Pro-Tourism and Anti-Tourism Community Groups at a World Heritage Site in Turkey, Pamukkale

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olya, Hossein Ghasemi T. (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Alipour, Habib (Supervisor)
dc.contributor.author Shahmirzadi, Esmaeil Khaksar
dc.date.accessioned 2020-10-12T08:08:04Z
dc.date.available 2020-10-12T08:08:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Shahmirzadi, Esmaeil Khaksar. (2017). Pro-Tourism and Anti-Tourism Community Groups at a World Heritage Site in Turkey, Pamukkale. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4617
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Co-Supervisor: Assist. Prof. Dr. Hossein Ghasemi T. Olya, Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract This empirical study deepens our understating of support for sustainable tourism development (SSTD) from the perspectives of various community groups in Pamukkale, a world natural and cultural heritage inscribed on the UNESCO list. A quota sampling technique was used to survey the views of three communities: business, farmers, and the government. Occurrences of contrarian cases were checking using cross-tabulation analyses. Complexity theory and fuzzy-set qualitative comparative analysis fsQCA, as an innovative approach, were applied to develop and test a configurational model for predicting both high and low SSTD scores for three community groups. The fsQCA results revealed that causal recipes for achieving pro-tourism behaviour are not simply mirror opposites of the conditions leading to anti-tourism behaviour. The complex configurational models indicating high/low SSTD were unique to each community group, indicating that a specified strategy must be developed for community-based tourism management. The evidence-of-fit validity of the measurement model and the predictive validity of the configurational model were provided. Support for the fsQCA results in the key tenets of complexity theory confirms that this theory explained the heterogeneity and complex interactions of SSTD antecedents well. The study outcomes provide a guideline for managing conditions to both increase SSTD and hinder SSTD negation for various community groups. The limitations and implications for further research are discussed. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu ampirik çalışma, UNESCO listesinde yer alan dünyadaki doğal ve kültürel mirasın Pamukkale'deki çeşitli topluluk gruplarının bakış açılarından sürdürülebilir turizmin gelişimi (SSTD) konusundaki anlayışımızı ve bakış açımızı derinleştirmemizi sağlamaktadır. Çalışma da,ticaret, çiftçiler ve hükümetten oluşan üç topluluğun görüşlerini anlamak için kota örnekleme tekniği kullanılmıştır. Kontrarian olguların oluşumları çapraz tablolama analizleri kullanılarak kontrol edilmiştir. Karmaşıklık teorisi ve bulanık kümede niteliksel karşılaştırmalı analiz fsQCA, yenilikçi bir yaklaşım olarak, üç topluluk grubunun hem yüksek hem de düşük SSTD puanlarını tahmin etmek için yapılandırma modeli geliştirmek ve test etmek için uygulanmıştır. FsQCA sonuçları, turizm öncesi davranışa erişmek için nedensel tariflerin sadece anti-turizm davranışına yol açan koşulların ayna karşıtları olmadığını ortaya koymuştur. Yüksek / düşük SSTD'yi gösteren karmaşık konfigürasyon modelleri, her topluluk grubuna özgü olup, belirli bir stratejinin topluma dayalı turizm yönetimi için geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Karmaşıklık teorisinin ana ilkelerindeki fsQCA sonuçlarının desteklenmesi, bu teorinin SSTD öncüllerinin heterojenliğini ve karmaşık etkileşimlerini iyi açıkladığını doğrulamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları hem SSTD'yi artırmak hem de çeşitli topluluk grupları için SSTD'nin inkârını engellemek ve koşulları yönetmek için bir kılavuz oluşturmaktadır. Ayrıca, daha sonraki araştırma ve çalışmalar için kısıtlamalar ve sonuçlarda tartışıldı. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism--Pamukkale (Turkey) en_US
dc.subject community en_US
dc.subject tourism support en_US
dc.subject complexity theory en_US
dc.subject configuration en_US
dc.subject Pamukkale en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.title Pro-Tourism and Anti-Tourism Community Groups at a World Heritage Site in Turkey, Pamukkale en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record