Factors Influencing the Loyalty of Eastern Mediterranean University Graduates

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire
dc.contributor.author Kılıç, Cemal
dc.date.accessioned 2020-09-08T11:58:46Z
dc.date.available 2020-09-08T11:58:46Z
dc.date.issued 2018-02
dc.date.submitted 2018-02
dc.identifier.citation Kılıç, Cemal. (2018). Factors Influencing the Loyalty of Eastern Mediterranean University Graduate. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4568
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The aim of this study is to determine factors affecting the overall perceptions and experiences of the Eastern Mediterranean University alumni. The objective of this study was to measure how satisfied the graduates were with the level of communication and education they experienced their studies on a demographic and attitudinal basis. This study is based on the case study conducted through the quantitative research methodology by using the survey method with new EMU graduates. One of the most prominent issue was that of fairness among the issues raised from this research. Students believe that occasionally, their course instructors may not be fair or treat their students as ‘equal’ when grading. This may lead to the lack of self-esteem in students, affect their sense of belonging and directly impact their studies. The results of this study also indicate that students require additional support and that the necessary facilities should be in place from the very beginning of their studies, ensuring they have the support and facilities, they require in place for them to achieve a sense of belonging and the channels to voice their needs. It indirectly indicates that instructors also require additional support when it comes to interpersonal communication and some teaching skills. Keywords: Loyalty, Alumni Satisfaction, Sense of Belonging, Perception, University Graduate. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu araştırmanın amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının genel algı ve deneyimlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışmanın hedefi mezunlarının demografik ve tutum açısından iletişim ve eğitim düzeyleri ile ne kadar memnun kaldıklarını ölçmektir. Bu çalışma, DAÜ mezunlarının anket yöntemini kullanarak nicel araştırma metodolojisi vasıtasıyla vaka incelemesine dayanmaktadır. Bu araştırmadan çıkan sorunlar arasında en belirgin sorun, adillik sorunudur. Öğrenciler, zaman zaman öğretim üyelerinin, ders notlamasında adil olmayabileceklerine inanmaktadırlar. Bu, öğrencilerde öz saygı eksikliğine sebep olabilir, aidiyet duygularını ve çalışmalarını doğrudan etkileyebilir. Ayrıca bu araştırmanın sonucuna göre öğrenciler, eğitim başlangıçlarından itibaren ek desteğe ve gerekli araçlara gereksinim duymaktadırlar ki bu destek ve kanallar aracılığı ile aidiyet duygusunu hissedebilsinler, ihtiyaçlarını dile getirebilsinler. Bu aynı zamanda dolaylı olarak öğretim üyelerinin de kişisel iletişim ve öğretim becerileri geliştirme de desteğe ihtiyaçları olduğunu da göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Bağlılık, Mezun Memnuniyeti, Aidiyet Duygusu, Algı, Üniversite Mezunu. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies Department en_US
dc.subject Eastern Mediterranean University Graduates - Students Loyalty en_US
dc.subject Graduates Satisfaction - Graduate Loyalty - Alumni - Outcomes of Education - Eastern Mediterranean University - Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Student Satisfaction - Evaluations en_US
dc.subject Student Attitudes - Student Satisfaction - University Effectiveness - Graduate Students Surveys en_US
dc.subject Loyalty, Alumni Satisfaction, Sense of Belonging, Perception, University Graduate en_US
dc.title Factors Influencing the Loyalty of Eastern Mediterranean University Graduates en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Department of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record