Reasons for and Attitudes towards Code-Switching: A Case Study

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shibliyev, Javanshir
dc.contributor.author Imanova, Ulvia
dc.date.accessioned 2020-06-16T08:04:16Z
dc.date.available 2020-06-16T08:04:16Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Imanova, Ulvia. (2017). Reasons for and Attitudes towards Code-Switching: A Case Study. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4355
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Javanshir Shibliyev. en_US
dc.description.abstract The present study intends to explore the reasons for code switching of a group of native speakers of the Azerbaijani language. It also examines their attitudes towards the use of code switching both inside and outside the classroom. The study was carried out at three Faculties of Eastern Mediterranean University (EMU)-an English medium tertiary institution in Northern Cyprus. The study used a mixed-method research design including both qualitative and quantitative methods (questionnaire, interviews and observation) to address the research questions. It involved 101 Azerbaijani students from the undergraduate and postgraduate degree programs at the Faculties of Tourism, Communication and Media Studies, and Business Administration and Economics. A Likert-based questionnaire was administered to the participants to explore their reasons for code switching, and an interview was conducted with 16 students to examine their attitudes towards code switching. In addition, the participants from the respective faculties were observed by using a checklist. The analysis of the questionnaire reports revealed that the Azerbaijani students employed code switching for various reasons, mainly to express themselves easily. Further, in the interviews most participants expressed a positive attitude towards code switching. Furthermore, the observations showed that the Azerbaijani students applied code switching very frequently in their daily life as well as in the classroom. The participants used all types of code switching, including „intra-sentential‟ switching, and instances of code switching involved not only their native language but also the Russian and Turkish languages. Thus, the Azerbaijani students in the context of the present study frequently employed code switching from English to the Azerbaijani, Turkish and Russian languages. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, anadili Azerbaycan dili olan öğrencilerin dil düzeneklerini değiştirme nedenlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca, öğrencilerin sınıf içi ve dışında düzenek değiştirme kullanımına yönelik tutumlarını araştırmaktadır. Bu çalışma, Kuzey Kıbrısta, eğitim dili İngilizce olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) üç fakültesinde yürütülmüştür. Çalışmada araştırma sorularına yanıt oluşturmak amacıyla hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmanın amacına ulaşabilmek için, Turizm, İletişim, İşletme ve Ekonomi Fakültelerindeki Azerbaycan‟lı lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı eğitim düzeylerindeki 101 öğrenciden oluşan bir örneklem oluşturulmuştur. Öğrencilere, Likert ölçeğine göre hazırlanmış bir anket dağıtılmıştır, ayrıca örneklem içindeki öğrencilerden 16‟sıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve görüşmeler kaydedilmiştir. Ayrıca, aynı facültelerden olan öğrenciler, kontrol listesi kullanılarak gözlemlenmiştir. Sonuçlar, Azerbaycanlı öğrencilerin farklı nedenlerle düzenek değişimi yaptıklarını ama özünde kendilerini daha iyi ifade etmek için bu yolu seçtiklerini göstermektedir. Benzer şekilde, görüşme analizlerinin sonucu da katılımcıların çoğunun düzenek değişimine karşı tutumlarının olumlu olduğunu, sadece bazı öğrencilerin olumsuz tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Gözlemler de, öğrencilerin sınıf içinde düzenek değişimini sürekli yaptıklarını ortaya koymaktadır. Çalışma, öğrencilerin düzenek değişiminin tüm çeşitlerini kullandıklarını ortaya koymaktadır. Çalışma ayrıca, araştırmaya katılan Azerbaycanlı öğrencilerin düzenli olarak sadece İngilizceden kendi ana dillerine değil aynı zamanda Rusça ve Türkçeye de düzenek değişimi yaptıklarını ortaya koymaktadır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) Department en_US
dc.subject Code switching (Linguistics) en_US
dc.subject English Language en_US
dc.subject Code-switching en_US
dc.subject Code-Mixing en_US
dc.subject Native language en_US
dc.subject Target language en_US
dc.subject Reasons for Code Switching en_US
dc.subject Attitudes towards Code Switching en_US
dc.title Reasons for and Attitudes towards Code-Switching: A Case Study en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record