EFL University Students’ Beliefs about English Language Learning; the Case of Kazakhstan

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kunt, Naciye
dc.contributor.author Orynbek, Gulnar
dc.date.accessioned 2020-09-03T12:13:16Z
dc.date.available 2020-09-03T12:13:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Orynbek, Gulnar. (2016). EFL University Students’ Beliefs about English Language Learning; the Case of Kazakhstan. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4567
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Naciye Kunt. en_US
dc.description.abstract The purpose of the study is to investigate the university students‘ beliefs about English language learning at Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages and Gumilyov Eurasian National University in Kazakhstan. In the light of the aim, the study used qualitative and quantitative methods, involved 150 students from the second and third year in EFL department from two different universities. The instruments for the present study (1) Beliefs About Language Learning Inventory (BALLI), (2) Semi-structured interviews, and (3) classroom observations. Results reveal that Kazakhstan university students have positive and realistic beliefs about English language learning as regard their aptitude, the nature of language learning, communication strategies, motivation and expectations about learning English as foreign language. The study recommends some guidelines to EFL teachers in Kazakhstan in their teaching techniques and methods which would also match with their learners‘ beliefs. The present study has several differences and similarities when compared to other studies, like foreign language learners in the USA (Horwits, 1988; Kern, 1995; Kuntz, 1996; Oh, 1996, Hurt, 1997; Mori, 1997), New Zealand (Cotterall, 1995); Brazil (Barcelos, 1995), China (Wen and Johnson, 1997), North Cyprus (Kunt, 1997), Japan (Luppescu and Day, 1990; Keime at al., 1996). The first finding of the study was that Kazakhstan University students‘ believed that (1) Children are better learners than adults. (2) Everyone can speak a foreign language. (3) Some languages are easier than others (students compared different languages). (4) Will learn the English language very well. (5) Learning a foreign language is a matter of learning a lot of new vocabulary words. (6) Target environment is the best choice for learning a foreign language. The second finding was about the differences between ―high‖ and ―low‖ proficiency language learners. It illustrated that (1) ―high‖ and ―low‖ proficiency language learners‘ interests towards English language were different. ―high‖ proficiency language learners are interested in learning English (Positive), while ―low‖ proficiency learners learn the English language as a must (Negative). (2) Their motivations were different; ―high‖ proficiency language learners are motivated by their Native speaker teachers, want to achieve native like speaker, for future carrier, or to learn more languages, while ―low‖ proficiency language learners consider that they have low motivation for learning English language, and some of them were motivated by their teachers or classmates. (3) Their‘ beliefs about foreign language learning were different. While ―high‖ proficiency learners believed that hard work can get good level, ―low‖ proficiency language learners believed that not all people can learn a foreign language; it depends on person, some people can learn foreign language; some others cannot learn foreign language. (4) Language learning Strategies. ―high‖ proficiency language learners try to find English environment for practicing their English language, like reading book, watching movies with subtitle; communicate with others in English language. On the other hand ―low‖ proficiency language learners said that they don‘t know any language learning strategies. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı Kazakistan‘da bulunan Kazakh Ablai Khan Üniversitesi Uluslararası Ilişkiler ve Gumilyov Eurosian Milli Universitesi Dünya Dilleri öğrencilerinin İngiliz dili öğrenimi hakkındakı düşüncelerini( inançlarını) araştırmaktatır. Bu amaç doğrultusunda, iki farklı Üniversitenin İngilizce öğreten bölümlerinden seçilen 150 kişilik ikinci ve üçüncü sınıf öğrenci gurupları ile nitel ve nicel yöntemler kullanılarak çalışma yürütülmüştür. Çalışmada şu 3 farklı enstrüman kullanılmıştır: 1) Dil öğrenimi envanteri hakkında düşünceler/inançlar (BALLİ). 2) Yarı yapılandırılmış anketler. 3) Sınıf gözlemleri. Çalışmanın sonuçları Kazakistan Üniversite öğrencilerinin İngilizce‘nin öğretimi ile ilgili olarak dil yeteneğinin, dil ögreniminin doğasının, iletişim stratejilerinin, motivasyon ve beklentilerin dilin öğrenilmesine yönelik olarak olumlu ve gerçekçı inançlar taşıdıklarını göstermektedir. Çalışma, Kazak İngilizce öğretmenlerine de, öğrencilerinin inançlari ile uyumlu olan öğretim, yöntem ve teknikleri ile ilgili olarak bazı önerilerde bulunmaktadır. Bu çalışma, farklı ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri (Horwıts,1988; Kern,1995; Kuntz,1996; Oh,1996; Hurt,1997; Mori,1997), Yeni Zelanda (Cotteral,1995); Çin (Wen ve Johnson,1997), Kuzey Kıbrıs (Kunt,1997), Japonya (Luppescu ve Day,1990; Keime ve diğerleri,1996) yabancı dil öğrenen öğrenciler arasında yapılan çalışmalarla kıyasladığında bazı benzerlikler ve farklılıklar içermektedir. Çalışma bulgularının birincisi Kazak Üniversite öğrencilerinin şunlara inandıklarını göstermektedir: 1. Çoçuklar, yetişkinlere kıyasla, daha iyi ögrenenlerdir. 2. Herkes yabancı bir dili konuşabilir. 3. Bazı diller diğer dillerden daha kolaydır (öğrenciler farklı dilleri kıyaslamışlardır). 4. Çocuklar İngiliz dilini çok iyi oğrenirler. 5. Yeni bir dil öğrenmek bir hayli yeni kelime öğrenmektir. 6. Yabancı dilin konuşulduğu ülkede olmak, o dili öğrenmenin en kolay yoludur. Bulguların ikincisi ise dil seviyeleri ‗yüksek‘ ve ‗düşük‘ olan ögrencilerle ilgili farklılıklardır; şöyle ki; 1) Bu öğrencilerin İngilizce‘ye karşı olan ilgileri farklıdır. ‗Yüksek‘ dil seviyeli öğrenciler İngilizce‘yi öğrenmek istemektedirler (olumlu), fakat ‗düşük‘ dil seviyeli oğrenciler İngilizce‘yi istedikleri için değil, zorunlu oldukları için öğreniyorlar (olumsuz). 2) Motivasyonları ise farklıdır; ‗ Yüksek‘ dil seviyeli öğrenciler İngilizce öğretmenlerini motive edici buluyorlar ve onlar gibi olmak istiyorlar, mesleki yaşamları için İngilizce öğrenmek istiyorlar, yeni bir dil öğrenmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. ‗Düşük‘ dil seviyeli öğrenciler ise dil öğrenmeye karşi çok az istekli olduklarını düşünüyorlar, ve bazıları öğretmenleri ve arkadaşları tarafından motive ediliyorlar. 3) İngilizce öğrenimine olan inaçları farklıdır. ‗Yüksek‘ dil seviyeli öğrenciler çok sıkı çalışmanın başarıyı getirdiğine inanırken, ‗düşük‘ dil seviyeli oğrencilerse herkesin dil ögrenme yetisine sahip olmadığını düşünüyorlar. 4) Dil öğrenme stratejileri; ‗Yüksek‘ dil seviyeli oğrenciler İngilizce‘lerini kullanacakları ortamlar bulmaya (örnegin, altyazı ile televizyon izleme, başkaları ile İngilizce konuşma, gibi) çalışırken, ‗düşuk‘ dil seviyeli öğrencilerse dil ögrenme startejilerini bilmediklerini söylüyorlar. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language--Study and Teaching en_US
dc.subject Language and languages--Study and teaching--Social aspects--Students Perceptions--Kazakhstan en_US
dc.subject Beliefs about language learning en_US
dc.subject Beliefs about Language Learning Inventory (BALLI) en_US
dc.subject Kazakhstan university students‘ beliefs en_US
dc.subject English language learners en_US
dc.subject EFL en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) en_US
dc.title EFL University Students’ Beliefs about English Language Learning; the Case of Kazakhstan en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record