Obez Bireylerde Probiyotik Takviyesinin Ağırlık Kaybı ve Kan Lipit Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Bulut, Sibel
dc.date.accessioned 2020-01-27T12:18:48Z
dc.date.available 2020-01-27T12:18:48Z
dc.date.issued 2017-04
dc.identifier.citation Bulut, Sibel. (2017).Obez Bireylerde Probiyotik Takviyesinin Ağırlık Kaybı ve Kan Lipit Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi . Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4267
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2017. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Seray Kabaran. en_US
dc.description.abstract This study was planned for the aim of evaluation the effects of taken probiotic as supplement on blood lipid level and bodyweight of obese and hypercholesterolaemic patients who have no chronic diseases during 8 weeks treatment. The persons in the research were divided into two randomly. The obese persons having similar BMI (30-44,5 kg/m2) were included and the similarity of nutrition pattern between 2 groups were regarded. First group continued to the treatment with low-fat and low cholesterol slimming diet and placebo by the suggestion of the dietician (n=15). The second group were given probiotic supplement addition to the low-fat and low cholesterol slimming diet by the dietician and provided for taking the tablets. (n=13). The products were transferred to dietician by the company and given to patients by the dietician according to weekly use. Blood lipid levels and weight losses of all groups before and after the research (at the end of 8 weeks) were examined. The energy and nutritional level of diet, suggested by the dietician, were calculated separately for each patient and followed during the research. At the start of the research, at the end of 4th week and 8th week, food consumption records were taken. While the body weight loss of the female subjects included in study group was found to be 2,64±2,96 kg and the body weight loss of the female subjects included in the control group was determined to be 3,81±2,73 kg, no statistically significant difference was found between (p>0,05). While the body weight loss of the male subjects included in study group was found to be 2,45±1,75 kg and the body weight loss of the male subjects inclued in the control group was determined to be 5,13±4,48 kg, no statistically significant difference was found between (p>0,05). Having the biochemical findings of all female subjects included in study and control groups and male subjecsts included in study group analysed, total cholesterol and LDL cholesterol values experienced a decrease. At the and of the study, it was found that this difference was not statistically significant despite the positive effect of probiotic on blood lipit (p>0,05). Keywords: Obesity, Probiotic, Probiotic and Lipid Profile en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma supleman olarak probiyotik alan kronik hastalığı bulunmayan hiperkolesterolomik ve obez bireylerde 8 haftalık tedavi süresince kan lipitleri düzeyleri ve vücut ağırlığı üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen bireyler randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Araştırmaya benzer BKI’ne sahip olan (30-44,5 kg/m2) obez bireyler dahil edildi, 2 grup arasındaki bireylerin beslenme örüntüsünün de benzer olmasına dikkat edildi. Bir grup diyetisyenin önerdiği az yağlı az kolesterollü zayıflama diyeti ve placebo ile tedavisini sürdürdü (n=13). İkinci gruba diyetisyenin önerdiği az yağlı az kolesterollü zayıflama diyetine ek olarak tablet formda probiyotik takviyesi verildi ve öğün arasında tüketmeleri sağlandı (n=15). Ürünler firma tarafından diyetisyene ulaştırıldı ve diyetisyen tarafından hastalara haftalık kullanım miktarlarınca verildi. Tüm grupların araştırma öncesi ve araştırma sonrası (8 hafta sonunda) kan lipit düzeyleri ve ağırlık kayıpları değerlendirildi. Bireylere diyetisyen tarafından önerilen diyetin enerji ve besin ögesi değerleri her birey için ayrı ayrı hesaplandı ve çalışma süresince takip edildi. Araştırmanın başında, 4. haftanın ve 8. haftanın sonunda besin tüketim kayıtları alındı. Çalışma grubundaki kadınların vücut ağırlığı kaybı 2,64±2,96 kg olurken, kontrol grubundaki kadınların kilo kaybı ise 3,81±2,73 kg olarak saptanmış ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Çalışma grubundaki erkeklerin vücut ağırlığı kaybı 2,45±1,75 kg olurken, kontrol grubundaki erkeklerin kilo kaybı ise 5,13±4,48 kg olarak saptanmış ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Çalışma ve kontrol gruplarına dahil edilen tüm kadın bireyler ve çalışma grubuna dahil edilen erkek bireylerin biyokimyasal bulguları incelendiği zaman total kolesterol ve LDL kolesterol değerlerinde azalma ortaya çıkmıştır. Çalışma sonunda, probiyotiklerin kan lipitine olan olumlu etkisine rağmen oluşan bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p> 0,05). Anahtar kelimeler: Obezite, Probiyotik, Probiyotik ve Kan Lipit Profili en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Obezite en_US
dc.subject Obezite en_US
dc.subject Probiyotik en_US
dc.subject Probiyotik ve Kan Lipit Profili en_US
dc.title Obez Bireylerde Probiyotik Takviyesinin Ağırlık Kaybı ve Kan Lipit Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record