Perceptions of Tourism Impacts and Sustainability Concept: Insights from Kyrgyzstan

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztüren, Ali
dc.contributor.author Kyzy, Jyldyz Djakypbay
dc.date.accessioned 2020-02-24T11:54:42Z
dc.date.available 2020-02-24T11:54:42Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Kyzy, Jyldyz Djakypbay. (2017). Perceptions of Tourism Impacts and Sustainability Concept: Insights from Kyrgyzstan. Thesis (M.S.),Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4339
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Öztüren. en_US
dc.description.abstract Tourism development is mainly dependent upon socio-cultural, economic and environmental factors. This study explores the perceptions of environmental, socio-cultural and economic impacts of tourism development by the representatives of government officials, the academicians and the private sectors in Kyrgyzstan. In this scope, all three dimensions (economic, socio-cultural and environmental) need to be identified whether it has negative impacts such as cost of living, environmental degradation, pollution or imitation of foreign behaviors and culture or the positive impacts such as job creation, increased willingness to understand the different cultures and protection of nature and wildlife. Thus, if it is not planned, managed, or monitored competently, the outcome could bring fundamental consequences and it will not only hinder the further development of tourism but also might damage the residents‘ lifestyle. In order to achieve the aims and objectives of the thesis, a qualitative approach was used by applying a semi-structured interview for the data collection process. The research has revealed that current tourism development in Kyrgyzstan has both negative and positive impacts on economy, culture, and environment. Furthermore, in the light of the collected data, the main tourism development stimulators were identified such as the promotion of cultural identity and pride, enhancement of environmental quality and new perspectives to improve the quality of life. Social exchange theory was an appropriate theoretical framework to apply for this study as the sustainability concept encompasses the three dimensions of tourism development and sustainability recognizes the importance of the participation of all stakeholders in tourism development. Moreover, the residents are identified as the imperative stakeholders in tourism planning and development. Therefore, it is expected to be aware that sustainable tourism development recognizes and emphases that local residents are important stakeholders. The subject of sustainability has taken attention of many researchers in the recent years, however, these investigations were taken extensively in some developed countries rather than developing countries. Therefore, in addition, the study attempts to explore the awareness of sustainability concept of the experts and practitioners in Kyrgyzstan. The results showed that there is a lack of understanding of the concept particularly among the government officials and the private sector representatives. Moreover, the sustainability concept seems to remain invisible in the practice despite the fact that respondents had some awareness of the subject. Keywords: Sustainable Tourism, Tourism Development, Economic Impacts, Socio-cultural Impacts, Environmental Impacts, Kyrgyzstan en_US
dc.description.abstract ӦZ: Turizmin gelişimi sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel faktörlere bağlıdır. Bu çalışma, Kırgızistan‘daki kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri tarafından algılanan turizm gelişiminin çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerini incelemektedir. Bu kapsamda, turizm gelişiminin hayat pahalılığı, çevresel bozulma, kirlilik, yabancı davranış ve kültürlerin taklidi gibi negatif etkilere mi, yoksa iş alanları yaratma, farklı kültürleri anlama ve doğa ile yabani yaşamın korunmasını sağlamaya yönelik gönüllülük esasını artıracak pozitif etkilere yol açıp açmadığını belirlemek amacıyla tüm bu üç faktörün tanımlanması gerekir. Bu doğrultuda, eğer yetkin bir şekilde planlanmaz, yönetilmez ve takip edilmezse, ilgili gelişmelerin sonuçları geri dönülmesi mümkün olmayan neticeleri beraberinde getirecektir. Bu durum sadece turizmin gelişmesine engel olmayacak aynı zamanda orada yaşayan sakinlerin yaşam biçimlerine de zarar verebilecektir. Tezin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla veri toplanması sürecince nitel bir yaklaşım kullanılarak yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Araştırma, Kırgızistan'daki mevcut turizm gelişiminin ekonomi, kültür ve çevre üzerinde hem olumsuz hem de olumlu etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, toplanan veriler ışında kültürel kimlik ve özsaygının desteklenmesi, çevre kalitesinin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik yeni perspektifler gibi temel turizm gelişim uyarıcıları tespit edilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının turizm gelişiminin üç boyutunu kapsaması ve tüm paydaşların turizm gelişimine katılımlarının önemini dikkate alması nedeniyle, bu çalışmada sosyal değişim teorisi temel alınmıştır. Ayrıca, turizm planlaması ve geliştirilmesi kapsamında sakinler olmazsa olmaz paydaşlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm gelişiminde yerel sakinlerin önemli paydaşlar olduğunun görülmesi ve vurgulanması beklenmektedir. Sürdürülebilirlik konusu son yıllarda pek çok araştırmacının dikkatini çekmiş ancak bu araştırmalar gelişmekte olan ülkelerden ziyade çoğunlukla gelişmiş ülkeler temel alınarak irdelenmiştir. Bu nedenle, bu tez Kırgızistan'daki uzmanların ve uygulayıcıların sürdürülebilirlik kavramına dair farkındalıklarını da incelemeye çalışmıştır. Sonuçlar, özellikle hükumet yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin sürdürülebilir turizm kavramına ilişkin farkındalıktan yoksun olduklarını ortaya çıkarmıştır. Katılımcıların konuyla ilgili az bir miktarda bilgiye sahip olmalarına rağmen, sürdürülebilirlik kavramı uygulamada görünmez bir yapıdadır. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Turizm Gelişimi, Ekonomik Etkiler, Sosyo-kültürel Etkiler, Çevresel Etkiler, Kırgızistan en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism-Kyrgyzstan en_US
dc.subject Sustainable Tourism en_US
dc.subject Tourism Development en_US
dc.subject Economic Impacts en_US
dc.subject Socio-cultural Impacts en_US
dc.subject Environmental Impacts en_US
dc.subject Kyrgyzstan en_US
dc.title Perceptions of Tourism Impacts and Sustainability Concept: Insights from Kyrgyzstan en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record