The Role of Ethical Climate in Service Sector: Organizational Justice, Employee Job Satisfaction and Turnover Intentions

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cem, Tanova
dc.contributor.author Hesari, Bahareh Sadat Jamali
dc.date.accessioned 2020-06-16T10:36:43Z
dc.date.available 2020-06-16T10:36:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Hesari, Bahareh Sadat Jamali. (2016). The Role of Ethical Climate in Service Sector: Organizational Justice, Employee Job Satisfaction and Turnover Intentions. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4379
dc.description Master of Business Administration. Thesis (M.B.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Cem Tanova. en_US
dc.description.abstract This study was carried out within the hospitality sector in North Cyprus and had two objectives: To investigate the impact of ethical climate on organizational justice, job satisfaction and turnover intention; to test the mediating role of organizational justice and job satisfaction in the relationship of ethical climate and turnover intention. Drawing a sample of 18 businesses from the hospitality sector which included hotels, restaurants and cafés and also based on relevant literature, we developed and empirically examined a model to test the relationship between two (2) major classes of ethical climate and organizational Justice, Job satisfaction and Turnover intention. A total of 145 participants filled out the questionnaires. Hypotheses were tested using Partial Least Squares (PLS). The findings show that general-benevolent and generalprincipled parts of ethical climate have a negative correlation with turnover intention and positive one with organizational justice and job satisfaction. The results also suggest that organizational justice mediates the relationship between ethical climate and job satisfaction; and job satisfaction plays a mediation role between organizational justice and turnover intention. Job satisfaction also mediates the relationship between general-Principled climate and turnover intention and also serves as a partial mediator for the relationship between general benevolent climate and turnover intention. Keywords: Ethical climate, Benevolent-climate, Principled climate, Organizational Justice, Job Satisfaction, Turnover Intention, Hospitality sector, North Cyprus. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kuzey Kıbrıs turizm sektöründe yürütülen çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi etik iklimin ögütsel adalet, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini incelemektir. İkinci amaç ise örgütsel adaletin ve iş tatmininin etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye aracılık etkisini araştırmaktır. Toplam 18 otel, restorant ve kafeden toplanan veriler iki temel etik iklim sınıflandırması ile örgütsel adalet, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisini modellemek için kullanılmıştır. Anket formları 145 katılımcı tarafından dolurulmuş ve hipotezlerin test edilmesinde Partial Least Squares (PLS) yönteminden yararlanılmıştır. Sonuçlarımız etik iklimin cömertlik ve prensiplilik boyutlarının işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkisi olduğunu ancak örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini ile pozitif ilişkisi olduğunu göstermektedir. Sonuçlar örgütsel adalet ve iş tatmininin etik iklim ve ayrılma niyeti ilişkisine aracılık yaptığını desteklemiştir. İş tatmini prensiplilik etik iklimi ve işten ayrılma niyeti arasında tam aracılık etkisi göstermekteyken cömertlik etik iklimi ile işten ayrılma niyeti arasında kısmi aracılık etkisi göstermektedir. Anahtar kelimeler: Etik iklim, cömertlik iklimi, prensiplilik iklimi, örgütsel adalet, iş tatmini, işten ayrılma niyeti, turizm sektörü, Kuzey Kıbrıs en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Job stress-Job Satisfaction en_US
dc.subject Organizational Justice en_US
dc.subject Employee motivation en_US
dc.subject Work-Psychological aspects en_US
dc.subject Employees-Attitudes en_US
dc.subject Ethical climate en_US
dc.subject Benevolent-climate en_US
dc.subject Principled climate en_US
dc.subject Organizational Justice en_US
dc.subject Job Satisfaction en_US
dc.subject Turnover Intention en_US
dc.subject Hospitality sector en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title The Role of Ethical Climate in Service Sector: Organizational Justice, Employee Job Satisfaction and Turnover Intentions en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record