Examination of Mountain Tourism and Conservation: the Case of Cameroon

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alipour, Habib
dc.contributor.author Nkogkwoh, Nkafu Cynthia
dc.date.accessioned 2020-02-24T13:25:05Z
dc.date.available 2020-02-24T13:25:05Z
dc.date.issued 2016-09
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Nkogkwoh, Nkafu Cynthia. (2016). Examination of Mountain Tourism and Conservation: the Case of Cameroon . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4343
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract With regard to tourism, communities possess a vital role focusing on the creation of destinations. Growth and maturity has been seen in the tourism industry and as a result novel approaches are frequently debated in making tourism sector a community development projects and as an aider of social and economic progression in lacking communities. Cameroon has natural resources, touristic potentials which are not utilized. Whereas other countries like South Africa, morocco, Botswana, Kenya and Senegal where tourism is flourishing and growing but that of Cameroon is hindered because of the underutilization of the resources. All other tourism activities such as culture, wildlife, etc. are developed to a certain level in the country except mountain tourism and its conservation which is being threatened by bush fires and deforestation. This study focuses on the examination of Mountain Tourism and how it has been conserved over the past years in Cameroon. This study focuses on the examination of Mountain Tourism and how it has been conserved over the past years in Cameroon. To also examined economic, environmental and socio-cultural impacts of mountain tourism and conservation in Cameroon. Further to analyze these impacts and the intension to support mountain tourism in Cameroon. To outline the various touristic potentials present in Cameroon for example Mountain Tourism and how it has boost Cameroon’s economy. In other to develop a detail understanding of mountain tourism and conservation in Cameroon, a quantitative approach was used. Data was collected using questionnaires with 150 people who were easily accessible and knowledgeable with MCE activities in Cameroon. Social exchange theory (SET) is the theory applied in this study. It has sociological and psychological views which describe social exchange and stability as a method arranged exchanged between people in a given society. According to Correlation results, economic impacts is significantly correlated to environmental impact (r=.39, P<.01) and intention to support MCE (r=.25, P<.01). There is no significant correlation between economic impact and socio-cultural impact. Results revealed that environmental impacts is significant and positively correlated with socio-cultural impacts (r=.31, P<.01) and intention to support MCE (r=.53, P<.01). Keywords: Mountain Tourism, Conservation, Cameroon, communities. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Turizm açısından bakıldığında, toplumlar hedeflerin oluşturulmasına odaklanan hayati bir role sahiptir. Son yıllarda Turizm sektöründe meydana gelen büyüme ve gelişmeler sonrasında turizm sektöründe yapılan toplumsal kalkınma projeleri toplumdaki eksikliği giderdiği ve sosyal, ekonomik ilerlemeye yardımcı olduğuna dair yeni yaklaşımlar sıklıkla tartışılmaya başlanmıştır. Kamerun, doğal kaynaklar açısından oldukça buyuk bir turistik potansiyele sahip olmasına ragmen bunlar kullanılmamaktadır. Güney Afrika, Fas, Botswana, Kenya ve Senegal gibi ülkeler turizm açısından gelişip büyürken, Kamerun ülkede ki kaynakların yetersiz kullanılması nedeniyle bir türlü gelişememiştir. Dağ turizmi ise orman yangınları ve ormansızlaşma tehdidi, kültür ve vahşi yaşamı koruma gibi benzeri sebebler olmasına rağmen diğer tüm turizm faaliyetleri ülkede belli bir seviyeye kadar geliştirilmiştir. Bu çalışma, Kamerun’ da ki, Dağ Turizmi son yıllarda nasıl korunulduğu incelemekte ve bu konu üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, Kamerun'da ki, dağ turizminin ve korunmasının ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkilerini de incelemek ve bu etkilerin dağ turizmini desteklenmesindeki niyetini analiz etmektir. Kamerun'da mevcut olan çeşitli turistik potansiyelleri (örneğin Dağ Turizmi) Kamerun ekonomisini nasıl etilediğini ve nasıl artırdığını ispatlamaktır. Kamerun'da dağ turizmi, kültür,vahşi yaşam ve doğal hayatı korumanın detaylı bir anlayışını geliştirmek için nicel bir yaklaşım kullanıldı. Çalışma da kullanılan verileri Kamerun'daki MCE faaliyetlerinde bulunan kolay erişilebilir ve bilgili olan 150 kişiye anket dağıtılılarak toplanmıştır. Bu çalışmada, sosyal değişim teorisi (SET) kullanılmıştır. Sosyal değişim, sosyalleşme sürecinde edinilmiş olan inanç, değer, sosyal kural ve normların dönüşümünü içermekte olup dolayısıyla bunların benimsenmesiyle ilgilidir. Çalışmada ki, Korelasyon sonuçlarına bakıldığında, ekonomik etkilerin çevresel etkilerle (r = .39, P <.01) ve MCE'yi destekleme niyetiyle (r = .25, P <.01) anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüş olup, Öte yandan bakıldığında, Ekonomik etki ve sosyo-kültürel etki arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. Ayrıca, çevresel etkilerin sosyo-kültürel etkilerle (r = .31, P <.01) ve MCE'yi destekleme niyetiyle anlamlı ve pozitif yönde bir korelasyona sahip olduğunu ortaya koymuştur (r = .53, P <.01). Anahtar Kelimeler: Dağ Turizmi, Koruma, Kamerun, topluluklar. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism-Cameroon en_US
dc.subject Mountain Tourism-Environment-Sustainability-Cameroon en_US
dc.subject Mountain Tourism en_US
dc.subject Conservation en_US
dc.subject Cameroon en_US
dc.subject communities en_US
dc.title Examination of Mountain Tourism and Conservation: the Case of Cameroon en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record