Migration from the South to the North: Living in the Houses of ‘The Others’ in Yeni Erenköy, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uraz, Türkan Ulusu
dc.contributor.author Can, Abdullah
dc.date.accessioned 2020-02-24T07:27:46Z
dc.date.available 2020-02-24T07:27:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Can, Abdullah. (2017). Migration from the South to the North: Living in the Houses of ‘The Others’ in Yeni Erenköy, North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4324
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Türkan Ulusu Uraz. en_US
dc.description.abstract After the societies moved onto the settled life, they either emigrated, sometimes obliged to escape from adverse conditions and dangers, sometimes to get better conditions; under pressure or by their own will. However, every migration that has been displaced has brought with the problem of acquiring a settlement and housing. The island of Cyprus is one of the most influential places in the history of immigration throughout history. Among these developments in 1974 and beyond are known as the beginning of a near-term in which different phenomena of migration (stories) take place. The subject of this study is one of these; Erenköy (Kokkina) is concerned with the migration and settlement process of its people. In the process of ending the ethnic conflict which has been taking place in the island for a long time and resulting in the division of the island into two; The people of Erenköy (Kokkina), located in the north west of the island of Cyprus after the intervention of 1974, when the Turks continued to live as two independent states in the north and the Greeks in the south, also opted not to intervene but later to immigrate in order to have better living conditions. In this thesis, which is a study on the immigration experienced by Erenköy community and together with the settlement and housing problem that arises together with this migration, what kind of changes are taking place in the life style of the families as immigration and starting to meet compulsively with the modern life style in the new 'Modern' houses different from the old houses in the new settlements It was aimed that the people would meet with modern housing while experiencing a socio-political change and to understand the user-housing relation in the process of adaptation to these houses and new settlements. In addition, in order to understand how the modern dwelling in Cyprus is localized, the change in dwelling throughout the history of the island has been briefly reviewed. The focus of the study has been on modern local residences in Yeni Erenköy (Yaloussa), the migrated area. The fact that the houses where the immigrants are located and the other ethnic group migrating in the opposite direction belong to the Greek Cypriots, and perhaps for this reason they are commonly called the 'Greek House'. However, it is inevitable to think that the origin of this terminology is a viewpoint that sees each other as 'the other' for two different ethnic groups for years. The 'other' imposes a different form of life and space in this work, not merely as an alternative housing, and also defines 'Modern House'. In addition, this terminology is reflected in the title of the study. Keywords: Migrations, Cyprus, Modernism, Local Modern, Modern House. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Toplumlar, yerleşik hayata geçtikten sonra bile kimi zaman olumsuz koşullar ve tehlikelerden kaçmak için zorunlu olarak, kimi zaman da daha iyi koşullar elde edebilmek için; ya baskı altında ya da kendi istekleriyle göç etmişlerdir. Ne var ki aslında yer değiştirme olan her göç, bir yerleşme ve konut edinme sorunsalını da beraberinde getirmiştir. Kıbrıs adası, göç olgusundan tarih boyunca çeşitli vesilelerle, önemli ölçüde etkilenmiş lokasyonlardan biridir. Bunlar arasında 1974 yılı ve devamındaki gelişmeler, içinde farklı göç olgularının (hikayelerinin) yer aldığı bir yakın dönemin başlangıcı olarak bilinir. Bu çalışmanın konusu da bunlardan biriyle; Erenköy (Kokkina) halkının göç ve yerleşme süreciyle ilgilidir. Adada yıllardır süren etnik çatışmayı sonlandıran ve adanın ikiye bölünmesiyle sonuçlanan süreçte; Türklerin kuzeyde, Rumların ise güneyde iki bağımsız devlet olarak yaşamaya devam ettiği 1974 müdahalesi sonrasında Kıbrıs Adası’nın kuzey batısında yer alan Erenköy (Kokkina) halkı da, müdahale sırasında değil ama daha sonra kendi istekleriyle, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak amacıyla göç etmeyi seçmişlerdir. Erenköylülerin yaşadığı göç ve bununla birlikte ortaya çıkan yerleşme ve konut sorunsalı üzerine yapılmış bir çalışma olan bu tezde, ailelerin yaşam biçiminin göç olgusuyla ne gibi değişimler yaşadığını ve yeni yerleşme yerlerindeki eski konutlarından farklı yeni ‘Modern’ konutlarda, modern hayat biçimi ile zorunlu olarak tanışmaya başlayan halkın sosyo-politik bir değişim yaşarken aynı zamanda modern konutla da tanışmalarını ve bu konutlara ve yeni yerleşim yerlerine adaptasyon sürecindeki kullanıcı-konut ilişkisini anlamak hedeflenmiştir. Buna ek olarak Kıbrıs’ta modern konutun nasıl yerelleştiğini anlayabilmek için, konutun ada tarihi boyunca yaşadığı değişim kısaca gözden geçirilmiştir. Çalışmanın yoğunlaştığı alan, göç edilen bölge, Yeni Erenköy’deki (Yaloussa) yerel modern konutlar olmuştur. Göçmenlerin yerleştirildiği konutların, tersi yönde göç eden bir diğer etnik gruba, Kıbrıslı Rumlara ait olduğu ve belki de bu nedenle ‘Rum Evi’ olarak adlandırıldığı gerçeği yaygın olarak paylaşılmaktadır. Ne var ki bu terminolojinin kökeninde yıllarca iki farklı etnik grup olarak birbirini ‘öteki’ olarak gören bir bakış açısı olduğunun da düşünülmesi kaçınılmazdır. ‘Öteki’ bu çalışmada sadece ötekine ait konut olarak değil farklı bir yasam biçimini ve mekan kullanımını empoze etmekte ve ‘Modern Konut’u da tanımlamaktadır. Bağlı olarak, bu terminoloji çalışmanın başlığına da yansımıştır. Anahtar Kelimeler: Göç, Kıbrıs, Modernizm, Local Modern, Modern Konut. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Domestic Houses en_US
dc.subject Migrations en_US
dc.subject Cyprus en_US
dc.subject Modernism en_US
dc.subject Local Modern en_US
dc.subject Modern House en_US
dc.title Migration from the South to the North: Living in the Houses of ‘The Others’ in Yeni Erenköy, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record