The Impact of Capital Structure on Non-Financial Firms Performance: Evidence from South Africa

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Besim, Mustafa
dc.contributor.author Awah, Stephanie
dc.date.accessioned 2020-01-28T11:26:48Z
dc.date.available 2020-01-28T11:26:48Z
dc.date.issued 2016-12
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Awah, Stephanie. (2016). The Impact of Capital Structure on Non-Financial Firms Performance: Evidence from South Africa. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4316
dc.description Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Mustafa Besim. en_US
dc.description.abstract This research studies the impact of capital structure on firms’ performance, based on a sample of 30 South African firms listed on the Johannesburg stock exchange market during the period 2009-2014. The performance measures used are; return on equity (ROE), return on asset (ROA), and Tobin’s Q ratio which are the dependent variables. Total debt ratio (TDR), long term debt ratio (LTDR), short term debt ratio (STDR), debt to equity ratio (D/E) and size have been used as measures of capital structure. By using the random effect panel data regression method, we found that ROE is significantly negatively related to TDR and D.E ratio. Also, Tobin’s Q is positively related to STDR and negatively related to size. However, there is no statistical significant relation between ROA and capital structure of firms. Aside from the positive relationship between Tobin’s Q and STDR, we can conclude that capital structure has a negative impact on firms’ performance. Keywords: Capital structure, Firm performance, Return on Equity, Return on Asset, Tobin’s Q. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma 2009-2014 yılları arası JohannesburgBorsasında işlem gören 30 Güney Afrika firmasının sermaye yapılarınınperformansınasıl etkilediğini incelemiştir. Kullanılan performans ölçütleri(bağımlı değişkenler); Özkaynak getirisi (ROE) Varlık getirisi (ROA) ve Tobin Q oranıdır. Toplam borç oranı (TDR), uzun vadeli borç oranı (LTDR), kısa vadeli borç oranı (STDR), sermaye borç oranı (D / E) ve şirket büyüklüğü sermaye yapısı ölçütleri olarak kullanılmıştır. Çalışmada rastgele (random) etki panel veri regresyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçları ROE anlamlı ölçüde TDR ve D/E oranı ile olumsuz olarak ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca, TobinQ’nunSTDR’dan pozitif, şirket büyüklüğünden ise negatif etkilediğiistatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak, ROA ve firmaların sermaye yapısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak Tobin Q ve STDR arasında pozitif ilişki dışında, araştırmada kullanılan şirketlerin sermaye yapılarının şirket performansına olumsuz etki yaptığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sermaye yapısı, Firma performansı, Özkaynak kârlılığı, Aktif karlılığı, Tobins Q. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Banking and Finance en_US
dc.subject Banks and Banking-South Africa en_US
dc.subject Capital structure en_US
dc.subject Firm performance en_US
dc.subject Return on Equity en_US
dc.subject Return on Asset en_US
dc.subject Tobin’s Q en_US
dc.title The Impact of Capital Structure on Non-Financial Firms Performance: Evidence from South Africa en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record