve müdür yapılan ankete katılmıştır. Çalışanların departmanlarda içiçe yuvalanmalarından dolayı hiyerarşik doğrusal modelleme kullanılarak çok düzeyli analizler yapılmıştır. Müdürlerin esnek zihniyet yapılarının çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisinde, müdürlerin koçluk davranışlarının aracılık etkisi mevcuttur. Düşük düzeydeki prosedürel adalet ortamlarında etkili koçluk daha fazla öneme sahiptir. Liderlik ikamleri teorisi ile uyumlu bir şekilde, olumlu prosedürel adalet ortamı koçluk için ikame rolü üstlenmektedir; öte yandan olumsuz bir prosedürel adalet ortamında ise etkili bir koçluğun çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki rolü büyük önem arz etmektedir. Konaklama kurumlarında, insanların yeteneklerinin şekillendirilip geliştirilebileceği esnek zihniyet yapısına yönelik bir ortak organizasyon kültürü oluşturulmalıdır. Oteller müdür seçimlerinde sadece tecrübe ve bilgiyi göz önünde bulundurmayıp esnek zihniyet yapısına sahip müdürleri bulmak için de çaba sarf etmelidirler. Rekabetin üst seviyede olduğu konaklama ve turizm sektöründe, iş tanımlarında olmadığı halde kendilerini kimse izlemese bile düzgün çalışan ve çalışma arkadaşlarına yardımcı olup örgütsel vatandaşlık davranışları sergileyen çalışanlara sahip olmak rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu çalışma çok düzeyli bir model kullanarak, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının müdürlerin koçluk davranışları aracılığı ile nasıl geliştirilebildiği ve prosedürel adalet ortanımın bu ilişkinin düzeyini nasıl etkilediğini göstermektedir Anahtar Kelimeler: Örtük Kişi Kuramı, Koçluk Davranışları, Presedürel Adalet Ortamı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Çok Düzeyli Analiz. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism Faculty en_US
dc.subject Organizational behavior-Psychology, Industrial-Organizational effectiveness en_US
dc.subject Work Attitudes-Job Satisfaction itizenship-Organizational Climate en_US
dc.subject Foreign Countries-Organizational Culture en_US
dc.subject Implicit person theory en_US
dc.subject coaching behavior en_US
dc.subject procedural justice climate en_US
dc.subject organizational citizenship behavior en_US
dc.subject multi-level analysis en_US
dc.title Manager Mindsets and Employee Organizational Citizenship Behaviors: A Multilevel Study of Managers and their Employees in North Cyprus Hospitality Industry en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record