Needs Analysis in ESP for Computer Science Students at the University of Human Development

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gilanlıoğlu, İlkay
dc.contributor.author Mahmood, Rabar Azad
dc.date.accessioned 2020-08-13T10:01:38Z
dc.date.available 2020-08-13T10:01:38Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Mahmood, Rabar Azad. (2017). Needs Analysis in ESP for Computer Science Students at the University of Human Development. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4426
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Gilanlıoğlu. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to identify the needs of students and alumni for an English for Specific Purposes (ESP) program at the University of Human Development in Sulaimani-Iraq. To attain this aim, the students and alumni’s needs for an ESP course as well as their needs for the expected language skills to be involved were also determined. Participants proposed some suggestions for having an ESP course in their academic curriculum. As a research design, mixed method research was used. For collecting the quantitative data, closed-ended questions were used while for collecting the qualitative data open-ended questions were used. The participants consisted of 116 third and fourth year students, and 50 alumni. The findings of the study revealed that the students need an ESP course to be added to their academic curriculum. Furthermore, the findings also showed that the students and alumni needed speaking skills for general English in their studies and works. Moreover, it was found that the students and alumni’s current situational needs were the same and both believed that they needed listening skills the most for their academic studies and current jobs for ESP courses. Particularly, the students believed they would need competence in speaking more than competence in any other skill in their future occupations for ESP courses. Finally, the students and alumni made some suggestions regarding the ESP course they required. Some of them suggested adding an ESP course to the curriculum in their academic study. Others even suggested having ESP courses in all four years of academic study. They further suggested having a general English course prior to an ESP course. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı Sulaımani-Irak’ta bulunan Human Development Üniversitesi’ndeki öğrenciler ve mezunların Özel Amaçlı İngilizce (ESP) programı bağlamındaki ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak Özel Amaçlı İngilizce (ESP) programı doğrultusunda öğrenci ve mezunların ihtiyaçları ve dört dil becerisi açısından beklentileri belirlenmiştir. Katılımcılar akademik müfredatta bulunacak kendi ihtiyaçlarına dayalı bir Özel Amaçlı İngilizce (ESP) programı konusunda da önerilerde bulunmuşlardır. Çalışma deseni olarak karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler kapalı uçlu sorular kullanılarak toplanırken nitel veriler açık uçlu sorular kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılar üçüncü ve dördüncü yılında bulunan 116 öğrenci ve 50 mezundan oluşmaktadır. Çalışmanın bulguları öğrencilerin akademik müfredata eklenecek bir Özel Amaçlı İngilizce (ESP) programına ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, bu çalışma öğrenci ve mezunların akademik çalışmalarında ve mesleki yaşamlarında konuşma becerilerine ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Buna ek olarak, öğrenci ve mezunların güncel gereksinimlerinin aynı olduğu ve her iki grubun gerek akademik gerekse şimdiki mesleki yaşamlarında da en çok dinleme becerilerine gereksinim duydukları saptanmıştır. Özellikle, öğrencilerin gelecekteki mesleklerinde diğer becerilere kıyasla konuşma becerisine daha çok ihtiyaç duydukları görülmüştür. Son olarak, öğrenci ve mezunlar ihtiyaç duydukları Özel Amaçlı İngilizce (ESP) dersi konusunda önerilerde bulunmuşlardır. Bazıları müfredata bir Özel Amaçlı İngilizce (ESP) dersinin eklenmesini önermiştir. Diğerleri ise hatta Özel Amaçlı İngilizce (ESP) dersinin tüm dört yılın müfredatında yer almasını önermiştir. Buna ek olarak, Özel Amaçlı İngilizce (ESP) dersinden önce bir Genel İngilizce dersinin sunulmasını önermişlerdir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language--Study and Teaching (Higher) en_US
dc.subject English for Specific Purposes (ESP)--University of Human Development--Sulaimani (Iraq) en_US
dc.subject English language--Foreign speakers en_US
dc.subject Needs analysis, English for Specific Purposes (ESP) en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) en_US
dc.title Needs Analysis in ESP for Computer Science Students at the University of Human Development en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record