Acceptance of Young Travelers to Purchase Travel and Tourism Products Online

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztüren, Ali
dc.contributor.author Nizamedinova, Akjamal
dc.date.accessioned 2020-02-24T08:30:39Z
dc.date.available 2020-02-24T08:30:39Z
dc.date.issued 2017-06
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Nizamedinova, Akjamal. (2017). Acceptance of Young Travelers to Purchase Travel and Tourism Products Online. Thesis (M.S.),Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4330
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Öztüren. en_US
dc.description.abstract The Internet takes an important place in people's daily life and replaces face-to-face communication. Young people are more high-tech oriented and use the Internet more frequent and faster compare to the older generations. One of the reasons for them to use it is to purchase travel and tourism (T&T) products for their travels. However, there are also young travelers who resist to do so due to the lack of trust, self-efficacy and controllability over online T&T products shopping. Therefore, the aim of this thesis is to investigate acceptance of young travelers to purchase travel and tourism products online. The Technology Acceptance Model (TAM) has been applied in this paper, where trust, self-efficacy and controllability (as two components of perceived behavioral control from Theory of Planned Behavior) are considered as external variables. Furthermore, initial constructs of the model as perceived usefulness, perceived ease of use, attitude, behavioral intention and actual behavior are followed accordingly. The questionnaires were distributed to the students who are studying in the North Cyprus, Turkish Republic of North Cyprus (n = 545). Two groups of the young people emerge: purchasers and non-purchasers of T&T products online. Reasons regarding their choice will give an understanding for travel and tourism industry professionals, suppliers, and marketers. The results show that behavioral intention and self-efficacy prevent non-purchasers to purchase T&T products online. Trust, according to the findings, is still critical and influential determinant for both groups. Furthermore, the results reveal that all variables of the research model positively affect the investigated behavior. Keywords: Young Travelers, Online Purchase, Travel and Tourism Products, Technology Acceptance Model, Self-Efficacy, Controllability, Trust. en_US
dc.description.abstract ÖZ: İnternet, insanların günlük yaşamlarında önemli bir yere sahiptir ve yüz yüze iletişimin yerini almıştır. Gençler daha fazla yüksek teknoloji odaklıdır ve İnternet'i daha yaşlı nesillere kıyasla daha sık ve daha hızlı kullanırlar. İnterneti kullanmalarının nedenlerinden biri, seyahatleri için seyahat ve turizm (T & T) ürünlerini satın almaktır. Bununla birlikte, internet üzerinden T & T ürünleri alışverişinde güven, öz yeterlik ve kontrol edilebilirlik eksikliği nedeniyle bunu yapmaya direnen genç seyahatçiler de vardır. Dolayısıyla, bu tezin amacı, genç seyahatçilerin internet üzerinden seyahat ve turizm ürünlerini satın alma ile ilgili kabulünü araştırmaktır. Bu çalışmada Teknoloji Kabul Modeli (TAM) uygulanmış olup, güven, öz-yeterlik ve kontrol edilebilirlik (Planlanmış Davranış Teorisi kapsamındaki algılanan davranış kontrolünün iki bileşeni olarak) dış değişkenler olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca, modelin ilk yapıları olan algılanan yararlılık, algılanan kullanım kolaylığı, tutum, davranışsal niyet ve gerçek davranış buna göre izlenmiştir. Anket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı (N=545). Gençlerin iki grubu vardır: internet üzerinden T & T ürünlerini satın alanlar ve satın almayanlar. Seçimleriyle ilgili nedenler, seyahat ve turizm endüstrisi profesyonelleri, tedarikçileri ve pazarlamacıları için bir anlayış sağlayacaktır. Sonuçlar davranışsal niyetin ve öz yeterliliğin, satın almayan kişilerin internet üzerinden T & T ürünlerini satın almalarını önlediğini göstermektedir. Bulgulara göre, güven her iki grup için halen kritik ve etkili bir belirleyici faktördür. Ayrıca, sonuçlar araştırmanın modelinin tüm değişkenlerinin araştırılan davranışı olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Genç seyahatçiler, İnternet Üzerinden Satın Alma, Seyahat ve Turizm Ürünleri, Teknoloji Kabul Modeli, Öz-Yeterlilik, Kontrol Edilebilirlik, Güven. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism-Cyprus North en_US
dc.subject Online Tourism Products en_US
dc.subject Young Travelers en_US
dc.subject Online Purchase en_US
dc.subject Travel and Tourism Products en_US
dc.subject Technology Acceptance Model en_US
dc.subject Self-Efficacy en_US
dc.subject Controllability en_US
dc.subject Trust en_US
dc.title Acceptance of Young Travelers to Purchase Travel and Tourism Products Online en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record