Contribution of Tourism Development to Economic Growth in Mexico

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yorucu, Vedat
dc.contributor.author Saidu, Bello Zainab
dc.date.accessioned 2020-02-24T07:07:18Z
dc.date.available 2020-02-24T07:07:18Z
dc.date.issued 2016-02
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Saidu, Bello Zainab. (2016). Contribution of Tourism Development to Economic Growth in Mexico. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4322
dc.description Master of Science in Economics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Vedat Yorucu. en_US
dc.description.abstract One of the major sectors that have been experiencing rapidly increasing economic growth in Mexico is the Tourism sector. This research study aims to inquire into the contribution of tourism development on economic growth in Mexico, where number of tourist arrivals is dependent on exchange rate and GDP per capita. To make this research study more precise, we use the GDP per capita of Brazil, Canada, Colombia and United States of America separately which are among the top 10 tourist countries who visits Mexico for tourism (WTO, 2014). After running the stationarity test, we ran the Johansen cointegration test to know if there is a long run relationship among the three variables. We found out that all the results for the four countries indicate two cointegration vectors using the trace test. After knowing the cointegration of the vectors, we ran the VECM to investigate the long run causality of the series. The Error Correction Term shows that there is a long run causality running from exchange rate and GDP per capita of USA to the number of tourist arrivals in Mexico while the Error Correction Term shows that there is no long run causality running from exchange rate and the GDP per capita of Brazil, Canada and Colombia to the number of tourist arrivals in Mexico. After knowing the causality of the variables, we ran the residual diagnostic test of autocorrelation, heteroscedasticity and histogram and normality where we found out the absence of autocorrelation, heteroscedasticity and residuals were normal distributed for all the countries and variables. Keywords: Tourism, Economic growth, Johansen Cointegration, VECM, Residual diagnostics test. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Meksika‟da turizm sektörü son zamanlarda en hızlı büyüme gösteren ekonomik sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada amaçlanan turizm sektöründeki kalkınmanın Meksika‟nın ekonomik büyümesi üzerindeki etkisi, gelen turist sayısının döviz kuru ve kişi başına düşen gelir konseptlerine bağlı olduğu bilgisi dikkate alınarak analiz edilmiştir. Bu çalışmayı daha da derinleştirmek maksadı ile Meksika‟ya en çok turist gönderen 10 ülke arasında yer alan Brezilya, Kanada, Kolombiya, ve ABD gibi ülkelerin kişi başına düşen milli gelirleri çalışmaya ayrı ayrı dahil edilmiştir (DTÖ, 2014). Durağanlık testi akabinde, Johansen eş bütünleşim testi, üç değişken arasında uzun dönem ilişki bulunup bulunmadığını görebilmek için yapılmıştır. Dört ülke için bulgu testi sonrasında iki eş bütünleşim vektörünün var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Vektörlerin eş bütünleşim varlığı sonucunda serilerin uzun dönem nedensellik ilişkisnin testi için Vektör Hata Düzeltme Modeli uygulanmıştır. Hata düzeltme terimi döviz kuru ve kişi başına düşen milli gelirin ABD için uzun dönemli nedensellik ilişkisine işaret etmektedir. Aynı hata terimi döviz kuru ve kişi başına düşen gelirin Brezilya, Kolombiya ve Kanada‟dan gelen turistler için uzun dönem nedensellik ilişkisine işaret etmemektedir. Değişkenler arasındaki nedensellik bilgisi ışığında yapılan hata payı diagnostik testi neticesinde otokorelasyon, değişen varyans, histogram ve normallik araştırılmış, tüm ülkeler ve değişkenler için otokorelasyon, değişen varyans ve hata paylarının normal dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm, Ekonomik Büyüme, Johansen Eş bütünleşme modeli, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Hata Payı Diagnostik Testi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Economic Conditions and Development-Mexico en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Economic growth en_US
dc.subject Johansen Cointegration en_US
dc.subject VECM en_US
dc.subject Residual diagnostics test en_US
dc.title Contribution of Tourism Development to Economic Growth in Mexico en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record