Kuzey Kıbrıs’taki Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Gereksinmeleri

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özer, Bekir
dc.contributor.author Kasap, Nahide
dc.date.accessioned 2020-02-24T06:33:37Z
dc.date.available 2020-02-24T06:33:37Z
dc.date.issued 2017-07
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Kasap, Nahide. (2017). Kuzey Kıbrıs’taki Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Gereksinmeleri . Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Fakultesi, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4320
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Eğitim Programları ve Öğretim Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakultesi, 2017. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir Özer en_US
dc.description.abstract Teachers’ professional development carries a great importance in the twenty first century. Teachers’ professional development is possible through not only the education teachers take within pre-service teacher education but also the continuous development processes they are involved within the profession. However, in order to prepare effective and efficient in-service teacher development programs and activities, they should be arranged and practiced considering the fulfilment of the needs of the teachers. The purpose of this study was to investigate the secondary and high school mathematics teachers’ professional development needs related to teaching-learning process in mathematics lessons in North Cyprus. The study also aimed to find answers to the question in relation to what the teachers’ professional development needs are during teaching and learning process and if these needs show difference with regard to the faculties they graduated, their years of experience within the profession, and if they hold a teaching certificate or not. The study is a descriptive survey and was conducted with 110 mathematics teachers working in 32 state secondary schools, in the 2016-2017 academic year, in North Cyprus. The data were collected through a questionnaire titled "Determining the Professional Development Needs of Mathematics Teachers", the validity and reliability of which were ensured. While analysing data, arithmetic mean, independent t-test and ANOVA techniques were employed. In addition, the Tukey multiple comparison post hoc test was conducted to determine the source of significant differences found in the ANOVA outcome. According to research findings, it was found that mathematics teachers need in-service training at various levels with respect to all subjects that fall into seven subject areas. Further, although mathematics teachers have similar in-service teaching needs in a number of subjects considering the faculties they graduated, their years of experiences within profession, and if they hold a certificate or not, significant differences were found in several subjects. In this context, it has been found that the teachers who completed the faculty of arts and science in "cooperative teaching / learning techniques" and "preparing effective teaching materials”, compared with the teachers completing the faculty of education teachers; the teachers with 1-10 years of work experience, compared to teachers who have 21 years of experience in “teaching to students having special needs"; and the teachers with 11-20 years of work experience need more training than the teachers who have 21 years of and over teaching experience in "development of thinking skills of students" and "activities to establish relations with other lessons and daily life in mathematics teaching". Teachers who do not have a teaching certificate also seemed to need more training than the teachers who have a teaching certificate in the subjects of "understanding, valuing and respecting student" and "determining the interests and needs of students". Keywords: Professional development of teachers, need for professional development, in-service program, mathematics education, mathematics teacher, teaching-learning process. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Yirmi birinci yüzyılda öğretmenlerin mesleki gelişimi büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişimi, sadece hizmet öncesinde aldıkları eğitimle değil, hizmet içinde kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri ile olanaklıdır. Ancak, öğretmenlerin gelişimlerini sağlamaya dönük mesleki gelişim programları ile etkinliklerinin etkili ve verimli olabilmesi için onların gereksinmelerine dayalı olarak hazırlanması ve uygulanması gereklidir. Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs’taki ortaokul ve liselerde görev yapan matematik öğretmenlerinin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili mesleki gelişim gereksinmelerini belirlemektir. Araştırmada ayrıca, öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili eğitim gereksinmelerinin neler olduğu, bu gereksinmelerinin bitirdikleri fakültelere, meslekteki hizmet sürelerine ve öğretmenlik yetişiminden geçme durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği sorularına yanıt aranmıştır. Bu araştırma betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Kuzey Kıbrıs’taki 32 devlet ortaokul ve lisesinde 2016-2017 öğretim yılında görev yapan 110 matematik öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, hazırlanan, geçerlik ve güvenirliğinin uygunluğu belirlenmiş olan ‘‘Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Gereksinmelerini Belirleme Aracı’’ adlı anket aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde, “aritmetik ortalama”, bağımsız grup t testi ve ANOVA tekniklerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, ANOVA sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere, Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, matematik öğretmenlerinin yedi konu alanına giren tüm konular ile ilgili olarak farklı düzeylerde mesleki gelişime gereksinmeleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca, matematik öğretmenlerinin bitirdikleri fakülte, meslekteki hizmet süreleri ve öğretmenlik yetişiminden geçme durumlarına göre birçok konuda aynı eğitim gereksinmelerine sahip olmalarına karşılık birkaç konuda anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, fen-edebiyat fakültesini bitiren öğretmenlerin “işbirlikli öğretme /öğrenme teknikleri” ile “etkili öğretim materyalleri hazırlama” konularında eğitim fakültesini bitiren öğretmenlerden; 1-10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenlerin “özel eğitime gereksinme duyan öğrencilerin öğretimi” konusunda 21 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip öğretmenlerden, 11-20 yıl hizmet süresine sahip öğretmenlerin “öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesi” ve “matematik öğretiminde öteki derslerle ve günlük yaşamla ilişki kurmaya dönük etkinlikler” konularında 21 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip öğretmenlerden daha çok eğitime gereksinme duydukları saptanmıştır. Yine, öğretmenlik sertifikasına sahip olmayan öğretmenlerin de “öğrenciyi anlama, ona değer verme ve saygı gösterme” ile “öğrencilerin ilgi ve gereksinmelerini belirleme” konularında öğretmenlik sertifikasına sahip olan öğretmenlere göre daha çok eğitime gereksinme duydukları ortaya çıkmıştır. Anahtar Sözcükler: Öğretmenlerin mesleki gelişimi, mesleki gelişim gereksinmesi, mesleki gelişim programı, matematik eğitimi, matematik öğretmeni, öğretme-öğrenme süreci. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim Bilimleri en_US
dc.subject Matematik-Öğretmenlik en_US
dc.subject Öğretmenlerin mesleki gelişimi en_US
dc.subject mesleki gelişim gereksinmesi en_US
dc.subject mesleki gelişim programı en_US
dc.subject matematik eğitimi en_US
dc.subject matematik öğretmeni en_US
dc.subject öğretme-öğrenme süreci en_US
dc.title Kuzey Kıbrıs’taki Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Gereksinmeleri en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakultesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record