3-6 Yaş Arasında Çocuğu Olan Babaların Eğitime Katılım Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gürşimşek, Ayşe Işık
dc.contributor.author Güven, Gizem
dc.date.accessioned 2021-01-05T12:18:31Z
dc.date.available 2021-01-05T12:18:31Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Güven, Gizem. (2019). 3-6 Yaş Arasında Çocuğu Olan Babaların Eğitime Katılım Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4807
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Okul Öncesi Eğitim Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Aile katılımı, çocuğun eğitim sürecinden en verimli biçimde faydalanması için okul öncesi eğitimde önemli bir yere sahiptir. Burada öğretmene ve ebeveynlere büyük bir iş düşmektedir. Ancak öğretmenlerce düzenlenen aile katılım etkinliklerine annelerin daha fazla katılım sağladığı, babaların katılımının daha düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Aile katılım programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi araştırıldığında; anne ve baba bir “paydaş” olarak amaçlanmış olsa da baba katılımını sağlayacak öğelerin yeterli olmadığı görülmektedir. Babaların aile katılım etkinliklerine katılımlarını etkileyen etkenlerin bilinmesi ve engelleyen koşulların ortadan kaldırılması yoluyla babaların eğitime katılımı teşvik edilmelidir. Bu çalışmada 3-6 yaş arasında çocuğu olan babaların çocuklarının eğitimine katılımını etkileyen etmenlerin araştırılması hedeflenmiştir. Okul öncesi eğitim alan 3-6 yaş arası çocuğu olan babaların eğitime katılım düzeylerinin ve katılımla ilişkili değişkenlerin belirlenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu tür bir araştırmanın temel gerekçesi, babaların çocuklarının gelişimi üzerinde etkilerine vurgu yapmak ve babaları eğitim sürecinin daha aktif bir öğesi kılmanın önündeki engelleri belirleyerek çözüm önerileri iletmektir. Çalışmanın örneklemini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa kazasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı, 8 devlet ve 7 özel anaokulunda 3-6 yaş arası çocukları olan toplam 231 baba oluşturmaktadır. Çalışmada verileri toplama amacı ile orijinal olarak Fantuzzo, Tighe ve Childs tarafından (2000) geliştirilmiş, Gürşimşek (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış 21 maddeden ve 3 alt ölçekten oluşan 5’li likert türü ‘Aile Katılım Ölçeği (AKO)’ kullanılmıştır. iv Katılımcı babaların sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacı ile araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Eylül-Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, katılımcı babaların çocukları ile yaptıkları etkinlikler arasında en fazla oyun oynamanın ön plana çıktığı; aile katılım etkinliklerine katılmalarını engelleyen temel etmenler arasında ise mesai saatlerinin uygun olmaması ve yeterli zaman bulamamanın temel gerekçe olarak belirtildiği görülmüştür. Ayrıca babanın yaşının, eğitim durumunun, mesleğinin, okulda düzenlenen aile etkinliklerine katılma durumunun, çocukları ile aktif olarak geçirdikleri zamanın, çocuklarının eğitimine katkılarını yeterli bulma durumlarının, çocuklarının eğitimine katılımın çocuğun gelişimi üzerindeki görüşlerinin, okulda düzenlenen etkinliklerin babaların gereksinimlerini karşılama durumuna ilişkin değerlendirmelerinin, babaların eğitime katılım düzeyleri açısından anlamlı farklılaşma yarattığı belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar tartışılarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Aile Katılımı, Babaların Eğitime Katılımı, Okul-Aile İşbirliği, Çocuk Gelişimi en_US
dc.description.abstract Family participation is significant in preschool education so that the child can benefit most efficiently during the development process. There is a great deal of work related with the teachers and parents, but it is determined that mothers are more involved in family activities organized by teachers but fathers’ participation is lower. When the structuring and implementation of family participation programs are examined, it is clear that the family is targeted as a stakeholder, but it is also observed that the arrangements that will allow the participation of fathers are not included enough in the regulations. This study aims to investigate the factors affecting the participation of fathers in the education of their children with the argumant that by knowing the factors affecting the participation of fathers in family participation activities and eliminating the conditions that prevents them their cooperation with schools will enhance. The main aim of this study is to determine the level of participation of the fathers with 3-6 year old children who have pre-school education and the determination of the variables related with their participation. The main reason for such research is to emphasize the effects of fathers on the development of their children and to identify the obstacles preventing the fathers to become a more active element of the education process and convey solutions. The sample of the study consisted of a total of 231 fathers with children from 3-6 years in 8 state and 7 private kindergartens under the Ministry of Education and Culture of the Turkish Republic of Northern Cyprus in Famagusta. The data was collaected by, Family Participation Scale originally developed by Fantuzzo, Tighe and Childs (2000), adapted into Turkish by Gürşimşek (2003), a 5-point Likert-scale consisting of 21 items and 3 sub-scales. Personal Information Form developed by the investigator was used to to collect data about socio-demographic variables. Date of the study was collected during September-December 2018. As a result of the findings obtained, the most important activities of the participant fathers with their children are playing games and it was observed that the main factors that prevented them from attending family participation activities were the lack of adequate working hours and not enough time. In addition, the father's age, education, profession, the status of participating in family activities in the school, the time spent actively with children, their belief about effect of their participation on the development of children, their belief about the level school activities are organized occurding to fathers needs are significantly related to fathers participation to educational activities. Results ara discussed and suggestions are given accordingly. Keywords: Preschool Education, Family Participation, Participation of Fathers in Education, School - Family Cooperation, Child Development en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İlköğretim en_US
dc.subject Okul Öncesi Eğitim en_US
dc.subject Çocuk Gelişimi--Eğitim ve Öğretim--Babalar en_US
dc.subject Okul Öncesi Eğitim en_US
dc.subject Aile Katılımı en_US
dc.subject Babaların Eğitime Katılımı en_US
dc.subject Okul-Aile İşbirliği en_US
dc.subject Çocuk Gelişimi en_US
dc.subject Preschool Education en_US
dc.subject Family Participation en_US
dc.subject Participation of Fathers in Education en_US
dc.subject School - Family Cooperation en_US
dc.subject Child Development en_US
dc.title 3-6 Yaş Arasında Çocuğu Olan Babaların Eğitime Katılım Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record