Presenting Self in the Social Media: An Analysis on Facebook Users

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kara, Nurten
dc.contributor.author Aghghaleh, Elnaz Pakpour
dc.date.accessioned 2020-02-24T13:30:23Z
dc.date.available 2020-02-24T13:30:23Z
dc.date.issued 2016-05
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Aghghaleh, Elnaz Pakpour. (2016). Presenting Self in the Social Media: An Analysis on Facebook Users. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4345
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nurten Kara. en_US
dc.description.abstract Social media have become a crucial part of our lives, mainly because through them one can live a virtual life, in parallel to their real life. Every day millions of people around the world share their personal information by participating in these networks. User’s Feedbacks to the personal information which are shared on Facebook and the digital identity of users by “like” button and comments lead to the emergence of new forms of communication. It is assumed that social media also satisfies the user’s emotional needs such as participation, to be seen, to be confirmed, to be accepted and to be liked. All these emotional needs are the basic pillars of self-esteem. The aim of this study is to investigate the presentation of self on Facebook and self-esteem that is caused from this self-presentation. For this purpose a group of 390 residents of Famagusta, consisting of 208 male and 182 females were surveyed. The results reveal that Facebook has a significant impact on the user’s self-esteem, which is equally affected by Facebook regardless of their gender and education level. This research has also proven that the users reveal themselves in a conscious manner or in other words attempt to represent themselves in the perfect form in order to create a stable and accepted identity and to achieve more acceptance and encouragement. The results of this study reveal that there is no significant association between the users’ gender, career and education level and the number of Facebook friends. The results also show that the main reason why the users use Facebook is to be in touch with their friends with whom they share their ideas and daily happenings. According to the results of this study, Facebook users have relations with only 62% of their friends list in the real world. Facebook users in general use the word “friend” to refer to every individual in their Facebook friends list even if they do not know them outside the virtual world created by Facebook. Everyone in the friends list have access to what users share. Therefore, it can be stated that the definitions of “friendship” and “public/private spheres” have been changed. Keywords: Facebook, Self-esteem, Selective self-presentation, Social capital, Cyber culture. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sosyal medya yaşamlarımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu durum, büyük oranda insanların sosyal medya üzerinden gerçek yaşamlarına parallel sanal bir yaşam sürebilmelerinden kaynaklanıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, her gün bu ağlarda kişisel bilgilerini diğer katılımcılarla paylaşıyorlar. Kullanıcıların “like” butonu ve yorumlar aracılığıyla, diğer kullanıcıların kişisel paylaşımlarına ve dijital kimliklerine dair verdikleri geri bildirimler, yeni etkileşim formlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Sosyal medyanın, ayrıca kullanıcıların katılım, görülme, onaylanma ve Kabul edilme gibi duygusal ihtiyaçlarını tatmin ettiği varsayılmaktadır. Tüm bu duygusal ihtiyaçlar, özsaygının temel dayanaklarıdır. Bu çalışmanın amacı, kullanıcıların kendilerini Facebook da nasil tanıttığını ve bu seçici kendini tanıtma onların öz saygılarını nasıl etkilediğini araştırmak dir. Bu amaçla, 208’si erkek, 182’i kadın olmak üzere toplam 390 Gazimağusa lıdan oluşan bir grup ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Facebook’un kişinin özsaygısı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Cinsiyet ve eğitim düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcıların özsaygısı Facebook’tan eşit derecede etkilenmektedir. Bu araştırma şunu da kanıtlamıştır ki katılımcılar kendilerini Facebook’ta bilinçli bir şekilde ortaya koymakta ya da bir başka ifadeyle, istikrarlı bir kimlik yaratmak ve daha fazla Kabul elde etmek için, kendilerini en mükemmel şekilde temsil etmeye gayret etmektedirler. Bu araştırmanın sonuçları göstermiştir ki Facebook’taki arkadaş sayısıyla, kişinin toplumsal cinsiyeti, eğitim düzeyi ve iş durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Sonuçlar, ayrıca kullanıcıların Facebook’u arkadaşlarıyla, düşüncelerini ve günlük olayları paylaşmak için kullandıklarını göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Facebook kullanıcılarının, arkadaş listelerindekilerin yalnızca %62’si ile gerçek yaşamda ilişkileri bulunmaktadır. Facebook kullanıcıları “arkadaş” kelimesini, genel olarak, Facebook arkadaş listelerindeki her birey için, onları Facebook tarafından yaratılan sanal dünyanın dışında tanımasalar bile, kullanmaktadır. Arkadaş listesindeki herkesin, kullanıcıların paylaşımlarına erişimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, “arkadaşlık”, “özel ve kamusal alan” tanımlarının değiştiği söylenebilir. Anahtar sözcükler: Facebook, Özsaygı, Seçici Kendini Tanıtma, Sosyal Sermaye, Siber Kültür en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Self-presentation-Social networks en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.subject Self-esteem en_US
dc.subject Selective self-presentation en_US
dc.subject Social capital en_US
dc.subject Cyber culture en_US
dc.title Presenting Self in the Social Media: An Analysis on Facebook Users en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record