Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nuhoğlu, Ayşe
dc.contributor.author Pulak, Fırat
dc.date.accessioned 2020-09-03T12:05:40Z
dc.date.available 2020-09-03T12:05:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Pulak, Fırat. (2016). Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Computer Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4565
dc.description Hukuk Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2016. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu. en_US
dc.description.abstract Crime of passion is defined in Article 29 of Turkish Criminal Code No. 5237. Because of affecting faultiness, crime of passion which reducts punishment is personal, legal and general rule. As a result of the value given by the criminal law to the human psychology and as a result of the value attached by law which leads to the state of mind by the effect coming from outside, punishment of the perpetrator who commits a crime under an unjust provocation is mitigated. Unjust provocation, a general palliative cause, is mitigation of the punishment within the ratios regulated in law of the perpetrator who commits a crime under the anger and violence emerged from an unjust action. On 1th June 2005, after the coming into force of Turkish Penal Code, like the other criminal issues, it has been made some new regulations regarding to unjust provocation and naturaly these new regulations are followed by new case-law. When the frequency of the application of unjust provocation in practice and the number of the decisions which were overrided by the Court of Cassatıon in the past because of wrong application of unjust provocation, are taken into account, the importance of the unjust provocation for the Turkish Criminal law will appear. In this context, there is an essential need to ascertain its nature and to introduce its limits clearly. The aim of this study is first to explain what is unjust provocation and how it is applied which is faced frequently in practice, and secondly to find out the mistakes and defects in practice and finally to suggest proposals to over come those mistakes and defects. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Haksız tahrik düzenlemesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 29. maddesinde düzenlenmiĢtir. Haksız tahrik kurumu kusurluluğa etki eden bir hal olması sebebiyle cezayı azaltıcı nitelik taĢıyan kanuni, kiĢisel ve genel bir kuraldır. Ceza hukukunun insan psikolojisine verdiği değerin bir neticesi, dıĢarıdan gelen bir etkinin kiĢiyi sürüklediği ruhsal duruma hukuken değer verilmesinin bir sonucu olarak, haksız tahrik altında suç iĢleyen failin cezasında indirim yapılmaktadır. Genel bir hafifletici neden olan haksız tahrik, haksız bir fiilin sebep olduğu hiddet veya Ģiddetli elemin tesiri altında suç iĢleyen failin cezasının, kanunda belirtilen oranlar ölçüsünde azaltılmasıdır. 1 Haziran 2005 tarihinde Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok kurumda olduğu gibi haksız tahrik kurumunda da yeni düzenlemeler yapılmıĢ ve bunun doğal sonucu olarak da uygulamada yeni içtihatlar ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Haksız tahrik düzenlemesinin mahkeme kararlarındaki uygulama fazlalığı ve kararların geçmiĢ zamanlarda Yargıtay tarafından haksız tahrikin yanlıĢ uygulanması sebebiyle bozulma oranı dikkate alındığında Türk Ceza Hukuku bakımından bu konunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaĢılacaktır. Bu açıdan içeriğinin tespiti ve sınırlarının açık biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Bu araĢtırmanın gayesi, Türk Ceza Kanununda genel hükümler arasında yer bulan ve uygulamada oldukça sık bir Ģekilde karĢılaĢılan haksız tahrik düzenlemesinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ortaya koymak, mevzuat ve uygulamada ki eksiklik ve yanlıĢlıkları tespit ederek, bu eksiklik ve yanlıĢlıkların giderilmesi yolunda bir takım öneriler sunabilmektir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Hukuk Fakültesi en_US
dc.subject Türk Ceza Kanunu--Haksız Tahrih en_US
dc.subject Haksız Fiil en_US
dc.subject Haksız Tahrik en_US
dc.subject Hiddet veya ġiddetli Elem en_US
dc.subject Tort en_US
dc.subject Unjust provocation en_US
dc.subject Dander or Severe Pain en_US
dc.title Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record